جواب تمرین صفحه ۱۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۱۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فصل یک صفحه 16 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۱۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فصل یک صفحه 16 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

میدان الکتریکی خالص حاصل از آرایش بار مثال ۱-۸ را در نقطهٔ A تعیین کنید.جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

پاسخ: در نقطه A نیز مانند نقطه O عمل می کنیم ، هر دو بار الکتریکی به فاصله ۳ متر از نقطه A هستند و میدان هایشان در آن
نقطه یکسان خواهد بود ولی جهت ها متفاوت ، که در تصویر مشاهده می کنید:

جواب تمرین صفحه ۱۶ فیزیک یازدهم تجربی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.