جواب و معنی درس ۱ زبان انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۱ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس اول انگلیسی نهم

جواب و معنی درس ۱ زبان انگلیسی نهم

جواب تمرینات و ترجمه درس اول انگلیسی نهم

جواب زبان نهم / درس اول
برای مشاهده با تلفظ اینجا کلیک کنید 

معنی مکالمه صفحه ۱۶ زبان انگلیسی نهم

Conversation – گفتگو

Listen to the conversation between two cousins.
به مکالمه دو پسرعمو گوش کنید.

Ehsan: Who is your best friend at school?
بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟

Parham: Reza.
رضا

Ehsan: What’s he like?
او چه جور شخصیتی دارد؟

Parham: Oh, he is really great! He’s clever and kind.
او واقعاً عالی است! او باهوش و مهربان است.

Ehsan: Is he hard-working too?
آیا او سخت‌کوش هم هست؟

Parham: Yes! And he’s always very helpful.
بله! و او همیشه مفید است.

Ehsan: How?
چطور؟

Parham: He always helps me with my lessons.
او همیشه مرا در درس‌هایم کمک می‌کند.

معنی صفحه ۱۷ زبان انگلیسی نهم

Practice ۱ “Talking about personality (1)” ۱تمرین۱ – صحبت در مورد شخصیت

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

معنی صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

هَمیار hamyar.in

Yes, I am.
بله، من هستم.

Are you hard-working?
آیا تو سخت کوش هستی؟

 Yes, he is.
بله، او هست

 Is he clever?
آیا او باهوش هست؟

No, she isn’t.
نه، او نیست.

 Is Zahra talkative?
آیا زهرا پرحرف است؟

Yes, they are.
بله، آنها هستند.

Are they neat?
آیا آنها مرتب هستند؟

 No, they’re not.
نه آنها نیستند.

 Are they upset?
آیا آنها غمگین هستند؟

Practice ۲ “Talking about personality (۲)” ۱تمرین۱ – صحبت در مورد شخصیت
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
به مثال ها گوش کنید سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.

معنی صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

He’s very funny.
او خیلی بامزه است.

What’s your friend like?
دوست تو چه شخصیتی دارد؟

She’s very kind and patient.
او خیلی مهربان است.

What’s your mother like?
مادر تو چه شخصیتی دارد؟

He is quiet.
او آرام است.

What’s he like?
او (مذکر) چه شخصیتی دارد؟

she is clever.
او باهوش است.

What’s she like?
او (مونث) چه شخصیتی دارد؟

I’m a bit serious.
من کمی جدی هستم.​​​​​​

What are you like?
شما چه شخصیتی دارید؟

They are very kind.
آنها خیلی مهربان هستند.

What are they like?
آنها چه شخصیتی دارند؟

معنی واژگان صفحه ۱۹ و ۲۰ زبان انگلیسی نهم

معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمbrave : شجاع معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمangry : خشمگین
معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمrude : بی ادب معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمcareless : بی توجه
معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمquiet : ساکت معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمcruel : ظالمانه
معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمfunny : خنده دار معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمnervous : عصبی
معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمneat : شسته و رفته (مرتب) معنی واژگان صفحه 19 و 20 زبان انگلیسی نهمselfish : خود خواه

 معنی کلمات صفحه ۱۸ و ۱۹ انگلیسی نهم
هَمیار hamyar.in

معنی صفحه ۲۰ زبان انگلیسی نهم

Language Melody – آهنگ زبان

Listen to the conversation and pay attention to the intonations of ‘affirmative’ sentences.
به این مکالمه گوش کنید و به آهنگ صدای جمله های “مثبت” دقت کنید.

Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her.
معلم: فرزانه دانش آموز باهوشی است. همه او را دوست دارند.

Samira: Yes. I know. She is also very helpful.
سمیرا: بله. میدانم. او همچنین به دیگران کمک میکند.

Teacher: Well, you can ask her for help.
معلم: خب، تو میتونی ازش درخواست کمک کنی ؟

Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English.
سمیرا: خیلی خب، من از او میخوام در زبان انگلیسی کمک کند.

Listen to the sentences below and then practice.
به جملات زیر گوش کنید و سپس تمرین کنید.

معنی صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

۱. او خیلی مهربان است.
۲. او خیلی صبور است.
۳. تو خیلی باهوش هستی.
۴. همه او را دوست دارند.
۵. من تکالیفم را انجام میدهم
۶. او برای یک شرکت کار میکند.

