جواب درس ۳ منطق دهم انسانی

جواب درس سوم ۳ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس سوم منطق دهم انسانی

جواب درس سوم ۳ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس سوم منطق دهم انسانی

جواب درس سوم منطق دهم انسانی | جواب فعالیت ها ، تمرین و فعالیت های ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۴ ۲۶ درس سوم منطق دهم که در این بخش قرار دادیم

درس سوم: مفهوم و مصداق

جواب تمرین صفحه ۲۱ درس سوم منطق دهم

مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید:
پاسخ:
خداوند: کلی  الله: جزئی حضرت علی: جزئی مولود کعبه: کلی  درخت: کلی
درخت سرو: کلی کتاب: کلی این کتاب: جزئی پسر: کلی  ان پسر: جزئی
پسر احمد:
کلی مریخ: جزئی  مشهد (به معنای محل شهادت): کلی
مشهد(نام شهری در استان خراسان رضوی): جزئیجواب تمرین صفحه ۲۱ درس سوم منطق دهم

به جز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره «این» و «ان» مشخص شده اند، تمامی مفاهیم کلی هستند

جواب رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی صفحه ۲۱ درس سوم منطق دهم

🔹 میان مصادیق ایرانی و آسیایی چه رابطهای وجود دارد؟
پاسخ:
مفهوم اسیایی گسترده تر از ایرانی است و ایرانی ها را در بر میگیرد.

🔹 آیا ایرانی ها آسیایی هستند؟ آیا همه اسیایی ها در ایران زندگی می کنند؟
پاسخ:
خیر، هر ایرانی اسیایی است اما برخی اسیایی ها ایرانی نیستند. مفهوم اسیایی عام تر از ایرانی است

🔹 میان مصادیق اسب و پرنده چه رابطهای وجود دارد؟
پاسخ:
هیچ مصداق مشترکی ندارند و باهم ناسازگار اند یعنی هیچ اسبی یافت نمی شود که پرنده باشد و هیچ پرنده ای نداریم که اسب باشد

🔹 میان مصادیق سنگ و سفید چه رابطهای برقرار است؟ آیا همگی سنگ ها سفید هستند؟ آیا همگی اشیای سفید از جنس سنگ هستند؟
پاسخ:
هم مصادیق مشترکی دارند و هم مصادیق مخصوص خود. برخی از سنگ ها سفید هستند و برخی سفید نیستند و همچنین برخی از اشیای سفید، سنگ هستند و برخی از اشیا سفید نیستند

جواب تمرین صفحه ۲۴ درس سوم منطق دهم

با رسم شکل نسبت میان مصادیق دو مفهوم زیر را مشخص کنید:
پاسخ:
افریقایی-اسیایی: تباین منطق
مسلمان-اسیایی: عموم و خصوص من وجهمنطق
هندی-اسیایی: عموم و خصوص منطق
مثلث-شکل سه ضلعی: تساوی منطق

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۲۶ درس سوم منطق دهم

۱ــ جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:
پاسخ:
عدد :
کلی میدان آزادی: جزئی جبرئیل: جزئی خیابان: کلی
خوشه پروین:
جزئی  خلیج فارس: جزئی ابن سینا: جزئی این کلاس: جزئی
نرگس (به معنای نوعی گل):
کلی  نرگس (به معنای اسم خاص): جزئی

۲ــ در جمالت زیر، جزئی یا کلی بودن کلمات مشخص شده را معین کنید:
الف)حافظ، حافظ قرآن بود.
پاسخ:
حافظ اول: جزئی ، حافظ دوم: کلی
ب) خطر سقوط بهمن، در بهمن زیاد است.
پاسخ:
بهمن اول: کلی ، بهمن دوم: کلی

ج) نجف اشرف و مرقد امامزادگان از زیارتگاه های اسلامی هستند.
پاسخ:
نجف اشرف: جزئی ، مرقد امامزادگان: کلی

۳ــ با رسم شکل، مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبت های چهارگانه برقرار است.
پاسخ:
رسم شکل بر عهده دانش اموز عزیز میباشد
شاعر _دانش آموز: عموم و خصوص من وجه مثلث ــ دایره: تباین
مثلث ــ شکل: عموم و خصوص مطلق  عدد قابل تقسیم بر دو ــ زوج: تساوی
مثلث ــ مثلث متساوی الا ضلع: عموم و خصوص مطلق پرنده ــ سیاه: عموم و خصوص من وجه
شعرــ غزل: عموم و خصوص مطلق موازی ــ متقاطع: تباین

۴ــ با در نظر گرفتن نسبت های چهارگانه میان مفاهیم زیر، آنها را طبقهبندی کنید:
الف)انسان، اسب، گیاه، مرد ، زن، پیرمرد، حیوان، پسر بچه، پیر زن، موجودات زنده
پاسخ:
جواب فعالیت تکمیلی صفحه 26 درس سوم منطق دهم

ب) خراسانی، آسیایی، انسان، تهرانی، کربلایی، اهوازی، آفریقایی، عراقی، مشهدی، ایرانی، خوزستانیجواب فعالیت تکمیلی صفحه ۲۶ درس سوم منطق دهم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس دوم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.