جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

تمرین ۲-۴ صفحه ۴۰ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

تمرین ۲-۴ صفحه ۴۰ فیزیک دهم

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه 40 کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب تمرین ۲-۴ صفحه ۴۰ فیزیک دهم ریاضیشکل روبه رو یک کیسه پلاستیکی حاوی محلولی را نشان می‌دهد که در حال تزریق به یک بیمار است. سوزن سرنگی را به قسمت خالی از مایع بالای این کیسه وارد می‌کنند طوری که فشار هوا در این بخش از کیسه همواره با فشار هوای بیرون برابر بماند. اگر فشار پیمانه‌ای در سیاهرگ ۱۳۳۰ پاسکال باشد، ارتفاع کمینه h چقدر باشد تا محلول در سیاهرگ نفوذ کند؟ چگالی محلول را ۱۰۴۵kg/m۳ بگیرید.
پاسخ: در ارتفاع کمینه فشار پیمانه ای سیاهرگ و فشار پیمانه ای محلول برابرند:

Pgسیاهرگ=Pgمحلول

جواب فعالیت ۲-۸ صفحه ۴۱ فیزیک دهم ریاضی