جواب درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۵ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۵ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۳۴ و ۳۷ و ۳۹و ۴۰ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید.

درس پنجم: هویت

جواب نمونه بیاورید صفحه ۳۴ درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

در جدول زیر چهار ویژگی هویتی خود را بنویسید و اکتسابی یا انتسابی بودن، فردی یا اجتماعی بودن و ثابت یا متغیر بودن آنها را تعیین کنید

 ویژگی های من   اکتسابی   انتسابی      فردی   اجتماعی       ثابت     متغییر
    راستگو *         *         *
    متولد اذر***
دانش اموز***
چشم رنگی***

جواب مقایسه کنید صفحه ۳۷ درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

• به کمک دبیر خود، اخلاق ورزشکاران فرهنگ اسلام (اخلاق پهلوانی) را با اخلاق ورزشکاران فرهنگ متجدد (اخلاق قهرمانی) مقایسه کنید.صفحه ۳۷ درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم
– اخلاق پهلوانی: از این منظر ورزش هدف نیست بلکه وسیلهای برای رشد و تعالی انسان است و ارزش های آن جوانمردی، انسانیت، کمک به دیگران و … می باشد.
– اخلاق قهرمانی: از این منظر ورزش خود هدف است و ارزش های آن ثروت، شهرت، پیروزی بر حریف و … می باشد.

جواب مباحثه کنید صفحه ۳۹ درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

با توجه به مباحث گفته شده درباره تعامل و تناسب ابعاد مختلف هویت فردی و اجتماعی ، پدیده های زیر را تشریح کنید.

• رواج شدید عمل های زیبایی در ایران، آی ا تمام ی عمل های زیبایی برخلاف ارزش ها و هنجارهای دینی جامعه ای ران است؟
آیا عمل ها، بسط ارزش ها و هنجارهای فرهنگ غرب نیست؟
• رواج ارزش های دنیوی از قبیل فردگرایی ، تجمل گرایی، مال اندوزی و … در کشورهای اسلامی
• آسیب ها و مسائل زیست محیطی تولید شده به وسیله مردم و سازمان های عموم ی و دولتی در ایران
• خروج آمریکا از پیمان پاریس (کاستن از انتشار گازهای گلخانه ای)
• حمایت مردم و دولت ای ران از مظلومان جهان
• حمایت همه جانبه دولت های غربی و برخی از دولت های اسلامی از رژیم اشغالگر قدس
• وقوع جنبشهای زیست محیطی در کشورهای غربی و تصویب قوانین سخت گیرانه در دفاع از محیط زیست و پدید آمدن تکنولوژی های سبز و صدور کارخانه ها و صنایع سنگین ای ن کشورها به سایر جوامع
پاسخ:
هر یک از موارد دیگر میتواند از طرف دبیر به عنوان تحقیق دانش آموزی در نظر گرفته شود

جواب صفحه ۴۰ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی:
هویت، ابعاد هویت انسان، جامعه و هویت، فرهنگ و هویت، جهان طبیعی، هویت آگاهانه، هویت پنهان.

خلاصه کنید:
_ ابعاد متمایز هویت در تعامل با یکدیگر، متناسب میشوند
_ هویت اجتماعی هر فرد بر اساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد شکل می گیرد.
_ انسان و جامعه بر یکدیگر تاثیر می گذارند.
_ فرهنگ غرب بر ابعاد جسانی و فیزیکی انسان تاکید دارد.
_ انسان نسبت به همه ویژگی های هویتی خود آگاه نیست.

آنچه از این درس آموختیم:
هویت فرد متمایز کننده آن از دیگر انسان ها و اشیا می باشد. هر سه بعد هویت جسمانی، نفسانی و اجتماعی با هم ارتباط دارند. انواع ویژگی های هویت انسان عبارتند از :‌ ویژگی هایی که در شکل گیری آن نقش داریم یا نداریم، ویژگی های تغییر پذیر و غیر قابل تغییر، ویژگی های فردی یا اجتماعی.