جواب کارگاه متن پژوهی درس ۹ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۹ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۹ فارسی دهم

گام به گام فارسی دهم / در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری میباشد

جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۶۶ فارسی دهم

۱. سپهری، برای کلمه«نقّاشی کردن« از چه معادل های معنایی دیگری استفاده کرده است؟
پاسخ : نقش بندی – رقم زدن – بستن – گرته ریختن – پرداختن – ریختن – نقطه چینی – رونگاری

۲. برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید.
🔹 برآمدگی پشت پای اسب (کلّه )
🔹 چنبره گردن (آخره)
🔹 میان دو کتف (غارب)

۳. از متن درس، چهار واژه مهمّ املایی بیابید و بنویسید.
پاسخ : غارب – وقب – مخمصه – شیطنت

۴. نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.
«صاد»
 هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.

پاسخ: «صاد»: نهاد / هرگز: قید / جانوری: مفعول / پهلو: متمم

۵ :به کاربرد حرف «و» در جمله های زیر توجّه کنید:
(متن کامل در صفحه ۶۶)

🔹 اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع «و» نمونه ای بیابید و بنویسید.
پاسخ: واو ربط: کارش نگار نقشه قالی بود و در آن دستی نازک داشت./ واو عطف: دلخواه و روان بود.جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۶۷ فارسی دهم

۱ :در کدام قسمت از این متن، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟
پاسخ: معلم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ سگ را روان گرته می ریخت.

۲ :دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.
پاسخ: دستی نازک داشت کنایه از مهارت داشتن /  راه دستش نبود کنایه از مشکل داشت (مهارت نداشت)جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۶۷ فارسی دهم

۱ :از نظر نویسنده، کلاس درس نقّاشی در مقایسه با کلاس درس های دیگر چه ویژگی هایی داشت؟
پاسخ: دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود. صورتک به رو نداشت.

۲ :معنی و مفهوم هریک از عبارت های زیر را بنویسید.
🔹 خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود. جانشین راستین (واقعی) پدران و اجداد هنرمند خود بود.
🔹 اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد. اسب از پهلو زیبایی و اندام خود را بهتر و کامل تر نشان می داد.

درک و دریافت صفحه ۷۱ فارسی دهم

۱ استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.
« هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگتر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اُخت شد.»
پاسخ: نیما با وجود مقاومت در برابر شرایط سخت زندگی و محدودیت ها، سرانجام با آن شرایط کنار آمد و به آن عادت کرد.
و کنایه از اینکه هر چه وضعیت زندگی برای او دشوارتر شد او تحملش را بالاتر برد.
 ۲ در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد درباره جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟
پاسخ: در قسمت « همچون مروارید در دل صدف کج و کوله‌ای سال ها بسته ماند. در چشم او که خود چشم زمانه ما بود، آرامشی بود که گمان می‌بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است امّا در واقع طمانینه ای بود که در چشم بی‌نور یک مجسّمۀ دورەه فراعنه هست.»

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.