جواب درس ۱ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۱ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس اول عربی هفتم

جواب درس ۱ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس اول عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم /

معنی کلمات درس اول عربی هفتم

بِنْت : دختر «جمع: بَنات» قیمَه : ارزش، قیمت
تِلْکَ : آن «مؤنّث» کَـ : مانندِ | کَالشَّجَر: مانند درخت
جَبَل : کوه کَبیر : بزرگ «جمع: کبِار»
جَمیل : زیبا لَوْحَه : تابلو
ذٰلِکَ : آن «مذکّر» اَلْمَرأَه (اِمْرَأَه) : زن
رَجُل : مرد «جمع: رِجال» مُجالَسَه : همنشینی
شَجَر : درخت «جمع: أشْجار» مُجالَسَهُ الْعُلَماء : همنشینی با دانشمندان
صَفّ : کلاس «جمع: صُفوف» ناجِح : موفّق، پیروز
صوره : عکس نِسْیان : فراموشی
طالِب : دانش آموز، دانشجو «جمع: طُلّب» وَلَد : پسر، فرزند «جمع: أَوْلاد»
فَریضَه : واجبِ دینی هٰذا : این «مذکّر»
فی : در، داخلِ هٰذِهِ : این «مؤنّث»

ترجمه درس دهم صفحه ۱۱ عربی هفتم

نَصِّ الدَّرسِ : قیمَهُ الْعِلْمِ
ارزش علم

۱- الْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
ترجمه: دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

۲- حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
ترجمه: درست پرسیدن ، نصف دانش است.

۳- مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.
ترجمه: هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.

۴- طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
ترجمه: خواستن و طلب کردن علم، واجب دینی است.

۵- آفَهُ الْعِلْمِ النِّسْیانُ.
ترجمه: آفت و بلای علم، فراموشی است.

بلا : بدون
حسن السؤال : خوب پرسیدن
العلماء : دانشمندان
طَلب : خواستن
آفه : آسیب

ترجمه درس دهم صفحه ۱۱ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم– هٰذَا الرَّجُلُ، طَبیبٌ.
این مرد، پزشک است
– هٰذَا الطَّبیبُ، ناجِحٌ.
این پزشک، موفق است
ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم– هٰذِهِ الْمَرأَهُ، طَبیبَهٌ.
این زن، پزشک است
– هٰذِهِ الطَّبیبَهُ، ناجِحَهٌ.
این پزشک، موفق است

ترجمه درس دهم صفحه ۱۲ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– ذٰلِکَ الرَّجُلُ، شاعِرٌ.
آن مرد، شاعر است
– ذٰلِکَ الشّاعِرُ، سَعدیٌّ.
آن شاعر، سعدی است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– تِلکَ الْمَرأَهُ، شاعِرَهٌ.
آن زن، شاعر است
– تِلکَ الشّاعِرَهُ، بَروینُ.
آن شاعر، پروین است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– هٰذَا الصَّفُّ،کَبیرٌ.
این کلاس، بزرگ است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– هٰذِهِ الشَّجَرَهُ، عَجیبَهٌ.
این درخت، عجیب است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– ذٰلِکَ الْجَبَلُ، مُرْتَفِعٌ.
آن کوه، بلند است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم– تِلْکَ اللَّوْحَهُ، جَمیلَهٌ.
آن تابلو، زیبا است

 

ترجمه بدانیم صفحه ۱۳ عربی هفتم

ترجمه بدانیم صفحه ۱۳ عربی هفتم

۳- «هٰذا» و «ذٰلکَ» اسم اشاره به مذکّر و «هٰذِهِ» و «تِلْکَ» اسم اشاره به مؤنّث هستند.
۴- اسم‌هایی مثل جَزیرَه و شَجَرَه چون علامت «ه» دارند؛ مؤنّث به شمار می‌آیند.

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۱۴ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ این جمله‌ها را به فارسی ترجمه کنید؛ سپس زیر اسم‌های اشاره خط بکشید.
۱. ذٰلِکَ الطّالبُ النّاجِحُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
معنی: آن دانش آموز (پسر)موفق ،در کلاس اول است.۲. هٰذِهِ الطّالِبَهُ النّاجِحَهُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
معنی: این ،دانش آموز(دختر) موفق ،در کلاس اول است.۳. هٰذَا الْوَلَدُ، فی هٰذِهِ الْمَدْرَسَهِ.
معنی: این پسر ، در این مدرسه است.

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۱۵ عربی هفتم

۴. هٰذِهِ الْبِنتُ، فی تِلْکَ الْمَدْرَسَهِ.
معنی: این دختر، در آن مدرسه است.

۵. ثَمَرُ هٰذِهِ الشَّجَرَهِ الْکَبیرَهِ، لَذیذٌ.
معنی: میوه این درخت بزرگ، خوشمزه است.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ نام هر تصویر را از کلمات داده شده بیابید.

جَبَلٌ: کوه – شَجَرَهٌ: درخت – وَلَدٌ: پسر – بِنْتٌ: دختر – صَفٌّ: کلاس – فَریضَهٌ: واجب

جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتمهٰذِهِ …بِنْتٌ… ناجحه
این دختر موفقی است
جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتم تِلْکَ …شَجَرَهٌ… ُمرتَِفه
آن درخت بلندی است
جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتم ذٰلِکَ …جَبَلٌ… کَبیر
آن کوه بزرگی است.
جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتم هٰذَا …صَفٌّ… جمیلٌ
این کلاس زیبایی است.

