جواب درس ۵ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۵ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس پنجم جغرافیا یازدهم

جواب درس ۵ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس پنجم جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی / درس ۵: نواحی زیستی

جواب فعالیت صفحه ۵۳ درس پنجم جغرافیا یازدهم

۱- یکی از چهار محیط کره زمین، زیست‌کره (بیوسفر) است که موجودات زنده را شامل می‌شود. تصویر (۱) را مشاهده کنید و درباره اجزای زیست‌کره، یعنی گیاهان، جانوران و انسان، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.فعالیت صفحه ۵۳ درس پنجم جغرافیا یازدهمالف) کدام یک از این اجزا، نقش اساسی‌تری در حیات و بقای زیست‌کره دارد؟ چرا؟
پاسخ: گیاهان زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید می کنند .
ب) کدام یک از این اجزا، بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارد و قادر به تغییر دادن محیط نیست؟ 
پاسخ: جانوران
پ) کدام یک از این اجزا، از آغاز آفرینش زیست‌کره بیشترین تغییر را در آب‌کره، سنگ‌کره و هواکره به وجود آورده است؟
پاسخ: انسان
ت) تصویر ۲، یک عضو زیست‌کره را در تعامل با محیط نشان می‌دهد؛ از این تصویر چه می‌فهمید؟
پاسخ: رابطه متقابل گیاهان بامحیط
ث) هر یک از موارد زیر را با ذکر مثال توضیح دهید.
– (رابطه متقابل زیست‌کره و هواکره)؛
همه موجودات زنده (گیاهان و جانوران و انسان و…)به عناصر موجود در هوا مانند اکسیژن و دی اکسید کربن نیاز دارند.

– (رابطه متقابل زیست‌کره وآب‌کره)؛
بدون آب‌‌کره امکان حیات برای موجودات زنده نیست، گیاهان و جانوران برای رشد به آب نیاز دارند. آب‌ها با تعدیل آب و هوای زمین در زندگی موجودات زنده نقش دارند.

– (رابطه متقابل زیست‌کره و سنگ‌کره)؛
همه موجودات زنده در بستری زندگی می کنند که سنگ کره نام دارد. در واقع اگر سنگ کره و خاک وجود نداشت موجودات زنده به وجود نمی آمدند.

۲- نور خورشید چه نقشی در حیات روی سیاره زمین دارد؟ 
پاسخ: نور خورشید تامین کننده انرژی در فضای زندگی است. گیاهان و جانوران و انسان به نور خورشید برای زندگی نیاز دارند و نور خورشید منبع انرژی برای بوم سازگان می باشد و…

جواب فعالیت صفحه ۵۶ درس پنجم جغرافیا یازدهم

دانسته‌های خود را بیازمایید.
الف) در جغرافیای پایه نهم با انواع زیست‌بوم‌ها و ویژگی‌های آنها آشنا شده‌اید. اکنون هر یک از تصاویر زیر را با توجه به راهنمای نقشه قبل نام‌گذاری کنیدفعالیت صفحه ۵۶ درس پنجم جغرافیا یازدهمب) پوشش گیاهی غالب و دو جانور از هر زیست‌بوم را نام ببرید.
تایگا: جنگل‌‌های مخروطی و سوزنی برگ‌ها – عقاب کاکل سفید، گرگ خاکستری
جنگل‌های بارانی استوایی: جنگل‌های همیشه سبز و انبوه – توکا و بابون (نوعی میمون)
ساوان: علف زارهای بلند با درختان پراکنده- گوزن، گورخر و شیر
توندرا: فاقد پوشش گیاهی و به ندرت گیاهانی مانند خزه و گلسنگ – روباه قطبی، خرس‌های قطبی

پ) رابطه عرض جغرافیایی را با انواع زیست‌بوم‌ها توضیح دهید. با حرکت از مدار استوا به سمت مدار رأس‌السرطان و رأس‌الجدی و ناحیه قطبی چه تغییری در نوع و تراکم پوشش گیاهی پدید می‌آید؟
پاسخ: در خط استوا زیست بوم جنگل های استوایی قراردارد. در اطراف راس السرطان زیست بوم بیابانی، دراطراف مدار قطبی جنگل های تایگا قرار دارد. تراکم و تنوع پوشش گیاهی کمتر می شود

ت) انبوه‌ترین و متراکم‌ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم وجود دارد؟  فقیرترین پوشش گیاهی در کدام زیست‌بوم‌ها مشاهده می‌شود؟ چرا؟ 
پاسخ: در جنگل های استوایی وجود دارد به دلیل بارش زیاد و دمای یکنواخت در استوا. فقیرترین پوشش گیاهی در زیست بوم بیابانی است به دلیل شرایط نامناسب طبیعی مانند بارش کم و خشکی هوا.

