جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 5 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 5 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۵ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 25 فیزیک یازدهم

عدد اتمی اورانیوم Z=۹۲ است. بار الکتریکی هستهٔ اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون‌های اتم اورانیم (خنثی) چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم (خنثی) چقدر است؟
پاسخ: به تعداد ۹۲ عدد پروتون در داخل هسته اتم وچود دارد :جواب تمرین صفحه 25 فیزیک یازدهمبه تعداد ۹۲ عدد الکترون نیز در اطراف هسته در حرکت است :جواب تمرین صفحه 25 فیزیک یازدهممجموع بار کل اتم اورانیم:جواب تمرین صفحه 25 فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.