جواب درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۴ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۴ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۲۵ و ۳۰ و ۳۱ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید.

درس چهارم: ارزیابی فرهنگ ها 

جواب نمونه بیاورید صفحه ۲۵ هویت اجتماعی دوازدهم

در جدول زیر، سه نمونه از آرمانهای جامعە خود را بنویسید که کمابیش بیرون از فرهنگ واقعی یا درون آن قرار گرفته اند.

 ارمان ها
بیرون از فرهنگ واقعی درون فرهنگ واقعی
 ساده زیستی احترام به پدر و مادر
 ناپسند بودن اسراف و تبذیر استکبار ستیزی
ناپسند بودن غیبتکمک به مستمندان

جواب نمونه بیاورید صفحه ۳۰ درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

• سه نمونه از آرمان های حق را که در اغلب یا همه فرهنگ ها حضور دارند، نام ببرید. به نظر شما به چه دلیل این آرمان ها در اکثر فرهنگ ها حضور دارند؟
پاسخ: به دلیل درست و صحیح بودن آن ها

ارمان حق
 وفای به عهد راستگوییعدالت ازادی برابری انسان ها

• آیا می توانید برخی پدیده های باطلی را که در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی فرهنگ ها وجود دارد، شناسایی کنید؟

تکاثر (مال اندوزی)قبیله گرایی نژاد پرستی شرک

جواب صفحه ۳۱ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی:
فرهنگ حق

  • فرهنگ عمومی
  • خرده فرهنگ
  • ضد فرهنگ
  • خرده فرهنگ موافق

خلاصه کنید:
_ فرهنگ حق معیار ارزیابی همه فرهنگ هاست.
_ فرهنگ، روح و جان یک جامعه است.
_ فرهنگ شیوه زندگی مشترک انسان ها است.
_ فرهنگ عمومی : همه مردم در آن اشتراک دارند.
_ فرصت ها و محدودیت ها و نیز آرمان ها و ارزش ها معیاری برای ارزیابی جوامع و فرهنگ ها می باشد.

آنچه از این درس آموختیم: 
در فرهنگ آرمانی مردم از آن طرفداری می‌کنند ولی در عمل ممکن است نادیده گرفته شود. اما در فرهنگ واقعی مردم خود را لازم می‌دانند که به آن عمل کنند.
بخش‌هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق و بخش‌های خرافی فرهنگ باطل است.
دو ابزار شناخت و تفکیک فرهنگ حق از باطل عبارت‌اند از عقل و وحی.
علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکنند، می‌توانند درباره حق یا باطل بودن فرهنگ‌های مختلف قضاوت کنند.