جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب درس ۸ علوم فنون دهم

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب درس ۸ علوم فنون دهم

گام به گام علوم و فنون دهم / در بخش زیر جواب فعالیت های درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم را قرار داده ایم. گام به گام درس ۸ علوم فنون ادبی دهم مربوط به صفحات ۷۱ و ۷۲ این کتاب میباشد./ درس هشتم :: وزن شعر فارسی

خود ارزیابی صفحه ۷۱ درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم

1) نام و نام خانوادگی خود را با خطّ عروضی بنویسید.
برعهده دانش آموز است

2) هجاهای بیت زیر را، مشخّص کنید.
🔹 مروّت نباشد بر افتاده زور *** بَرَد مرغ دون، دانه از پیش مور سعدی

پایه های آوایی  مُ رو وت نَ با شد  بَ رُف تا  دِ زور
بَ رد مُر غِ دون دا نِ از پی شِ مور
وزن (اسم رکن) فعولن فعولن فعولن فعل
هجایی های ن – – U – – U – – U – U

3) واژه‌های صفحهٔ بعد را با خطّ عروضی بنویسید و مرز هر کدام از واژه‌ها را که بیش از یک هجا دارد، مشخّص کنید.

رهایی ر ها یی (U–) التماس ال ت ماس(-U -U)
لانه لا نِ (-U) خود خُد (- )
خویشتن شناسی خی ش تن ش نا سی (-U-U–) سفینه س فی نِ(U – U)
محبّت مَ حب بت (U –) چون چُن(- )
دلنوازان  دل ن وا زان (-U –) پشتوانه پشت وا نِ(-U- U  )
نیکو نی کو( –) مجموعه مج مو عِ(– U)
خواهش خا هش(– ) روزنه رو ز نِ (-U -)
رهرو ره رو(– ) خواستن خاس تن (-U -)
بزرگراه بُ زرگ راه(U -U – U) مؤذّن مُ ئَذ ذ ن(U –)
بنفشه ب نف شِ (U- U) کاشته کاش تِ(- U-)
ملالت م لا لت(U –) راهوار راه وار(-U- U)

4) واژه‌های زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر با همزه بخوانید و به خطّ عروضی بنویسید.

واژه  حذف همزه  نشانه هجایی بدون  حذف همزه  نشانه هجایی
سرآمد سرامد  — U سرآمد  —
دل انگیز دلنگیز  U– U دل ان گیز  U —
جنگ آور جنگاور  — جنگ آ ور  – – U-
شب آهنگ شباهنگ  U– U شب آ هنگ  U —
شیرافکن شیرفکن  — شیر اف کن  – – U-
دارآباد داراباد  U — دار آ باد  U – – U-

5) ابیات زیر را درست بخوانید و با خطّ عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشخّص کنید و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید.

🔹 با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو ***  خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو اوستا

پایه های آوایی با من بِ گو تا کی س تی مه ری ب گو ما هی ب گو
خا بی خِ یا لی چی س تی اش کی ب گو آ هی ب گو
وزن (اسم رکن) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
هجایی های ن – U – – – U – – – U – – – U – –

🔹 بر سرِآنم که گـر ز دسـت برآیـد ***  دست بـه کاری زنـم که غصّه سر آید حافظ

پایه های آوایی بر سَ ر آ نم کِ گر ز دس ت بَ را  ید
دس ت بِ کا  ری زَ نم کِ غص ص س را ید
وزن (اسم رکن) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع
هجایی های ن – U U – U – U – – U U –

6) تقطیع هجایی ابیات زیر، را انجام دهید.

🔹 کی رفته‌ای ز دل که تمنّا کنم تو را؟ ***  کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ فروغ بسطامی

پایه های آوایی کی رف تِ ای ز دل کِ تَ من نا کُ  نم تُ را
کی بو دِ  ای نع هف تِ  کِ پی دا کُ  نم تُ را
وزن (اسم رکن) مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
هجایی های ن U – – U – U – U- – U – U –

خود ارزیابی صفحه ۷۲ درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم

🔹 آینه ار نقش تو بنمود راست ***  خودشکن، آیینه شکستن خطاست نظامی

پایه های آوایی آ یِ نِ ار  نق شِ تُ بن  مو د راست
خُد ش کَ نا  ئی نِ شغ کس  تن خ طاست
وزن (اسم رکن) مفتعلن مفتعلن فاعلن
هجایی های ن – U U – – U U – – U-

🔹 اگر کاری کنی مزدی ستانی ***  چو بیکاری، یقین بی‌مزد مانی ناصر خسرو

پایه های آوایی ا گر کا ری  کُ نی مز دی س تا نی
چُ بی کا ری یَ قین بی مز د ما نی
وزن (اسم رکن) مفاعیلن مفاعیلن فعولن
هجایی های ن – – – U- – – – U- U – –

7) با توجّه به علامت هجاها، کدام واژه‌ها با حذف همزه، تلفّظ شده‌اند؟

بادآورده: —U حذف همزه
پلنگ افکن:U- U — بدون حذف
دانش آموز: —U بدون حذف
گل اندام: —U بدون حذف
پیام آور: U — حذف همزه
خوش اندام: U- -U حذف همزه
کار آزموده:- -U- U حذف همزه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.