جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸  فیزیک یازدهم

جواب تمرینات آخر فصل ۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸  فیزیک یازدهم

جواب فیزیک یازدهم تجربی / پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۱ صفحه ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸  فیزیک یازدهم تجربی

فرمول های فصل اول فیزیک یازدهم:
روی تصویر کلیک کنید👇

فرمول های فیزیک یازدهم  فرمول های فیزیک یازدهم 

 


۱- یک میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می‌دهیم. پس از مالش، بار الکتریکی میله پلاستیکی −۱۲/۸nC−۱۲/۸ می‌شود.
الف) بار الکتریکی ایجاد شده در پارچه پشمی چقدر است؟ 
جواب: به همان اندازه و مثبت، یعنی:

$$ +۱۲/۸nC $$

ب) تعداد الکترون‌های منتقل شده از پارچه پشمی به میله پلاستیکی را محاسبه کنید.
جواب: تعداد الکترون ها به صورت زیر به دست میاید:

$$ n=\dfrac{q}{e} = \dfrac{۱۲/۸×۱۰^{-۹}}{۱/۶×۱۰^{-۱۹}} =۸×۱۰^{۱۰} $$


۲- الف) بار الکتریکی اتم و هسته اتم کربن (C۱۲۶ )چند کولن است؟
جواب: بار الکتریکی خالص اتم کربن صفر بوده و بار هسته به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$ q=+ne = +۶× ۱/۶× ۱۰^{-۱۹}=۹/۶× ۱۰^{-۱۹}C $$

ب) بار الکتریکی اتم کربن یک بار یونیده (+C)چقدر است؟
جواب: بار الکتریکی اتم کربن یک‌بار یونیده مثبت برابر است با:

$$ q= +۱/۶× ۱۰^{-۱۹}C $$


۳- دو گوی رسانا، کوچک و یکسان به بارهای q۱=۴/۰nC و q۲=−۶/۰nC را با هم تماس می‌دهیم و سپس تا فاصله r=۳۰cm از هم دور می‌کنیم. نیروی برهم کنش الکتریکی بین دو گوی را محاسبه کنید. این نیرو رانشی است یا ربایشی؟
جواب: گر دو گوی هم اندازه با بارهای مختلف را به هم تماس دهیم بار هر گوی پس از تماس به صورت زیر بدست می آید : قانون کولن

پس بار هر گوی برابر منفی یک کولن می شود که نیروی رانشی به یکدیگر وارد خواهند کرد: قانون کولن

همانطور که گفتیم، پس از تماس ، بار گوی ها یکسان می شود و بنابراین همدیگر را دفع می کنند. یعنی نیرو، رانشی است.


۴- سه ذرّه باردار q۱ و q۲، q۳ مطابق شکل در سه رأس مربعی به ضلع ۳m ثابت شده‌اند. اگر q۱=q۲=−۵μC و q۳=+۰/۲μ باشد، نیروی خالص الکتریکی وارد بر بار q۳ را برحسب بردارهای یکه  i و j تعیین کنید.
جواب: نیروهای وارده را محاسبه می کرده در نهایت جمع می نماییم:

تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

نیرویی که بار ۱ به بار ۳ وارد می کند: پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم نیرویی که بار ۲ به بار ۳ وارد می کند: پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم برایند نیروهای برابر است با :پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم

 


۵- بارهای الکتریکی نقطه‌ای q۱=−۴/۰nC، q۲=+۵/۰nC و q۳=−۴/۰nC مطابق شکل، در جای خود ثابت شده‌اند. نیروی خالص الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای q۲ و q۳ را محاسبه کنید.
جواب:  نیروی خالص وارد بر بار q۲ صفر است زیرا وسط خط واصل دو بار هم اندازه قرار دارد.  برای پیدا کردن نیروی خالص وارد بر بار q۳ نیروهایی که از طرف بارهای q۲ و  q۱ بر این بار وارد می شود را بدست می آوریم :

پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهمجهت نیروها به شکل زیر هستند :پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم


۶- در شکل روبه رو، دو گوی مشابه به جرم ۲/۵g و بار یکسان مثبت q در فاصله ۱/۰cm از هم قرار دارند، به طوری که گوی بالایی به حالت معلق مانده است.پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم
الف) اندازه بار q را به دست آورید.
جواب: برای اینکه گوی معلق بماند باید نیروی وزن و نیروی الکتریکی یکسان باشد:پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم

 

ب) تعداد الکترون‌های کنده شده از هر گوی چقدر است؟
جواب: تعداد الکترون کنده شده : پرسش های فصل اول فیزیک دوازدهم


۷- یک ذرّه باردار را یک بار در نقطه A و بار دیگر در نقطه B قرار می‌دهیم. نیرویی که از طرف میدان الکتریکی بر این ذرّه باردار در این دو نقطه وارد می‌شود را مقایسه کنید.
جواب: با توجه به رابطه $$ F = qE $$ نیروی الکتریکی در هر دو نقطه یکسان است .

