جواب فعالیت های درس اول جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس اول جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس اول جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /

درس اول : کنش های ما

جواب سوال صفحه ۴ جامعه شناسی دهم

حتماً برای شما پیش آمده که در انجام کاری، بر سر دو راهی قرار گرفته باشید. مانند اینکه پس از برگشت از دبیرستان، بهتر است ابتدا استراحت کنید و بعد تکالیف درسی خود را انجام دهید یا برعکس. قرار گرفتن بر سر دو راهی‌ها، یکی از ویژگی‌های کنش انسانی را نشان می‌دهد. آن ویژگی کدام است؟
جواب: ارادی بودن کنش

جواب سوال صفحه ۵ جامعه شناسی دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.