جواب درس ۱ کتاب کار زبان یازدهم

جواب درس ۱ کتاب کار زبان یازدهم

کتاب کار زبان یازدهم درس یک معنی و جواب

جواب درس ۱ کتاب کار زبان یازدهم

کتاب کار زبان یازدهم درس یک معنی و جواب

جواب کتاب کار زبان یازدهم / درس اول

جواب صفحه ۸ کتاب کار زبان یازدهم

A. Find 6 languages below
در بین کلمات زیر ۶ زبان را بیابید.

جواب صفحه ۸ کتاب کار زبان یازدهم


.B. Mark the regions where people mainly speak these languages
نواحی ای را که مردم عمدتا به این زبان ها صحبت می کنند علامت بزنید.

جواب: بر عهده دانش آموز است.

معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان یازدهم

Reading Comprehension – درک مطلب

Hints for learning a language better
رهنمود هایی برای یادگیری بهتر یک زبان

معنی صفحه ۱۰ کتاب کار زبان یازدهم

Learning a new language doesn’t always mean sitting in the classroom and studying language books.

یادگیری یک زبان جدید همیشه به معنی نشستن در کلاس درس و مطالعه کتاب های زبان نیست.

In fact, language teachers suggest that you do plenty of extra learning outside of school, places like your home or a library near you.

در واقع معلمان زبان به شما پیشنهاد می کنند بخش زیادی از یادگیری اضافی را در بیرون مدرسه انجام دهید.

There are a number of ways to improve your understanding of the language.

جاهایی مثل خانه یا کتابخانه ای در نزدیکی تان.

For example, if you want to improve your English or any other foreign languages, you should consider some of these hints.

برای نمونه اگر شما می خواهید زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر تان را تقویت کنید باید تعدادی از این نکات {راهنمایی ها} را در نظر بگیرید.

If you add a few of these ideas to your day-to-day language learning, you’ll certainly see some improvement.

اگر تعدادی از این ایده ها را به آموزش روزانه زبان خود ضمیمه کنید قطعا شاهد قدری پیشرفت خواهید بود.

معنی صفحه ۱۱ کتاب کار زبان یازدهم

🟥 Get a good dictionary. A dictionary is your best friend while you’re learning English.

یک دیکشنری خوب بگیرید . در خلال آموزش انگلیسی ، دیکشنری بهترین دوست شما است.

🟥 Read a lot. Reading is a great way of practicing your English in your own time. Books and newspapers are useful to improve your English.

زیاد روخوانی کنید. خواندن ، یک راه عالی برای تمرین انگلیسی در وقتی که می گذارید است. کتاب ها و روزنامه ها در تقویت انگلیسی شما مفیدند.

🟥 Label things in your house. Buy a pack of labels and then write the name of items on them, such as phone, window, etc. This is great for beginners.

 در منزل اشیاء را برچسب بزنید. یک بسته برچسب خریداری کرده و نام موارد (مختلف) را روی آن ها بنویسید. مثل تلفن ، پنجره و غیره. این کار برای مبتدیان عالی است.

🟥 Practice English whenever you can. It’s important that you don’t leave your English learning inside the classroom. Make sure you never escape learning.

هر وقت که برایتان مقدور است انگلیسی تمرین کنید. مهم است که آموزش انگلیسی را در کلاس درس رها نکنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ وقت از آموزش رویگردان نیستید.

🟥 Write every day. Try and write something every day using new words and grammar that you’ve learned.

هر روز بنویسید. هر روزه با استفاده از لغات و گرامر تازه ای که آموخته اید چیزی نوشته و بیازمایید.

🟥 Watch television and movies and listen to good radio programs.

تلویزیون و فیلم تماشا کنید و به برنامه های مفید رادیو گوش فرا دهید.

🟥 Practice every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to study.

هر روزه تمرین کنید. برای خودتان یک برنامه مطالعه بچینید. برنامه ریزی کنید که قصد دارید در یک هفته چقدر برای مطالعه وقت بگذارید.

