جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 14 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه 14 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 14 فیزیک یازدهم

طبق مدل بور برای اتم هیدروژن، در حالت پایه فاصلهٔ الکترون از پروتون هسته برابر با m‌‌‌‌‎ـ ۱۱- ۱۰×۵/۳ است.
الف) اندارهٔ میدان الکتریکی ناشی از پروتون هسته را در این فاصله تعیین کنید.
پاسخ:  اندازه میدان الکتریکی ناشی از ذره باردار در فاصله معین از آن از رابطه زیر بدست می آید :
جواب صفحه 14 فیزیک یازدهم

ب) در چه فاصله‌ای از پروتون هسته، بزرگی میدان الکتریکی برابر با بزرگی میدان الکتریکی حاصل از مولد وان دوگراف مثال پیش در فاصلهٔ ۱/۰m از مرکز کلاهک آن است؟
پاسخ: 

جواب صفحه 14 فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.