جواب فعالیت های درس ۱ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۱ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۱ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام سلامت و بهداشت /

درس اول :: سلامت چیست؟

جواب فعالیت صفحه ۲ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

۱-پیام مشترک اخبار بالا به نظر شما چیست؟
جواب: معطوف نگاه ساختن دانش آموز به مقوله سلامت خویش.

۲- مشاهدات شما در محل زندگی‌تان تا چه حد این اخبار را تأیید می‌کند؟
جواب: مشاهده افراد بیمار در خانواده،فامیل ، مدرسه و اجتماع موید مشکلات فوق الذکر است.

۳- برای رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت سلامت مردم در جامعه پیشنهاد شما چیست؟
جواب: بکار گیری افراد توانا برای مدیریت درست تر و بهبود وضعیت موجود

گفت و گوی کلاسی صفحه ۲ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت صفحه ۳ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

۱- با تجزیه و تحلیل به تعاریف ارائه شده از سلامت، تعریف جامع سلامت را از نظر گروه خودتان بنویسید.
جواب: سلامت کیفیتی از زندگی است که در آن فرد از سلامت جسمی، روانی – عاطفی، خانوادگی – اجتماعی و معنوی برخوردار است.

گفت و گوی گروهی صفحه ۲ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت صفحه ۶ و ۷ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

متن را در کتاب درسی مشاهده کنید !

۱- با توجه به متن، ابعاد مختلف سلامت این افراد را شناسایی کنید؟ 
🔹 حمید از سلامت جسمی برخوردار نبوده وبر سایر ابعاد سلامتی او از جمله روانی- عاطفی تأثیر گذاشته است.
🔹 خسرو به ظاهر مشکل جسمی ندارد ولی از بعد روانی- عاطفی ،خانوادگی-اجتماعی و معنوی دارای مشکل است که به تدریج بر بعد جسمی او نیز تأثیر میگذارد.
🔹 نرگس مبتلا به اعتیاد اینترنتی است و بعد روانی- عاطفی ،خانوادگی-اجتماعی و معنوی او دچار مشکل است که و بعد جسمی او راتحت تأثیر قرار می دهد.
🔹 رویا دچار بیماری غیر واگیر وسواس بوده و به افسردگی و پرخاشگری می پردازد به نحوی که بر تمامی ابعاد سلامتی او تأثیر گذاشته است.

۲- با توجه به ابعاد سلامت، یک شخصیت ذهنی را که دارای سلامت در تمام ابعاد است، توصیف کنید.
جواب این سوال بر عهده دانش آموز است اما میتوانید برای نمونه از متن زیر استفاده کنید
جواب: من دختر ۱۷ ساله‌ای هستم که در خانواده کم جمعیتی بزرگ شده‌ ام و به شرکت در جمع و ارتباط با دیگران علاقه زیادی دارم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

در جدول زیر ویژگی‌های هریک از ابعاد سلامت نشان داده شده است.
جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

جنبه‌های مختلف سلامت را برای خود علامت (+ یا -) بزنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است

با توجه به این نشانه ها سلامت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
جواب: خوب

– آیا وضعیت سلامت شما همیشه در یک نقطه ثابت است؟
جواب: خیر

– در غیر اینصورت چه عواملی سبب تغییر وضعیت سلامت شما میشود؟
جواب: عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی، سبک زندگی، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت.

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

مهمترین عوامل مؤثر بر سالمت افراد را در محل زندگی خود شناسایی و فهرست کنید.
جواب: محیط زندگی، عوامل ژنتیکی، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت، سبک زندگی.

از میان آنها، عوامل قابل کنترل را شناسایی کرده و برای کنترل آنها پیشنهاد ارائه دهید.
جواب: تغییر سبک زندگی مثل داشتن تحرک و ورزش و استفاده از محصولات ارگانیک و……

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.