جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب درس ۸ علوم فنون دهم

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۷۱ و ۷۲

جواب درس ۸ علوم فنون دهم

گام به گام علوم و فنون دهم / در بخش زیر جواب فعالیت های درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم را قرار داده ایم. گام به گام درس ۸ علوم فنون ادبی دهم مربوط به صفحات ۷۱ و ۷۲ این کتاب میباشد./ درس هشتم :: وزن شعر فارسی

خود ارزیابی صفحه ۷۱ درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم

1) نام و نام خانوادگی خود را با خطّ عروضی بنویسید.
برعهده دانش آموز است

2) هجاهای بیت زیر را، مشخّص کنید.
🔹 مروّت نباشد بر افتاده زور *** بَرَد مرغ دون، دانه از پیش مور سعدی

پایه های آوایی مُ رو وتنَ با شد بَ رُف تا دِ زور
بَ رد مُرغِ دون دانِ از پیشِ مور
وزن (اسم رکن)فعولنفعولنفعولنفعل
هجایی های ن– – U– – U– – U– U

3) واژه‌های صفحهٔ بعد را با خطّ عروضی بنویسید و مرز هر کدام از واژه‌ها را که بیش از یک هجا دارد، مشخّص کنید.

رهاییر ها یی (U–)التماسال ت ماس(-U -U)
لانهلا نِ (-U)خودخُد (- )
خویشتن شناسیخی ش تن ش نا سی (-U-U–)سفینهس فی نِ(U – U)
محبّتمَ حب بت (U –)چونچُن(- )
دلنوازان دل ن وا زان (-U –)پشتوانهپشت وا نِ(-U- U  )
نیکونی کو( –)مجموعهمج مو عِ(– U)
خواهشخا هش(– )روزنهرو ز نِ (-U -)
رهروره رو(– )خواستنخاس تن (-U -)
بزرگراهبُ زرگ راه(U -U – U)مؤذّنمُ ئَذ ذ ن(U –)
بنفشهب نف شِ (U- U)کاشتهکاش تِ(- U-)
ملالتم لا لت(U –)راهوارراه وار(-U- U)

4) واژه‌های زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر با همزه بخوانید و به خطّ عروضی بنویسید.

واژه حذف همزه نشانه هجایی بدون حذف همزه نشانه هجایی
سرآمدسرامد — Uسرآمد —
دل انگیزدلنگیز U– Uدل ان گیز U —
جنگ آورجنگاور —جنگ آ ور – – U-
شب آهنگشباهنگ U– Uشب آ هنگ U —
شیرافکنشیرفکن —شیر اف کن – – U-
دارآبادداراباد U —دار آ باد U – – U-

5) ابیات زیر را درست بخوانید و با خطّ عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشخّص کنید و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید.

🔹 با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو ***  خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو اوستا

پایه های آواییبا من بِ گوتا کی س تیمه ری ب گوما هی ب گو
خا بی خِ یالی چی س تیاش کی ب گوآ هی ب گو
وزن (اسم رکن)مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
هجایی های ن– U – –– U – –– U – –– U – –

🔹 بر سرِآنم که گـر ز دسـت برآیـد ***  دست بـه کاری زنـم که غصّه سر آید حافظ

پایه های آواییبر سَ ر آنم کِ گر زدس ت بَ را ید
دس ت بِ کا ری زَ نم کِغص ص س راید
وزن (اسم رکن)مفتعلنفاعلاتمفتعلنفع
هجایی های ن– U U –U – U –– U U –

6) تقطیع هجایی ابیات زیر، را انجام دهید.

🔹 کی رفته‌ای ز دل که تمنّا کنم تو را؟ ***  کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ فروغ بسطامی

پایه های آواییکی رف تِای ز دل کِتَ من نا کُ نم تُ را
کی بو دِ ای نع هف تِ کِ پی دا کُ نم تُ را
وزن (اسم رکن)مفعولفاعلاتمفاعیلفاعلن
هجایی های نU – –U – U –U- – U– U –

خود ارزیابی صفحه ۷۲ درس هشتم علوم و فنون ادبی دهم

🔹 آینه ار نقش تو بنمود راست ***  خودشکن، آیینه شکستن خطاست نظامی

پایه های آواییآ یِ نِ ار نق شِ تُ بن مو د راست
خُد ش کَ نا ئی نِ شغ کس تن خ طاست
وزن (اسم رکن)مفتعلنمفتعلنفاعلن
هجایی های ن– U U –– U U –– U-

🔹 اگر کاری کنی مزدی ستانی ***  چو بیکاری، یقین بی‌مزد مانی ناصر خسرو

پایه های آواییا گر کا ری کُ نی مز دیس تا نی
چُ بی کا رییَ قین بی مزد ما نی
وزن (اسم رکن)مفاعیلنمفاعیلنفعولن
هجایی های ن– – – U-– – – U-U – –

7) با توجّه به علامت هجاها، کدام واژه‌ها با حذف همزه، تلفّظ شده‌اند؟

بادآورده: —U حذف همزه
پلنگ افکن:U- U — بدون حذف
دانش آموز: —U بدون حذف
گل اندام: —U بدون حذف
پیام آور: U — حذف همزه
خوش اندام: U- -U حذف همزه
کار آزموده:- -U- U حذف همزه