جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب پرسش صفحه 10 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب پرسش صفحه 10 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۰ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم

در مثال ۱-۴
الف) اگر علامت بار q۳ تغییر کند جهت نیروی برایند وارد بر بار q۱  چگونه خواهد شد؟
پاسخ: جهت نیروی برایند وارد بر q۱ به شکل زیر می شود:
الف) اگر علامت بار q3 تغییر کند جهت نیروی برایند وارد بر بار q1  چگونه خواهد شد؟

خیر، چون اندازه، زاویه و فاصله‌ی بین بارها تغییر نکرده، بزرگی نیروی برآیند وارد بر بار q۱q۱ نیز تغییر نمی‌کند.

ب) اگر علامت بار q۲ تغییر کند، جهت نیروی برایند وارد بر بار q۱ چگونه خواهد شد؟
پاسخ: جهت نیروی برایند تغییر کرده اما با توجه به اینکه اندازه و فاصله بارها تغییر نکرده پس مقدار نیروی وارد شده
نیز ثابت می ماند.
جواب تمرین صفحه 10 فیزیک یازدهم

پ) آیا اندازهٔ نیروی برایند وارد بر بار q۱ در قسمت‌های الف و ب با مقدار به دست آمده در مثال ۱-۴ متفاوت است؟
پاسخ: خیر، چون اندازه، زاویه و فاصله‌ی بین بارها تغییر نکرده، بزرگی نیروی برآیند وارد بر بار q۱ نیز تغییر نمی‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.