معنی کلمات بوعلی و بهمنیار فارسی ششم ✅ صفحه ۸۰

معنی کلمات بو علی و بهمنیار فارسی ششم صفحه ۸۰

بو علی و بهمنیار فارسی ششم صفحه ۸۰

معنی کلمات بو علی و بهمنیار فارسی ششم صفحه ۸۰

بو علی و بهمنیار فارسی ششم صفحه ۸۰

معنی فارسی ششم ابتدایی / معنی بخوان و بیندیش بو علی و بهمنیار

معنی کلمات بوعلی و بهمنیار ششم

استعداد: توانایی گشود: باز کرد
خدادادی: داده شده از طرف خداوند سخت تشنه ام: بسیار تشنه ام
کم نظیر: بی مانند برخاست: بلند شد
خلّاق: مبتکر طب: پزشکی
شگفتی: تعجب اصرار: پافشاری
جرأت: شهامت راز و نیاز: مناجات
سرآمد: برتر ، بهترین ، برگزیده علّت: سبب ، دلیل
حرف: سخن بیفکنم: بندازم
پیغمبر: پیامبر ، نبی ، رسول برخیزی: بلند شوی
سحر: قبل از طلوع خورشید فرمان: أمر ، دستور
کرسی: چهار پایه ای پهن ، کوتاه و چهارگوش که در زمستان در زیر آن منقل می گذارند و بر رویش لحاف می اندازند و در زیر آن خود را گرم کنند. پیروان: طرفداران
آمیخته: ترکیب شده آسایش: رفاه ، راحتی

هم خانواده بوعلی و بهمنیار فارسی ششم

شهید = شهدا – شهادت
شغل = شاغل – مشغول
حوادث = حادثه
رضا = راضی – رضایت
مثال = تمثیل – مثل
سفر = مسافر

مخالف درس بوعلی و بهمنیار فارسی ششم

خارج داخل
آسان سخت ، مشکل
خواب بیدار
زیبا زشت
پرخالی
خیر شر
فروتنی غرور
پیاده سواره

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی کلمات بوعلی و بهمنیار فارسی ششم ✅ صفحه ۸۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس ۱۲ فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی درس یازدهم فارسی ششم شهدا خورشیدند استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.