جواب تمرین ۳-۸ صفحه ۶۳ فیزیک دهم


۸- هسته آهن شعاعی در حدود $$ ۴/۰× ۱۰^{-۱۵}m $$ دارد و تعداد پروتون‌های آن ۲۶ عدد است.
الف) بزرگی نیروی دافعه بین دو پروتون این هسته که به فاصله  $$ ۴/۰× ۱۰^{-۱۵}m $$  از هم قرار دارند چقدر است؟
جواب: بزرگی نیروی دو پروتون از رابطه زیر بدست می آید: جواب تمرین ۳-۸ صفحه ۶۳ فیزیک دهم

ب) اندازه میدان الکتریکی ناشی از هسته در فاصله $$ ۱/۰× ۱۰^{-۱۰}m $$ از مرکز هسته چقدر است؟
جواب: ۲۶ پروتون داخل هسته است پس بار هسته برابر است با:

جواب تمرین ۳-۸ صفحه ۶۳ فیزیک دهم


۹- شکل زیر، دو ذرّه باردار را نشان می‌دهد که در جای خود روی محور X ثابت شده‌اند. بارها در فاصله یکسان a از مبدأ مختصات (نقطه O) قرار دارند.
(الف) در کجای این محور (غیر از بی نهایت) نقطه‌ای وجود دارد که در آنجا میدان الکتریکی برایند برابر با صفر است؟

سوال 10 صفحه 41 فیزیک یازدهم

جواب: میدان زمانی صفر است که میدان ناشی از هر دو بار در آن نقطه مساوی و خلاف جهت هم باشند. برای دو بار الکتریکی با بار مخالف، میدان الکتریکی در خارج از خط واصل دو بار و نزدی بار کوجکاتر صفر میشود: سوال 10 صفحه 41 فیزیک یازدهم
(ب) بزرگی و جهت میدان الکتریکی برایند در مبدأ مختصات را بیابید. جواب:سوال 10 صفحه 41 فیزیک یازدهمسوال 10 صفحه 41 فیزیک یازدهممیدان کل در نقطه o : سوال 10 صفحه 41 فیزیک یازدهم

 


۱۰- در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی $$ ۵/۰×۱۰^۵N/C $$ که جهت آن قائم و رو به پایین است، ذرّه بارداری به جرم ۲/۰g معلّق و به حال سکون قرار دارد. اگر $$ g=۱۰N/kg $$ باشد، اندازه و نوع بار الکتریکی ذرّه را مشخص کنید.
جواب: میدان رو به پایین است برای معلق ماندن نیرو رو به بالاست پس بار الکتریکی منفی میباشد. و نیروی وزن و میدان یکسان است. پس: در یک میدان الکتریکی$$ F_E=F_{mg}\implies qE=mg\implies q× ۵× ۱۰^۵=۲× ۱۰^{-۳}× ۱۰\implies q=\dfrac{۲×۱۰^{-۲}}{۵×۱۰^۵} =۴×۱۰^{-۸}C $$


۱۱- خطوط میدان الکتریکی برای دو کره رسانای باردار کوچک در شکل روبه رو نشان داده شده است. نوع بار هر کره را تعیین کرده و اندازه آنها را مقایسه کنید.
جواب: بار q۱ مثبت است و بار q۲ منفی است. اندازه بار q۱ بیشتر است زیرا خطوط میدان بیشتری در اطراف آن قرار دارد.خطوط میدان الکتریکی


۱۲- در شکل‌های زیر، اندازه دو بار، یکسان ولی علامت آنها مخالف هم است. کدام آرایش‌های خطوط میدان نادرست است؟ دلیل آن را توضیح دهید.اندازه دو بار، یکسانالف) نادرست است خطوط میدان به سمت داخل بار منفی می شود.
ب) جهت خطوط درست است اما خطوط بین دو بار به طور کامل رسم نشده است.
پ) نادرست ، جهت خطوط درست رسم نشده است .
پ) صحیح است .


