جواب پودمان ۳ برنامه نویسی پاییتون هشتم

جواب پودمان 3 برنامه نویسی پاییتون هشتم

جواب پودمان برنامه نویسی پاییتون کار و فناوری هشتم

جواب پودمان 3 برنامه نویسی پاییتون هشتم

جواب پودمان برنامه نویسی پاییتون کار و فناوری هشتم

پودمان ۳ :: برنامه نویسی پاییتون (۲)

جواب کار کلاسی صفحه ۲۶ کار و فناوری هشتم

قطعه برنامه زیر را که توسط کتابخانه turtle نوشته شده است، در محیط IDLE بنویسید. خروجی آن به شکل زیر است :
جواب: خطوط برنامه را تحلیل نموده و شرح دهید.جواب کار کلاسی صفحه ۲۰ کار و فناوری هشتم

خط ۱: کتابخانه turtle برای ترسیم فراخوانی شده است
خط ۲: نسبت دادن کتابخانه ترتل به یک متغیر دلخواه مانند t
خط ۳: تعیین شکل ترسیم کننده به صورت لاک پشت turtle
خط ۴: تعیین رنگ آبی blue برای ترسیم خطوط
خط ۵: تعیین سرعت ترسیم به صورت سریع fast
خط ۶: ساخت صفحه ترسیم جهت ترسیم شکل
خط ۷: تعیین ضخامت ۳ پیکسل برای ترسیم خطوط
خط ۸: ایجاد حلقه تکرار چرخش ۸ ضلعی
خط ۹: ایجاد حلقه تکرار ترسیم ۸ ضلعی
خط ۱۰: ترسیم خط راست به طول ۱۰۰ پیکسل
خط ۱۱: چرخش ۴۵ درجه ترتل به طرف راست جهت ترسیم ۸ ضلعی
خط ۱۲: چرخش ۴۵ درجه ۸ ضلعی به طرف راست و ترسیم دوباره آن
خط ۱۳: مخفی کردن ترسیم کننده لاک پشت از صفحه بعد از ترسیم

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۲۷ کار و فناوری هشتم

برنامهای بنویسید که تعداد ضلعهای یک شکل هندسی و تعداد تکرار آن را از ورودی دریافت کرده و سپس طرح را به صورت کامل ترسیم کند. نتیجه را به کالس درس ارائه دهید.
(راهنمایی: برنامه را با استفاده از متد textinput بنویسید.به این منظور از کتابخانه turtle استفاده کنید.)

import turtle
laki=turtle.Turtle()
laki.shape("turtle")
laki.color("red")
laki.width(3)
laki.speed(100)
x=int(turtle.textinput("N.Side","Number of sides: "))
y=int(turtle.textinput("repeat-polygon","The number of repetitions: "))
for i in range(y):
for j in range(x):
laki.forward(100)
laki.left(360/x)
laki.left(360/y)
laki.up()
laki.ht()

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۳۱ کار و فناوری هشتم

تحقیق کنید که کاراکتر f در خط سوم قطعه برنامه بالا، چه کاربردی دارد؟
جواب: در پروژه‌های مختلف نیاز داریم متغیرها و رشته‌های متنی را با هم ترکیب کنیم. به کمک فرمت کردن رشته در پایتون می‌توانیم برای چاپ متغیر بین رشته متنی یک ساختار منظم ایجاد کنیم. این ساختارها به خوانایی بهتر کد کمک می‌کند و اصلاح و توسعه را بهبود می‌دهد. برای فرمت دهی رشته در پایتون از کاراکتر f استفاده می شود برای استفاده از فرمت رشته باید جایگاه متغیرها در رشته را با علامت {} (آکولاد باز و بسته) تعیین کنیم. یعنی به جای متغیرها در رشته متنی، از آکولادها استفاده می‌کنیم.برای فرمت کردن رشته پایتون با f کافی است قبل از رشته متنی حرف f را قرار داده و نام اصلی متغیر را مستقیماً درون {}قرار دهیم.
این کاراکتر دریافتی رشته ‘Enter Number {i+۱}’ را به لیست وارد می کند.

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۳۳ کار و فناوری هشتم

تابعی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و عدد بزرگتر (بیشینه) را چاپ کند.

def maximum():
a=int(input('Number 1 : '))
b=int(input('Number 2 : '))
print(max(a,b))
maximum()

بعد از اجرا عدد بزرگتر نمایش داده می شود

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ کار و فناوری هشتم

در شکل روبهرو ماژولی به نام myModule نوشته شده است که شامل تابع، لیست، تاپل، سِت، و دیکشنری است. این ماژول را به دو روش الف و ب در برنامه دیگری تاپل وارد و از عناصر داخل آن استفاده کنید.