ث) درختان در جنگل‌های مناطق معتدل و تایگا چه فرقی با هم دارند؟ چرا؟
پاسخ: درختان جنگل های مناطق معتدل معمولا پهن برگ اند ولی درختان جنگل های تایگا سوزنی برگ اند. به دلیل تفاوت عناصر آب و هوایی(بارش و دما)

ج) آیا همه زیست‌بوم‌ها در همه قاره‌ها وجود دارند؟ توضیح دهید.‌
پاسخ: خیر، با توجه به عرض جغرافیایی، تابش نور خورشید و بارندگی، ممکن است در هر قاره فقط بعضی از این زیست‌بوم‌ها یافت شود.

جواب فعالیت صفحه ۵۷ درس پنجم جغرافیا یازدهم

فعالیت صفحه ۵۷ درس پنجم جغرافیا یازدهم۱- با توجه به نمودار، بگویید کدام زیست‌بوم بیشترین میزان تولید مواد آلی و کدام زیست‌بوم‌ها کمترین میزان را تولید می‌کنند. چرا؟
پاسخ:
بیشترین: زیست‌بوم جنگل‌های بارانی استوایی: به دلیل دمای زیاد و یکنواخت بودن، رطوبت و بارش زیاد در طول سال امکان رشد گیاهان زیاد است و بیشترین تعداد و تنوع پوشش گیاهی در این ناحیه دیده می‌شود.
کمترین: بیابان به دلیل بارش بسیار کم و تبخیر شدید و دامنه زیاد، نوسان دما امکان رشد پوشش گیاهی کم است.

۲- با توجه به نمودار، توضیح دهید چرا جنگل‌های بارانی استوایی، مهم‌ترین زیست‌بوم و ذخیره زیستی سیاره زمین محسوب می‌شود.
پاسخ: به دلیل تولید ماده آلی زیاد، تنوع و تراکم جانوری و گیاهی

جواب فعالیت صفحه ۶۳ درس پنجم جغرافیا یازدهم

۱- الف) روی یک برگه جدولی بکشید و قابلیت‌ها و محدودیت‌های سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان را در ستون‌های جداگانه بنویسید

ناحیه محدودیت ها قابلیت‌ها
محیط ساحل – بالا آمدن سطح آب دریا
-آلودگی سواحل و دریاها
-ماهیگیری
-فعالیت های بازرگانی
-گردشگری
محیط بیابان – کمبود آب و خاک برای کشاورزی
– حرکت ماسه های روان و فرسایش
-گردشگری
-وجود انواع معادن
– قابلیت تولید انرژی خورشیدی
محیط کوهستان – شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکلات تنفسی؛
– مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بندان؛
– تنوع زیستی گیاهی و جانوری
– تأمین منابع آب شیرین

ب) در یک جدول دیگر حداقل سه راهکار برای حفاظت از هر یک از این محیط‌ها بنویسید.
ساحل:
۱- پاکسازی سواحل از انواع آلودگی‌ها،
۲- زهکشی اراضی ساحلی
، ۳- ساخت موج شکن و دیواره‌های دریایی
بیابان:
۱- کاشت گیاهان سازگار و مقاوم، ۲
– مقابله با برداشت بی‌‌رویه آب‌های زیرزمینی،
۳- مالچ پاشی برای تثبیت ماسه‌ها
کوهستان: 
۱- حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش،
۲- پاکسازی کوهستان ‌ها از آلودگی‌ها
۳- کشت گیاهان بر روی دامنه‌ها برای جلوگیری از فرسایش خاک

۲- الف) علل گسترش بیابان‌ها چیست؟
پاسخ: خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی؛ برای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تأمین سوخت ساکنان حاشیه بیابان ها.

