معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

معنی بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز صفحه ۱۸

معنی بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز صفحه ۱۸

معنی فارسی ششم ابتدایی /

ای مادرِ عزیز که جانم فدای تو ◈※◈ قربانِ مهربانی و لطف و صفای تو
معنی: ای مادر عزیز که جانم فدای تو باشد . من فدای مهربانی و محبت و صفای تو بشوم.
آرایه ادبی: 
این بیت 3 جمله دارد
حرف ندا: ای
منادا: مادر
آرایه تناسب بین مهربانی، لطف، صفا
ترکیب وصفی: مادر عزیز
ترکیب اضافی: جانم ، فدای تو ، قربان مهربانی ، صفای تو
قافیه: فدای ، صفای
ردیف: تو ، تو

هرگز نشد محبّتِ یاران و دوستان ◈※◈ همپایه‌ی محبت و مهر و وفای تو
معنی: محبّت و صفای دوستان هیچ وقت هم اندازه ی محبّت و مهر و وفای تو نشد.
آرایه ادبی: 
این بیت 1 جمله دارد
نهاد: محبت یاران و دوستان
آرایه مراعات نظیر بین مهر، محبت، وفا

مهرت بُرون نمی‌رود از سینه‌ام که هست ◈※◈ این سینه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو
معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.
آرایه ادبی:
این بیت 3 جمله دارد
ترکیب اضافی: مهرت ، سینه ام ، خانه ی تو ، سرای تو
ترکیب وصفی: این خانه ، این دل
نهاد: مهر ، این خانه ، این دل
برون: قید
ای مادر عزیز که جان داده‌ای مرا ◈※◈ سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو
معنی: ای مادر عزیز که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است.
آرایه ادبی: 
این بیت 4 جمله دارد
منادا: مادر
ترکیب وصفی: مادر عزیز
مفعول: جان
قید: اکنون
نهاد: تو (برای فعل داده ای)
آرایه کنایه: جان دهم کنایه از فدا شوم

خشنودی تو مایه خشنودی من است ◈※◈ زیرا بود رضای خدا در رضای تو
معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود
آرایه ادبی: 
این بیت 2 جمله دارد
نهاد: خشنودی تو ، رضای خدا
ترکیب اضافی: خشنودی تو ، مایه ی خشنودی ، خشنودی من ، رضای خدا ، رضای تو

گر بود اختیار جهانی به دست من ◈※◈ می‌ریختم تمام جهان را به پای تو
معنی: اگر اختیار جهان در دست من بود همه‌ی جهان را به پای تو می‌ریختم؛ تقدیم به تو می‌کردم.
آرایه ادبی: 
این بیت 2 جمله دارد
نهاد: اختیار جهانی ، من
ترکیب اضافی: اختیار جهانی ، دست من ، پای تو
ترکیب وصفی: تمام جهان
مفعول: تمام جهان
آرایه کنایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان

معنی کلمات ای مادر عزیز فارسی ششم

فدا شدن: در راه کسی یا هدفی جان خود را دادن دل: قلب
جهان: دنیا سرا: خانه
لطف: لطافت ، بخشش ، مهر سهل: آسان ، ساده ، راحت
صفا: مهربانی ، صمیمیت اکنون: هم اینک ، در این زمان
مهربانی: شفقت ، عطوفت ، مهر ، محبّت خشنودی: رضایت
هرگز: هیچ وقت مایه: سبب ، دلیل
محبّت: مهربانی، عطوفت ، مهر رضا: خشنودی
یاران: دوستان گر: مخفف اگر
همپایه: هم اندازه ، هم ردیف اختیار: انتخاب ، قدرت ، اجازه
وفا: دوستی، صمیمیت تمام: همه ، کل
بُرون: بیرون ، خارج

مخالف و متضاد ای مادر عزیز فارسی ششم

محبت دشمنی
سهل سخت، دشوار
رضایت نارضایتی
برون درون
هرگز همیشه
اختیار اجبار

هم خانواده ای مادر عزیز فارسی ششم

حفظ= حافظ، محفوظ، حافظه، حفاظت
لطف= لطیف، لطافت
سهل= سهولت، تسهیل، مسهل
اختیار= خیار، مختار، اختیارات
عزیز= معزز، عزت، اعزاز
محبت= حبیب، محب، محبوب
رضا= راضی، رضایت، مرتضی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی درس ۲ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.