هَمیار hamyar.in

معنی صفحه 17 زبان انگلیسی نهم

با معلم خود صحبت کنید.اجازه بدهید آن را در لغت نامه بررسی کنم.

جواب صفحه ۲۳ زبان انگلیسی نهم

Find it – پیدا کنید 

Find and underline “to be” verbs in the passage below.
در متن زیر فعل های کمکی(to be) را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید.

جواب صفحه 23 زبان انگلیسی نهم

I’m Mohsen. This is my classroom. There are ۲۵ students in my class. I have a lot of friends. My best friend is Vahid. He’s a good student. He is helpful and hard-working, but he is not very careful. He usually forgets important things. It’s a big problem.

۱- من محسن هستم این کلاس من است.
۲- در کلاس من ۲۵ دانش آموز هستند.
۳- من دوستان زیادی دارم. بهترین دوست من وحید است.
۴- او دانش آموز خوبی است. ۵- او مفید و سخت کوش است اما خیلی با دقت نیست.
۶-او معمولاً چیزهای مهم را فراموش میکند. این مشکل بزرگی است.

Tell Your Classmates – به هم کلاسی خود بگو 

Tell your classmates five things about you and your family members.
پنج چیز در مورد خودتان و اعضای خانواده تان به همکلاسی های خود بگویید.

Example: My sister is really kind.
مثلا: خواهر من واقعاً مهربان است

۱. My mother is good cooker.
مادرم آشپز خوبی است.
۲. My sister is hard working.
خواهرم سخت کار می کند.
۳. My brother is funny.
برادرم بامزه است.
۴. My sister is happy.
خواهرم خوشحال است.
۵. My mother is friendly.
مادرم صمیمی است.

هَمیار hamyar.in

جواب صفحه ۲۴ زبان انگلیسی نهم

Listening, Reading and Writing – گوش دادن، خواندن و نوشت

A- Listen to the conversation and fill out the table below.
به مکالمه گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید

Personality:
شخصیت
Name:
نام
great – بزرگ
kind – مهربان
helpful – مفید
Zahra

جواب صفحه ۲۵ زبان انگلیسی نهم

B- Listen to the audio and answer the questions below.
به مکالمه گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید

۱. What’s Iran like?
ایران چطوری است؟

Iran is a …great… country.
ایران یک کشور عالی است

۲. What are Iranian people like?
مردم ایران چطوری هستند؟

Iranian people are …kind… , …friendly… , …brave… and …hard-working… .
مردم ایران مهربان ، صمیمی ، شجاع و سخت کوش هستند

جواب صفحه ۲۶ زبان انگلیسی نهم

Reading, Speaking, Listening and Writing – خواندن، صحبت کردن، گوش دادن

Read the following questions on card (A). Then ask your classmates and write their answers on card (B).
سوالات روی کارت A را بخوانید سپس از هم کلاسیهای خود بپرسید و پاسخهای آنها را روی کارت B بنویسد.

Card B (Answer) – جواب Card A (Question) – سوال
Yes , I’m Brave
بله من شجاع هستم
Are you brave?
آیا تو شجاع هستید؟
No , he’s quiet.
نه او ساکت است
Is your brother talkative?
برادرت پرحرف است؟
Yes , neat are they.
بله آنها مرتب هستند
Are your family members neat?
آیا اعضای خانواده شما مرتب هستند؟
My sister is (sister’s) brave
خواهر من شجاع است.
Who is brave?
چه کسی شجاع است؟
My mother is (mother’s) friendly
مادر من صمیمی است.
Who is friendly?
چه کسی صمیمی است؟
He is (He’s) kind
او مهربان است.
What’s your father like?
پدرت چه شخصیتی دارد؟

جواب صفحه ۲۷ زبان انگلیسی نهم

Role Play – ایفای نقش

Talk with your classmates about the personality of your friends/ classmates/ teachers/ relatives.
با هم کلاسی خود درباره شخصیت دوستان/هم کلاسی هایتان / معلم هایتان / خویشاوندانتان صحبت کنید.

Reza is my best friend. he is very kind and always help me with my lesson. i think he is a funny and great boy.
رضا بهترین دوست من است. او بسیار مهربان است و همیشه در درس هایم به من کمک میکند. من فکر میکنم او یک پسر بامزه و عالی است

منبع: درس ۱ زبان نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.