ب) چند گیاه سازگار با نواحی بیابانی برای مقابله با فرسایش خاک نام ببرید.
پاسخ: بَنه، کُنار، اُکالیپتوس، اَقاقیا، گَز، اِشلُن، خارشتر
پ) به‌نظر شما، از کدام قابلیت بیابان می‌توان برای حل مشکل تأمین سوخت ساکنان این ناحیه به جای کندن بوته‌ها استفاده کرد؟
پاسخ: توسعه انرژی خورشیدی و بادی

۳- چرا سواحل نسبت به بیابان‌ها و کوهستان‌ها جمعیت بیشتری را در خود جای داده‌اند؟ 
پاسخ: شرایط مناسب طبیعی و اقتصادی (ارتباطی)

۴- الف) کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان وجود دارد؟
پاسخ: گردشگری و تولید انرژی
ب) کدام راهکار حفاظتی در هر سه محیط به کار گرفته می‌شود؟
پاسخ: کشت گیاهان و جلوگیری از آلودگی و پاکسازی محیط

۵- با مراجعه به قرآن کریم، ترجمه آیاتی را که در این درس نوشته شده کامل کنید و تفسیر آن را جست‌وجو کنید و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: و او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت تازه( ماهیان حلال) آن تغذیه کنید و … و در آن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم.

جواب مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۶۴ جغرافیا یازدهم

برای سفر به بیابان به منظور گردش یا تحقیق علمی باید نکاتی را بدانیم و مهارت هایی را بیاموزیم.

۱- به تصویر توجه کنید و ضرورت و کاربرد هر یک از وسایلی را که گردشگر بیابان باید به همراه داشته باشد، توضیح دهید.
کلاه لبه‌دار: برای ایجاد سایه در مقابل شدت تابش نور خورشید
عینک آفتابی: برای حفاظت از چشم در مقابل امواج مضر شدید خورشید
چفیه: برای جلوگیری از آفتاب سوختگی و تعریق
کوله ‌پشتی: برای حمل وسایل مورد نیاز.
قطب‌نما: برای جهت‌یابی
بطری آب: برای رفع تشنگی در بیابان
ساعت مچی: برای جهت‌یابی و دانستن زمان
نقشه: برای مسیریابی
لباس نخی: برای خنکی در مقابل گرما
کفش با دیواره بلند: برای راحتی و استحکام زیاد و جلوگیری از نفوذ خاک و شن و …

جواب فعالیت صفحه ۶۶ درس پنجم جغرافیا یازدهم

۱- با مراجعه به نقشه آسیا، بگویید: دو کشور وسیع همسایه نپال کدام‌اند؟ چرا آیین‌های هندو و بودا در این کشور رواج دارد؟
پاسخ: چین نپال و هند ،همسایگی این کشور با چین (دین بودایی) و هند (دین هندو)

۲- چرا کاتماندو با وارونگی دما مواجه می‌شود؟ 
پاسخ: چین نپال و هند ،همسایگی این کشوربا چین (دین بودایی) و هند (دین هندو)

۳- چه عواملی موجب جذب گردشگران به نپال می‌شود؟ 
پاسخ: جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای زیبا در این کشور بسیار زیاد است. آثار تاریخی و معابدی که به عنوان میراث جهانی ثبت شده اند، مردم خون گرم و مهربان ،تنوع فرهنگ های بومی در کوهستان ها و صعود به اورست و سایر قله ها برای کوه نوردان جهان را نیز باید در نظر گرفت.

۴- چرا مردم نپال در تأمین غذا، درمان و دسترسی به برق و تجهیزات زندگی دچار مشکل هستند؟
پاسخ: مشکل ارتباط و محیط سخت کوهستان

۵- چرا کشور نپال با خطر وقوع زلزله های شدید روبه‌روست؟ 
پاسخ: چون درمحل نزدیک شدن دو ورقه هند و اوراسیاست و حرکت همگرایی این ورقه ها موجب زمین لرزه های شدید می شود.

۶- به تصویر فیل سواری گردشگران در نپال توجه کنید. نظر شما درباره استفاده از حیوانات، نظیر شتر و فیل، برای تفریح گردشگران چیست؟ با آن موافقید یا مخالف؟ چرا؟
پاسخ: استفاده از حیوانات مانند شتر و فیل برای تفریح زمانی مناسب است که به این حیوانات آسیبی نرسد و انسان ها با آن ها رفتار مناسبی داشته باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.