۱۳- دو بار الکتریکی نقطه‌ای غیرهمنام q۱=+۱/۰nC و q۲=−۱/۰nC مطابق شکل زیر به فاصله ۶/۰cm از یکدیگر قرار دارند.
الف) جهت و اندازه میدان الکتریکی را در نقطه‌های O و A به دست آورید.
جواب: در نقطه O میدانی که هر دو بار ایجاد می کنند هم اندازه و هم جهت (به سمت راست) می باشد پس میدان خالص جمع میدان های ناشی از این دو بار است :

دو بار الکتریکی نقطه‌ای غیرهمنام در نقطه A جهت میدان الکتریکی بار q۱ به سمت راست و جهت میدان بار q۲ به سمت چپ می باشد پس داریم : دو بار الکتریکی نقطه‌ای غیرهمنامب) آیا بر روی محور، نقطه‌ای وجود دارد که میدان خالص در آن صفر شود؟
جواب: زمانی میدان خالص صفر می شود که اندازه میدان ناشی از هر دو بار هم اندازه و خلاف جهت هم باشند که فقط در وسط دو بار هم اندازه هستند اما در این نقطه هم جهت می باشند پس در هیچ کجای خط واصل دو بار میدان الکتریکی خالص صفر نمی شود.


۱۴-  بادکنک باردار شکل زیر را به آب نزدیک کردهایم. توضیح دهید چرا آب به جای اینکه به طور قائم فرو ریزد، خمیده میشود؟
جواب: در پدیده القا مولکول های آب قطبیده شده و جذب بادکنک می شوند.


۱۵- مطابق شکل زیر، بار q=+۵۰nC در میدان الکتریکی یکنواخت $$ ۸/۰×۱۰^۵N/C $$ نخست از نقطه A تا نقطه B و سپس تا نقطه C جابه جا می‌کنیم. اگر AB=۰/۲۰m و BC=۰/۴۰m باشد، مطلوب است:
الف) نیروی الکتریکی وارد بر بار q،
جواب: نیروی الکتریکی در میدان یکنواخت در تمام نقاط یکسان است :

$$ F=|q|E= ۵ ×۱۰^{−۸}×۸×۱۰^۵ = ۴×۱۰^{−۲}N $$

ب) کاری که نیروی الکتریکی در این جابه جایی انجام می‌دهد،
جواب:  در دو مرحله جابجایی صورت می گیرد که کار در جابجایی AB به دلیل اینکه عمود بر راستای میدان الکتریکی است صفر می باشد. پس فقط کار میدان الکتریکی در جابجایی BC را بدست می آوریم:

$$ W_{AB}=۰\\ W_{BC}=|q|Edcosθ= ۴× ۱۰^{-۲}× cos۱۸۰=-۱/۶× ۱۰^{-۲}j $$

پ) تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q در این جابه‌جایی.
جواب: تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی برابر با منفی کار انجام شده است پس

$$ \Delta U= -W_{BC}=+۱/۶× ۱۰^{-۲}j $$

میدان الکتریکی


۱۶- در شکل زیر ذرّه باردار مثبت و کوچکی را از حالت سکون، از نقطه A به سمت کره باردار که روی پایه عایقی قرار دارد، نزدیک می‌کنیم و در نقطه B قرار می‌دهیم.

(الف) در این جابه جایی، کار نیروی الکتریکی مثبت است یا منفی؟
جواب: منفی، زیرا نیروی الکتریکی وارد بر ذره باردار در خلاف جهت جابه‌جایی است.

(ب) کاری که ما در این جابه جایی انجام می‌دهیم مثبت است یا منفی؟
جواب: مثبت، زیرا نیروی ما در جهت جابه‌جایی ذره باردار است.

(پ) انرژی پتانسیل ذرّه باردار در این جابه جایی چگونه تغییر می‌کند؟ 
جواب: تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی برابر با منفی کار نیروی الکتریکی است از آنجایی که کار منفی است پس انرژی پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد.

(ت) پتانسیل نقطه‌های A و B را با هم مقایسه کنید.
جواب: پتانسیل نقطه B بیشتر است زیرا به کره با بار مثبت نزدیک تر است.

