جواب درس ۱ زبان انگلیسی هفتم + معنی

جواب درس ۱ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس اول انگلیسی هفتم

جواب درس ۱ زبان انگلیسی هفتم + معنی

معنی و تلفظ درس اول انگلیسی هفتم

گام به گام زبان انگلیسی هفتم /

معنی صفحه ۶ زبان انگلیسی هفتم

معنی صفحه ۶ زبان انگلیسی هفتم

 

Listen to the English teacher greeting his students in class.
به صحبت های معلم انگلیسی که در کلاس سلام می کند به دانش آموزانش گوش دهید.

Teacher: Hi, class!

معلم: سلام کلاس!

Students: Hello, Teacher.

دانش آموزان: سلام معلم.

Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?

معلم: از شما ممنونم، لطفاً بنشینید. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. اکنون شما نام هایتان را به من بگویید. نام شما چیست؟

Students 1: My name is Ali Mohammadi.

دانش آموز ۱: اسم من علی محمدی است.

Teacher: How are you, Ali?

معلم: حالت چطور است علی؟

Students 1: Fine, thank you.

دانش آموز ۱: خوبم، ممنونم از شما.

Teacher: And what’s your name?

معلم: و نام شما چیست؟

Students 2: My name is ……… .

دانش آموز ۲: نام من …………. است.

معنی صفحه ۷ زبان انگلیسی هفتم

معنی صفحه ۷ زبان انگلیسی هفتم
Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate/your teacher.
به مثال ها گوش کن سپس با همکلاسی یا معلم خود سوال و جواب کن

Hi, Reza سلام رضا
Hello, Kimia. سلام کیمیا
Hi, Ali. سلام علی
Hello, Maryam. سلام مریم

– Fine, thanks / thank you.
خوبم ممنون
– Great, thanks.
عالی ، ممنون

– How are you?
حالت چطوره؟
– How are you today?
امروز چطوری؟

– Good morning, Mrs. Azari.
صبح بخیر خانم آذری
– Good afternoon, Miss Moniri.
عصر بخیر خانوم مونیری
– Good morning, Mr. Ahmadi.
صبح بخیر آقای آحمدی
– Good morning.
صبح بخیر
– Good afternoon.
عصر بخیر
– Good morning.
صبح بخیر

 

معنی صفحه ۷ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate. 
به مثال ها گوش کنید. سپس با یک همکلاسی بپرسید و پاسخ دهید.

My name’s Ali.
اسم من علی هست
I’m Ali.

What’s your name?
اسم شما چیست؟

My first name is Mina.
اسم کوچکم میناست
My last name is Karimi.
فامیلی من کریمی است

What’s your first name?
اسم کوچکت چیست؟
What’s your last name?
فامیلی شما چیست؟

معنی صفحه ۸ زبان انگلیسی هفتم

Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher.

معلم: سلام کلاس! من مرادی هستم، معلم انگلیسی شما.

Class: Hello, Mrs. Moradi.

کلاس: سلام خانم مرادی.

Teacher: Now you say your names one by one. You, please.
What’s your name?

معلم: اکنون شما یکی یکی نام هایتان را بگویید. شما لطفاً.
نام شما چیست؟

Kimia: I’m Kimia Komijani.

کیمیا: من کیمیا کمیجانی هستم.

Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?

معلم: ببخشید. شما چگونه اسم تان را حرف حرف می گویید؟

Kimia: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I.

کیمیا: کمیجانی، K-O-M-I-J-A-N-I

Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name.

معلم: ممنونم کیمیا. اکنون شما لطفاً اسمتان را بگویید.

Student: My name is…..

دانش آموز: نام من ……. است.

Can you spell your name?

آیا می توانید نام تان را هجی کنید

جواب صفحه ۹ زبان انگلیسی هفتم

Listen to the conversations and check (✔) the correct items.

به مکالمات گوش دهید و موارد صحیح (✔) را بررسی کنید.

جواب صفحه ۹ زبان انگلیسی هفتم

Group Work 
کار گروهی
Talk to three classmates, and fill out the table below.
با سه همکلاسی صحبت کنید و جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه ۹ زبان انگلیسی هفتم

Pair Work
کار دو نفره
Do the conversation.
گفتگو را انجام دهید

Student A: Hi, how are you?

سلام. چطوری؟

Student B: Thanks

ممنون

Student A: My name is …Nazanin…

نام من نازنین است

What’s your name?

نام شما چیست؟

Student B: …Zahra…

زهرا

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.