جواب کار غیر کلاسی صفحه 33 کار و فناوری هشتم

الف) دستور ….. import
یک محیط برنامه نویسی جدید در پایتون باز کرده و کدهای زیر را با دستور import بنویسید. سپس برنامه را در همان پوشه با نام دلخواه ذخیره کنید حال آن را با زدن کلید f۵ اجرا کنید.

import myModule
print(myModule.myfunction(10,20))
print(myModule.mylist[4])
print(myModule.mytuple[2])
print(myModule.myset)
print(myModule.person['family'])

ب) دستور   … from … import
محیط برنامه نویسی پایتون را باز کرده و کدهای زیر را با دستور … from … import بنویسید. سپس برنامه را در همان پوشه با نام دلخواه ذخیره کنید حال آن را با زدن کلید f۵ اجرا کنید.

from mymodule import *
print(myfunction(10,20))
print(mylist[4])
print(mytuple[2])
print(myset)
print(person['family'])

جواب کار کلاسی صفحه ۳۵ کار و فناوری هشتم

آرایه هایی که با ماژول numpy ایجاد میشوند، از نظر سرعت و کارایی چه تفاوتی با آرایه های لیست دارند؟ در گروه خود در اینباره بحث و گفتوگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.
مقایسه آرایه های لیست و آرایه های NumPy از نظر سرعت و کارایی
آرایه های لیست و آرایه های NumPy هر دو ساختار داده های پایتون هستند که برای ذخیره مقادیر استفاده می شوند. با این حال، تفاوت هایی بین این دو ساختار داده وجود دارد که بر سرعت و کارایی آنها تأثیر می گذارد.

سرعت:
آرایه های NumPy معمولاً از آرایه های لیست سریعتر هستند. این به این دلیل است که آرایه های NumPy بهینه شده اند تا عملیات ریاضی بر روی مقادیر آرایه را به صورت کارآمد انجام دهند.

برای مثال، اگر بخواهید یک آرایه از اعداد صحیح را جمع کنید، آرایه های NumPy می توانند این کار را بسیار سریعتر از آرایه های لیست انجام دهند.

کارایی: 
آرایه های NumPy همچنین از آرایه های لیست کارآمدتر هستند. این به این دلیل است که آرایه های NumPy از حافظه بهینه استفاده می کنند.

برای مثال، اگر یک آرایه از اعداد صحیح را ایجاد کنید، آرایه های NumPy تنها به اندازه کافی حافظه برای ذخیره مقادیر آرایه نیاز دارند. آرایه های لیست، از سوی دیگر، به اندازه کافی حافظه برای ذخیره مقادیر آرایه و همچنین اشاره گرهایی به هر عنصر نیاز دارند.

نتیجه: 
آرایه های NumPy معمولاً از آرایه های لیست سریعتر و کارآمدتر هستند. این به این دلیل است که آرایه های NumPy بهینه شده اند تا عملیات ریاضی بر روی مقاصد آرایه را به صورت کارآمد انجام دهند و از حافظه بهینه استفاده کنند.

جواب کار غیر کلاسی صفحه ۳۵ کار و فناوری هشتم

با استفاده از آنچه در مباحث آرایه ها، توابع، ماژول و فایل ها آموختید، با اسکن رمزینه رو به رو و مشاهده فیلم، با روش ساخت یک بازی پایتونی زیبا، آشنا شوید و مشابه آن را بسازید. 
مدیر همیار: با اسکن QRکد به لینک roshd.ir/۸۱۷-۳-۱۰ وارد میشوید متاسفانه این صفحه یک صفحه خالی است و هنوز چیزی درون آن قرار نگرفته است.

جواب کار کلاسی صفحه ۳۹ کار و فناوری هشتم

۱ تابعی بنویسید که ولتاژ دو سر یک  لامپ رشته ای و مقاومت آن را دریافت کرده و شدت جریانی که از آن عبور میکند را برگرداند. سپس آن را فراخوانی کنید.

def amper():
V=float(input('voltage: '))
R=float(input('resistance: '))
A=V/R
print('Amper =',A)
amper()

۲ با استفاده از رابطه فیثاغورس، تابعی بنویسید که سه عدد را بهعنوان اضلاع یک مثلث، دریافت کرده و تشخیص دهد که آیا یک مثلث قائم الزاویه تشکیل میدهند؛ یا خیر؟ سپس آن را فراخوانی کنید.

def qaem():
a=int(input('side length1= '))
b=int(input('side length2= '))
c=int(input('side length3= '))
if a^2==b^2+c^2 or b^2==a^2+c^2 or c^2==a^2+b^2:
print('Right triangle')
else:
print('not Right triangle')
qaem()

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.