در شکل زیر ذرّه باردار مثبت و کوچکی


۱۷- شکل زیر سه آرایش خطوط میدان الکتریکی را نشان می‌دهد. در هر آرایش، یک پروتون از حالت سکون در نقطه A رها می‌شود و سپس توسط میدان الکتریکی تا نقطه B شتاب می‌گیرد. نقطه‌های A و B در هر سه آرایش در فاصله‌های یکسانی از هم قرار دارند. در کدام شکل سرعت پروتون در نقطه B بیشتر است؟ توضیح دهید.

شکل سه آرایش خطوط میدان الکتریکیجواب: در قسمت الف بیشتر میشود زیرا نیروی الکتریکی وارد بر ذره توسط میدان بیشتر و قویتر است.


۱۸- دو صفحه رسانا با فاصله ۲/۰۰cm را موازی یکدیگر قرار می‌دهیم و آنها را به اختلاف پتانسیل ۱۰۰V وصل می‌کنیم. درنتیجه، یکی از صفحه‌ها به طور منفی و دیگری به طور مثبت باردار می‌شوند و میان دو صفحه میدان الکتریکی یکنواختی به وجود می‌آید. اندازه این میدان الکتریکی را حساب کنید و با توجه به جهت خطوط میدان الکتریکی در فضای بین دو صفحه توضیح دهید که کدام یک از دو صفحه پتانسیل الکتریکی بیشتری دارند.
جواب:
میدان الکتریکی دو صفحه رسانا (خازن) از رابطه زیر بدست می آید :

$$ E=\dfrac{V}{d} =\dfrac{۱۰۰v}{۰/۰۲m} =۵۰۰۰N/C $$

چون جهت خطوط میدان از صفحه مثبت به منفی است و با حرکت در جهت میدان، پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد، بنابراین صفحه با بار مثبت پتانسیل بیشتری دارد.


۱۹- بار الکتریکی q=−۴۰nC از نقطه‌ای با پتانسیل الکتریکی V۱=−۴۰ تا نقطه‌ای با پتانسیل V۲=−۱۰ آزادانه جابه‌جا می‌شود.
الف) انرژی پتانسیل الکتریکی بار q چه اندازه و چگونه تغییر می‌کند؟جواب به روش اول:

$$ ΔV=V_۲-V_۱=\dfrac{ΔU_E}{q} \to ΔU_E=qΔV = -۴۰ × ۱۰^{-۹}(-۱۰-(-۴۰)) = -۱/۲۰۰×۱۰^{-۶}j $$

انرژی پتانسیل الکتریکی J۱/۲×۱۰−۶ کاهش می‌یابد.

جواب به روش دوم:

جواب به روش دومچون تغییرات انرژی پتانسیل بار منفی است پس انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش یافته است.

ب) با توجه به قانون پایستگی انرژی، در مورد چگونگی تبدیل انرژی بار q در این جابه جایی توضیح دهید.
جواب: در اینجا انرژی پتانسیل ذخیره شده در بار الکتریکی به انرژی جنبشی تبدیل می شود و سرعت می گیرد.


۲۰- یک کره فلزی بدون بار الکتریکی را که روی پایه نارسانایی قرار دارد، به آونگ الکتریکی بارداری نزدیک می‌کنیم. با ذکر دلیل توضیح دهید که چه اتفاقی می‌افتد.یک کره فلزی بدون بار الکتریکی

جواب: در اثر نزدیک شدن به آونگ بار مثبت ، بارهای منفی به سمت آونگ متمایل می شوند (مانند شکل زیر) و چون بارهای ناهم نام به هم نزدیک میشوند آونگ جذب کره می گردد


۲۱- اگر ساختمان یک خازن را تغییر ندهیم، در هریک از شرایط زیر ظرفیت خازن چگونه تغییر می‌کند؟
الف) بار آن دو برابر شود.
ب) اختلاف پتانسیل میان صفحه‌های آن سه برابر شود.
جواب: ظرفیت خازن فقط وابسته به ساختمان آن می باشد پس در هر دو حالت الف و ب ظرفیت خازن تغییری نمی کند.


۲۲- اختلاف پتانسیل بین دو صفحه یک خازن را از ۲۸ ولت به ۴۰ ولت افزایش می‌دهیم. اگر با این کار ۱۵ میکروکولن بر بار ذخیره شده در خازن افزوده شود، ظرفیت خازن را حساب کنید.

