جواب درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۶ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۶ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس ۶ هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۴۴ ، ۴۸ ، ۴۹ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید.
درس ششم: باز تولید هویت اجتمایی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۴ درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

همواره در برخی از مشاغل و اصناف، عدهای از افراد هستند که به طور کامل و موفق جامعه پذیر نمی شوند و برخلاف هنجارهای پذیرفته شده عمل میکنند. کژروی های ممکن در برخی از مشاغل و اصناف را نام ببرید و در مورد راههای پیشگیری و کنترل آنها باهم گفتوگو کنید
پاسخ:
برخی از کجروی ها عبارتند از سقط جنین های غیر مجاز، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، افشا نمودن اسرار و نوع بیماری، سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی و …
برخی راه ها و شیوه ها ی پیشگیری و کنترل کجروی های پزشکی عبارتند از: لغو پروانه پزشکی، جریمه نقدی، حبس و ..

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۸ درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم

 تغییرات هویتی تا چه زمانی مورد تأیید و تشویق جامعه قرار می گیرند و از چه زمانی با مخالفت جامعه و مجازات های اجتماعی روبه رو م ی شوند؟
پاسخ: تغییرات هویتی زمانی که با عقاید و ارزش های پذیرفته شده جامعه سازگار باشد مورد تشویق و تایید قرار میگیرد و زمانی که با عقاید و ارزش های جامعه ناسازگار باشد با مخالفت و مجازات اجتماعی مواجه می شود

جواب صفحه ۴۹ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی:
تحرک اجتماعی،

جامعه‌پذیری،
کجروی اجتماعی،
کنترل اجتماعی

خلاصه کنید:

– فرصت‌های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی در جوامع مختلف، یکسان نیست.
– جوامع از طریق آموزش می‌کوشند افرادشان را قانع نمایند عقاید و ارزش‌های جامعه را بپذیرند.
– در یک جامعه دینی، ابعادی که هویت الهی و متعالی انسان را نادیده بگیرند رسمیت ندارند.
– تحرک اجتماعی انواعی دارد: نزولی، صعودی، افقی

آنچه از این درس آموختیم:
انسان برخلاف موجودات دیگر به صورت غریزی نمی‌داند چه موقعیتی در جهان دارد بلکه باید یاد بگیرد. جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، ارزش‌های خود را به افراد آموزش می‌دهد. هر جامعه علاوه بر جامعه‌پذیری، برای پیشگیری و کنترل کجروی‌های اجتماعی، روش‌هایی را به کار می‌گیرد. راه‌های پیشگیری و کنترل کجروی عبارت‌اند از: 1- تبلیغ و اقناع، 2- تشویق و پاداش، 3- تنبیه و مجازات

موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در یک جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. جابه‌جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را باعث می‌شود که به آن تحرک اجتماعی می‌گویند. تحرک اجتماعی انواع مختلفی دارد. صعودی، نزولی و افقی.

در جهان‌های اجتماعی مختلف، فرصت‌های متفاوتی برای تغییر موقعیت و تحرک اجتماعی افراد وجود دارد.