معنی شعر بود قدر تو افزون از ملایک فارسی نهم ✅ صفحه ۱۱۰

معنی شعر بود قدر تو افزون از ملایک فارسی نهم صفحه ۱۱۰

شعرخوانی: بود قدر تو افزون از ملایک صفحه ۱۱۰ فارسی نهم

معنی شعر بود قدر تو افزون از ملایک فارسی نهم صفحه ۱۱۰

شعرخوانی بود قدر تو افزون از ملایک صفحه ۱۱۰ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ شعرخوانی: بوَد قدر تو افزون از ملایک صفحه ۱۱۰

۱- دلی دیدم خریدار محبت ◈※◈  کز او گرم است بازار محبت
۲- لباسی دوختم بر قامت دل  ◈※◈ ز پودِ محنت و تار محبت

معنی:
۱- خدایا، دلی دارم که خواستار و خواهان محبت است. و از این دل است که بازار محبت و دوستی گرم و پر رونق است.
۲- برای دلم لباسی به اندازه دوخته‌ام. لباسی که با تار و پود محبت بافته شده است.
واژه های مهم:
سه جمله
کزو: که از او
خریدار: دوستدار، طالب
دوختم: بافتن
پود: رشته‌های افقی پارچه
تار: رشته‌های عمودی پارچه
آرایه های ادبی:
مراعات نظیر
: خریدار، بازار – لباس، تارپود
کنایه: گرم بودن بازار، رونق داشتن
تشخیص: قامت دل
جناس: محنت، محبّت
استعاره: بازار محبت
تشبیه: پود محنت، تار محبت
سه جمله

۳- بوَد درد مو و درمانم از دوست ◈※◈  بوَد وصل مو و هجرانم از دوست
۴- اگر قصابم از تن واکره پوست ◈※◈  جدا هرگز نگردد جانم از دوست

معنی:
۳- درد و درمان من هر دو از جانب معشوق (یار) است. وصل و دوری من نیز از معشوق (دوست) است.
۴- حتی اگر قصاب از تن من پوستم را جدا کند هرگز جانم از دوست جدا نمی‌شود.
واژه های مهم:
واکره: وا کند، جدا کند
آرایه های ادبی:
تضاد
: درمان و درد – وصل و هجران
واج‌آرایی: «د»
جناس: دوست، پوست
چهار جمله

۵- به قبرستان گذر کردم کم و بیش ◈※◈  بدیدم قبر دولتمند و درویش
۶- نه درویش بی‌کفن در خاک رفته ◈※◈  نه دولتمند بُرده یک کفن بیش

معنی:
۵- کم و بیش در قبرستان گشتم و قبر ثروتمند و فقیر را دیدم.
۶- و فهمیدم که نه فقیر بی‌ کفن در خاک دفن شده است نه ثروتمند بیشتر از یک کفن با خود برده است.
واژه های مهم:
کم و بیش: گاه و بی‌گاه
دولتمند: ثروتمند، خوشبخت
نه درویش: باید به صورت نه دروِش خوانده شود تا مشکل وزنی نداشته باشد.
آرایه های ادبی:
تضاد
: کم و بیش – دولتمند و درویش
مراعات نظیر: قبرستان و قبر
تکرار: کفن
چهار جمله

۷- دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ◈※◈  مطیع نفس و شیطانی چه حاصل
۸- بوَد قدر تو افزون از ملایک ◈※◈  تو قدر خود نمی‌دانی چه حاصل

معنی:
۷- ای دل، چرا از خداوند پاک و منزه بی‌خبری، از این بی‌خبری چه فایده‌ای می‌بری و از اینکه فرمانبر نفس اماره و شیطان هستی، چه استفاده‌ای می‌بری؟
۸- ارزش انسان بالاتر از ارزش فرشته‌‌هاست. تو قدر و منزلت و ارزش خودت را نمی‌دانی، چه فایده‌ای دارد.
واژه های مهم:
دلا: ای دل
غافل: ناآگاه
آرایه های ادبی:
تکرار
: قدر
استفهام انکاری
هشت جمله

۹- مکن کاری که بر پا، سنگت آیو ◈※◈  جهان با این فراخی، تنگت آیو
۱۰- چو فردا نامه خوانان نامه خوانند ◈※◈  تو وینی نامهٔ خود، ننگت آیو

معنی: 
۹- کاری انجام نده که در مقابل پایت سنگ (مشکلات) به وجود آید و جهان با این وسعت و بزرگی برای تو تنگ و تاریک باشد.
۱۰- زمانی که در روز قیامت پرونده‌ات را بررسی می‌کنند و نامهٔ اعمالت را می‌خوانند، تو نامهٔ خود را ببینی و خجالت بکشی.
واژه های مهم:
فردا: روز قیامت
وینی: ببینی
ننگ: زشتی، رسوایی
آرایه های ادبی:
جناس
: سنگ و تنگ
کنایه: سنگ بر پایت آید: با مشکل و سختی روبرو می‌شوی
جهان بر تو تنگ آید: دچار رنج و ناراحتی شوی.
تکرار: نامه
واج‌آرایی «ن»
ضمیر «ت» در بر پا سنگت آیو: بر پا تو (جابجایی ضمیر)
شش جمله

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.