جواب به روش اول:اختلاف پتانسیل بین دو صفحه

جواب به روش دوم:
در حالت اول ظرفیت خازن C۱ اختلاف پتانسیل V۱=۲۸ بار اولیه Q۱ می باشد، با تغییر بار و ولتار ، میزان ظرفیت خازن تغییر نمی کند ظرفیت خازن


۲۳- ظرفیت یک خازن تخت با فاصله صفحات ۱/۰mm که بین صفحه‌های آن هوا قرار دارد، برابر ۱/۰F است. مساحت صفحه‌های این خازن چقدر است؟ از این مسئله چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب به روش اول:
با استفاده از رابطه ظرفیت خازن : ظرفیت یک خازن تخت با فاصلهمی بینیم که برای تهیه خازنی با ظرفیت یک فاراد باید صفحه هایی به مساحت صد میلیون متر مربع فراهم کرد ، در نتیجه در می یابیم که یک فاراد (ظرفیت خازن) واحد بسیار بزرگی است.

جواب به روش دوم:

جواب به روش دوم

از حل این مسئله نتیجه میگیریم که برای ساخت چنین خازنی نیاز به صفحاتی با مساحت بسیار زیاد داریم که عملا امکان پذیر نمی باشد.


۲۴- یک خازن تخت به یک باتری بسته شده است تا باردار شود. پس از مدتی، درحالی که باتری همچنان به خازن متصل است، فاصله بین صفحه‌های خازن را دو برابر می‌کنیم. کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف) میدان الکتریکی میان صفحه‌ها نصف می‌شود.
جواب: با توجه به رابطه $$ E=\dfrac{v}{d} $$ چون ولتاژ خازن به باتری متصل است ولتاژ ثابت است و با دو برابر شده فاصله ، میدان نصف می شود.

ب) اختلاف پتانسیل میان صفحه‌ها نصف می‌شود.
جواب: نادرست
اختلاف پتانسیل میان صفحه ها تغییر نمی کند زیرا همچنان به باتری متصل است و اختلاف پتانسیل خازن همان اختلاف پتانسیل باتری می باشد

پ) ظرفیت خازن دو برابر می‌شود.
جواب: نادرست،
با توجه به رابطه $$ C=ε.\dfrac{A}{d} $$ با دو برابر شدن d ظرفیت خازن نصف می شود.

ت) بار روی صفحه‌ها تغییر نمی‌کند.
جواب: نادرست،
با توجه به رابطه $$ C=\dfrac{Q}{v} $$ چون C نصف شده و V ثابت است پس Q باید نصف شود تا رابطه درست باشد.


۲۵- مساحت هریک از صفحه‌های خازن تختی، ۱/۰۰m۲ و فاصله دو صفحه از هم ۰/۵۰۰mm است. عایقی با ثابت دی‌الکتریک ۴/۹ بین دو صفحه قرار داده شده است. ظرفیت خازن را تعیین کنید.مساحت هریک از صفحه‌های خازن تختی


۲۶- دو صفحه خازن تخت بارداری را به هم وصل می‌کنیم. در نتیجه جرقه‌ای زده می‌شود. حال اگر دوباره صفحات را به همان اندازه باردار کنیم ولی فاصله آنها را دو برابر کنیم و سپس دو صفحه را به هم وصل کنیم، آیا جرقه حاصل بزرگ‌تر از قبل می‌شود، یا کوچک‌تر و یا تغییری نمی‌کند؟ توضیح دهید.
جواب: فرقی نمی کند همان اندازه بار تخلیه می شود.


۲۷- ظرفیت خازنی ۱۲ میکروفاراد و بارالکتریکی آن q است. اگر ۳/۰mC بار الکتریکی را از صفحه منفی جداکرده و به صفحه مثبت منتقل کنیم، انرژی ذخیره شده در خازن به اندازه ۸/۰J زیاد می‌شود. q را محاسبه کنید.
جواب: انرژی ذخیره شده در خازن : q را محاسبه کنید

بار خازن تغییر نمی کند زیرا از باتری جداست ، اما ظرفیت خازن نصف می شود و با توجه به رابطه $$ U_{خازن}=\dfrac{۱}{۲} \dfrac{Q^۲}{C} $$ انرژی خازن دو برابر می شود.

 

منابع:
تلگرام grmrd
همیار فیزیک (مدرس: محمد پور رضا)
فرمول: پیج خلاصه کنکور | kholaserangi 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.