جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۰ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۰ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۰ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دهم

گام به گام فارسی دهم / در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری میباشد

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۷۹ فارسی دهم

۱ .پنج گروه کلمه مهمّ املایی از متن درس بیابید و بنویسید.
پاسخ: حاشیه و اطراف – جلیقه و پوشش – حنین و جنگ – تحولات و تغییرات – قرب و نزدیکی

۲ .مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید.
فراموشی: نسیان / بی ریا و صمیمی: بی تکلف وساده

۳ .به جمله های زیر توجه کنید: (متن کامل در صفحه ۷۹)
🔹حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه ای بیابید و بنویسید.
پاسخ: غروب نزدیک می شود. (جمله ساده) / تاریخ مشیت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد. (جمله مرکب)

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۸۰ فارسی دهم

۱ .هر قسمت مشخّص شده، دربردارنده  کدام آرایه ادبی است؟
حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام *** درون دشت شب خفته است
پاسخ: مرداب استعاره از مردم بی حرکت روزگار * خواب مرداب : تشخیص و استعاره (اضافه استعاری)  /  دشت شب: تشبیه (اضافه تشبیهی)

۲ .در عبارت زیر، ارکان هر تشبیه را مشخص کنید.
«آفتاب فتح در آسمان سینه مؤمنین درخششی عجیب دارد.«
پاسخ: آفتاب فتح (فتح: مشبه / آفتاب: مشبه به)  – آسمان سینه (سینه : مشبه / آفتاب: مشبه به)

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ فارسی دهم

۱ .نویسنده در کدام جمله، از مفهوم آیه « ألا بذکر الله تَطْمَئنُّ الْقُلوب»(سوره رعد، آیه ۲۸ ) بهره گرفته است؟
پاسخ: در معرکه قلوب مجاهدان آرامشی که حاصل ایمان است ، حکومت دارد.

۲ .درباره ارتباط محتوایی متن «دریادلان  صفشکن« و این سروده شفیعی کدکنی توضیح دهید.
حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است
پاسخ: هردو مردم را به پایداری و مقاومت و حرکت دعوت می کنند و به این نکته اشاره دارند که نباید مثل مرداب بی حرکت و غفلت زده باشیم.

۳ .چرا نویسنده معتقد است که «همه تاریخ اینجا (جبهه) حاضر است؛ بَدر و جُنین و عاشورا اینجاست.« ؟
پاسخ: اشاره به این دارند که جبهه ها نمودی از حوادث گذشته و تکرار تاریخ است که آشکارا می بینیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.