🟥 Don’t be afraid to make mistakes. Be confident when speaking or writing in English.

از اشتباه کردن نترسید. موقع صحبت کردن یا نوشتن انگلیسی اعتماد به نفس داشته باشید.

🟥 Practice all four language skills: Reading, writing, speaking and listening.

تمام مهارت های چهارگانه زبان را تمرین کنید: یعنی خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و گوش کردن.

جواب صفحه ۱۲ کتاب کار زبان یازدهم

A. True or False
درست یا غلط

1- Classroom is the only place to learn a foreign language. ❌
کلاس درس تنها مکان یادگیری یک زبان خارجی است.
2- You can improve your English if you use different types of media.✅
اگر از انواع مختلف رسانه ها استفاده کنید می توانید انگلیسی خود را تقویت کنید.
3- Writing the name of things on them is a useful way to learn new words.✅
نوشتن راه اشیاء بر روی آن ها روش مفیدی برای یادگیری کلمات جدید است.


B. Scan and answer the questions.
متن را اسکن کرده و به سوالات پاسخ دهید.

1- How many learning hints are suggested in this text?
در این متن چند نکته آموزشی پیشنهاد می شود؟
Nine hints 
نه نکته

2- Name two house parts mentioned in the text.
دو بخش خانگی را که در متن ذکر شد نام ببرید.
phone, window

3- How many times did the word ‘language’ appear in the text?
کلمه language چند بار در متن دیده شد؟
7 times


C. Scan and answer the following questions.
متن را اسکن کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1.What is your best friend in learning a foreign language?
بهترین دوست شما در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟
A dictionary

2.Which places are better to learn English?
برای یادگیری انگلیسی چه جاهایی بهتر هستند؟
classroom, home, library 

3. Find four language skills in the text.
چهار مهارت زبان را در متن بیابید.
readinf, writing, speaking, listening

جواب صفحه ۱۳ کتاب کار زبان یازدهم

A. One odd out.
یکی ناهماهنگ است.

جواب صفحه ۱۳ کتاب کار زبان یازدهم


B. Match columns A and B.
ستون های A و B را با هم تطبیق دهید.جواب صفحه ۱۳ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۱۴ کتاب کار زبان یازدهم

C. Put the words in three groups considering their meanings.
کلمات را بر حسب معنی به سه دسته تقسیم کنید.

جواب صفحه ۱۴ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۱۵ کتاب کار زبان یازدهم


D. These words are ‘hello’ in six different languages. Match the words with the maps and name their languages.
در زیر کلمه سلام را در ۶ زبان مختلف می بینید. این کلمات را با نقشه ها و زبان ها تطبیق دهید.

جواب صفحه ۱۵ کتاب کار زبان یازدهم

Hola …Spanish… Bonjur …French…
Ciao …Italian… Hallo, guten Tag …German…
Konnichiwa …Japanese… Namaste …Hindi…

جواب صفحه ۱۶ کتاب کار زبان یازدهم

E. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes.
جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعلام کنید.

popular, exist, point, percent, region, range

1. In this shop, prices …range… from 10 to 50 dollars.
در این مغازه قیمت ها از ۱۰ تا ۵۰ دلار تغییر می کند.

2. This artist is quite …popular… among young people.
این هنرمند در بین جوانان ، خیلی محبوب است.

3. In winter, birds fly to Southern …regions… of the country.
در زمستان ، پرندگان به نقاط جنوبی کشور پرواز می کنند.

4. More than 80 …percent… of people have access to the Internet.
بیش از ۸۰ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند.

5. There is no sign that life …exists… on other planets.
هیچ نشانه ای از حیات در سیاره دیگر وجود ندارد.

جواب صفحه ۱۷ کتاب کار زبان یازدهم

A. Look at the pictures. Complete the following sentences.
به تصاویر نگاه کرده و جملات زیر را کامل کنید.

1. I bought …15 kilos of rice 
2. There are …a lots of books in the bookshelves
3. There is …some water in the glass. 
4. Mahsa is going to eat …two pieces of cheese. 

