جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۶۵ و ۶۶

جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۶۵ و ۶۶

جواب درس ۷ علوم فنون دهم

جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون دهم ؛ صفحه ۶۵ و ۶۶

جواب درس ۷ علوم فنون دهم

گام به گام علوم و فنون دهم / در بخش زیر جواب فعالیت های درس هفتم علوم و فنون ادبی دهم را قرار داده ایم. گام به گام درس ۷ علوم فنون ادبی دهم مربوط به صفحات ۶۵ و ۶۶ این کتاب میباشد./  درس هفتم :: سبک و سبک شناسی

خود ارزیابی صفحه ۶۵ درس هفتم علوم و فنون ادبی دهم

1) با توجه به شعر زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. درس هفتم علوم و فنون ادبی دهم

خود ارزیابی صفحه ۶۶ درس هفتم علوم و فنون ادبی دهم

الف) شعر رودکی را از نظر ویژگی‌های ادبی بررسی نمایید.
پاسخ: ۱-قالب شعر قصیده است . ردیف بود /قافیه، دندان که با کلمات کیوان و تابان و… هم قافیه است در واقع قافیه و ردیف بسیار ساده است.
۲-شعر واقع گراست و توصیفات طبیعی ، ساده ، محسوس و عینی است .
۳-استفاده از آرایه های ادبی ، طبیعی و در حد اعتدال است.
۴-بیت دوم تلمیح دارد به تاثیر گذاری اجرام آسمانی بر سرنوشت انسان
۵-واژه آرایی (تکرار):نحس بیت ششم تشبیه ،بیت هفتم تکرار واژه های شد ، زمانه ،، روی و موی جناس ،، واج آرایی مصوت بلند(ا) و …
۶-شعر جنبه پند و اندرز دارد تعالیم ساده و عملی در آن دیده می شود . عبرت گرفتن از این جهان گذرا بیان اینکه هیچ چیز پایدار نیست و هر پدیده ای محکوم به فناست . فکر و کلام ساده است.

ب) ویژگی‌های زبانی این شعر چیست؟
پاسخ: ۱-کمی واژگان عربی
۲-کاربرد بیشتر کلمات فارسی
۳-بیشتر واژگان ساختمان ساده دارند : نحس، کیوان
۴-به کارگیری واژگان کهنه و نامانوس مانند: بسود
۵-به کارگیری «ی» استمراری، به جای »می« (ندانستمی :نمی دانستم)
۶-افزودن «ب» بر سر فعل ماضی (بسود و بریخت)

2) متن زیر مربوط به کدام دوره نثر است؟ دو مورد از ویژگی‌های نثر این دوره را بنویسید.
«چهاردهم صَفَر را به شهر سراب رسیدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم. بیستم صفر سنۀ 438 به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریور قدیم بود؛ شهری آبادان؛ مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد. بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده بودند؛ و در تبریز، « قطران» نام، شاعری را دیدم؛ شعری نیک می‌گفت؛ امّا زبان فارسی نیکو نمی‌دانست؛ پیش من آمد؛ دیوان مُنجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود، از من بپرسید و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.» سفرنامه، ناصرخسرو
پاسخ: ۱-حذف فعل به قرینه :و آن پنجم شهریور قدیم بود، شهری آبادان (بود)
۲-آوردن ب در فعل ماضی: برفتم
۳-کوتاهی جمله ها
۴-افزایش به کارگیری واژگان عربی نسبت به دوره های قبل سنه،هلاک
۵-توصیفات جزیی
۶-افزودن «ب» بر سر افعال (برفتم ، بخواند، بیاورد، بپرسید و بنوشت)
۷-به کار بردن «را» در معنی «برای» مرا حکایت کردند: هر معنی که او را مشکل بود (برای)، بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود (به)

3) دو مورد از ویژگی‌های نثر زیر را بنویسید.
«به روزگار خسرو، اندر وقت بوذرجمهر، رسولی آمد از روم. خسرو بنشست چنان که رسم ملوک بود؛ و رسول را بار داد. پیش رسول با وزیر، بوذرجمهر، گفت: «ای فلان، همه چیز در عالم تو دانی؟»
بوذرجمهر گفت:: «نه، ای خدایگان!»
خسرو از آن طیره شده و از رسول، خجل گشت. پرسید که همه چیز پس که داند؟
بوذرجمهر گفت: «همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده‌اند.»» قابوس نامه، کیکاووس
پاسخ: ۱-قابوس نامه از جمله نثرهای موفق دوره غزنوی سلجوقی است.
۲-کوتاه بودن جمله ها
۳-کمی واژگان عربی
۴-به کارگیری واژگان کهنه و مهجور
۵-جابه جایی اجزای جمله:رسولی آمد از روم .
۶-به کارگیری اندر به جای در
۷-به کار بردن کلماتی که امروزه رواج کمتری دارند: طیره ، بار داد ، خدایگان
۸-کاربرد «ب» اول فعل ماضی ساده بنشست.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.