جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه 15 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه 15 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۵ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم

شکل زیر، آرایشی از دو بار الکتریکی هم اندازه و غیرهمنام (دوقطبی الکتریکی) را نشان می‌دهد که در آن فاصلهٔ دو بار از هم ۶/۰cm است. میدان الکتریکی خالص را در نقطه‌های O و M به دست آورید.
پاسخ: اندازه میدان الکتریکی ناشی از بار q۱ و q۲ در نقطه O :جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهمجهت میدان الکتریکی ناشی از بار های q۱ و q۲ در نقطه O به سمت چپ است . پس میدان برایند برابر با جمع این دو مقدار می شود: جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهماندازه میدان الکتریکی ناشی از بار q۱ و q۲ در نقطه M :جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهمجهت میدان الکتریکی ناشی از بار q۱ به سمت چپ و جهت میدان الکتریکی ناشی از بار q۲ سمت راست است، پس میدان برایند اختالف این دو میدان خواهد بود:جواب تمرین صفحه 16 فیزیک یازدهم