جواب صفحه ۱۸ کتاب کار زبان یازدهم

B. Complete the following sentences with appropriate units and measure words.
جمله های زیر را با یکاها و کلمات اندازه گیری کامل کنید.

1. I should drink …8 glasses of water every day. (water) 
من باید هر روز ۸ لیوان آب بخورم.

2. I eat …two pieces of cake every week. (cake)
من هر هفته دو تکه کیک می خورم.

3. My father buys …2 kilos of meat every month. (meat)
پدرم هر ماه دو کیلو گوشت می خرد.

4. I eat …a loaf of bread for breakfast. (bread)
من برای صبحانه یک نان می خورم.

5. She ate …three slices of melon yesterday. (melon)
او دیروز سه تکه خریزه خورد.

جواب صفحه ۱۹ کتاب کار زبان یازدهم

Pronunciation – تلفظ

A. Read the numbers with appropriate stress.
اعداد را با استرس مناسب بخوانید.

13
18
20
40
60
90

جواب صفحه ۲۰ کتاب کار زبان یازدهم

Writing – نوشتاری

A. Read the following sentences. Put (S) for subjects, (O) for objects, (V) for verbs and (Adv) for adverbs.

 جمله های زیر را بخوانید. به جای فاعل ها S ، به جای مفعول ها O ، به جای فعل ها V و به جای قید ها Adv قرار دهید.

جواب صفحه ۲۰ کتاب کار زبان یازدهم

۱- مرد دارد به سرعت ناهار می خورد.
۲- ما به سختی انگلیسی مطالعه می کنیم.
۳- پیرزن ناگهان زمین افتاد.
۴- نوزاد با صدای خیلی بلند خندید.
۵- من یک شنبه پیش در آشپزخانه کیک پختم.


B. Read the Reading in Student Book. Underline 5 subjects, circle 5 verbs and double underline 5 objects.

بخش ریدینگ را در کتاب دانش آموزی بخوانید. زیر ۵ تا از فاعل ها خط بکشید. دور ۵ فعل خط بکشید. دور ۵ مفعول دو بار خط بکشید.

جواب صفحه ۲۱ کتاب کار زبان یازدهم

C. Fill in the blanks with appropriate nouns and verbs.
 جاهای خالی را با اسم ها و فعل های مناسب پر کنید.

جواب صفحه ۲۱ کتاب کار زبان یازدهم

D. Unscramble the following sentences.
 جمله های زیر را مرتب کنید.

1. bread / much / your mother / does / how / need?
How much bread does your brother need?
مادرت چقدر برنج نیاز دارد؟

2. like / I / to drink / of / water / glass / a.
I like to drink a glass of water.
من دوست دارم یک لیوان آب بخورم.

3. cars / are / lots / there / in / street / the / of ?
Are there lots of cars in the street?
آیا در خیابان تعداد زیادی ماشین وجود دارد؟

4. has / she / two / thirty / classmates / her class / in.
She has thirty two classmates in her class.
او در کلاسش ۳۲ همکلاسی دارد.

5. my friends / saw / of / lot / a / chicken / the / in / yard.
My friend saw a lot of chickens in the yard.
دوستان من در محوطه تعداد زیادی جوجه دیدند.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان یازدهم

E. Look at the pictures and write appropriate sentences for each one.
به تصاویر نگاه کرده و برای هر کدام جمله مناسبی بنویسید.

1. My little sister prays every morning.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان یازدهم


2. I am teaching English now.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان یازدهم


جواب صفحه ۲۳ کتاب کار زبان یازدهم

3.We went to the cinema  yesterday.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان یازدهم


4. am going to travel to Tehran by plane  next Friday.

جواب صفحه ۲۲ کتاب کار زبان یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.