کلمات صفحه ۱۶ عربی هفتم

أمان: امنیّت لَکَ: برایت، به سودِ تو
خَشَب: چوب «جمع: أَخْشاب» اَلْمَرْء (اِمْرَأ): انسان، مرد
خَیْر: بهتر، بهترین، خوبی نافِذَه: پنجره
خَیرٌ مِنْ: بهتر است از وَرد، وَردَه: گُل
دَهْر: روزگار هِ، هُ: ـَ ش، ـِ او، ـِ آن
ذَهَب: طلا ذَهَبِهِ: طلایش
عَلی: بر، روی هاتانِ: این دو، اینها، این «اشاره به دو اسم مؤنّث»
عَلَیْکَ: بر تو، به زیانِ تو هٰذانِ: این دو، اینها، این «اشاره به دو اسم مذکّر»
فَخْر: افتخار هُما: ایشان‌، آن دو، آنان «مثنای مذکر و مثنای مؤنث»
کُرْسیّ: صندلی «جمع: کَراسیّ: صندلی ها» هوَ: او «مذکر»
کَلام: سخن هیَ: او «مؤنث»
لِـ: برای یَوْم: روز «جمع: أَیّام»
لِهٰذَا الصَّفّ: این کلاس دارد. (برای این کلاس هست.) نَصِّ الدَّرسِ: نورُ الْکَلامِ
کَ: ـَت، ـِـتو همیار

ترجمه نور کلام صفحه ۱۷ عربی هفتم

ترجمه نور کلام صفحه ۱۷ عربی هفتمنور سخن

۱- نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ، الصِّحَّهُ و الْأَمانُ. 
ترجمه: سلامتی و امنیّت دو نعمت ناشناخته‌اند

۲- رِضَا اللهِ فی رِضَا الْوالِدَینِ.
ترجمه: رضایت خداوند در رضایت پدر و مادر است.

۳- أَدَبُ الْمَرْءِ خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ. 
ترجمه: ادب انسان بهتر از طلایش است.

۴- اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ. 
ترجمه: روزگار دو روز است ، روزی به سود تو و روزی به ضرر تو

ترجمه نور کلام صفحه ۱۷ عربی هفتماین – آن

معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم– هٰذانِ وَلَدانِ.
این دو پسرند
– هٰذانِ الْوَلَدانِ، نَظیفانِ.
این دو پسر پاکیزه اند
– هُما سَعیدٌ و حَمیدٌ.
آنها سعید و حمید هستند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم– هاتانِ بِنْتانِ.
این دو دختر هستند
– هاتانِ الْبِنْتانِ، نَظیفَتانِ.
این دو دختر پاکیزه اند
– هُما سَعیدَهُ و حَمیدَهُ.
آنها سعیده و حمیده هستند

ترجمه صفحه ۱۸ عربی هفتم

معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم– هٰذانِ کُرسیّانِ.
این دو صندلی اند
– هٰذانِ الْکُرسیّانِ، خَشَبیّانِ.
این دو صندلی، چوبی اند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم– هاتانِ وَرْدَتانِ.
این دو گل هستند
– هاتانِ الْوَرْدَتانِ، جَمیلَتانِ.
این دو گل، زیبا هستند

اسم مثنّی

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۱۹ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید؛ سپس جمله‌ها را ترجمه کنید.
تمرین یک

صفحه ۱۹ عربی هفتمهٰذِهِ …بِنْتٌ… مُحَجَّبَهٌ. هیَ سَعیدَهُ.
این دختر با حجابی است او سعیده هست.
صفحه ۱۹ عربی هفتمهاتانِ …بِنْتانِ… مُحَجَّبَتانِ. هُما فریدَهُ وَ حَمیدَهُ.
این دو دختر محجبه هستند. آن دو فریده و حمیده هستند.
صفحه ۱۹ عربی هفتمهٰذانِ …وَلَدانِ… مُؤَدَّبانِ. هُما فریدٌ وَ حَمیدٌ.
این دو پسر با ادب هستند آن دو فرید و حمید هستند.
صفحه ۱۹ عربی هفتمهٰذا …وَلَدٌ… مُؤَدَّبُ. هوَ سَعیدٌ.
این پسر با ادب است. او سعید هست.

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۰ عربی هفتم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ در جای خالی گزینۀ مناسب به کار ببرید.جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۰ عربی هفتم

۱. این زنان خوشحال هستند.
۲. آن جزیره نامعلوم است.
۳. این کوه ها بلند هستند.
۴. این پنجره چوبی است.
۵. آن دانش آموز پاکیزه است.
۶. این مدرسه بزرگ است.


🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ ترجمه کنید.

۱- قیمَهُ الْإنسانِ، بِالْعِلْمِ وَ الْإیمانِ.
ترجمه: ارزش انسان به علم و ایمان اوست

۲- لِهٰذَا الصَّفِّ، نافِذَتانِ جَمیلَتانِ.
ترجمه: این کلاس دو پنجره دارد

۳- الْوَلَدُ الصّالِحُ، فَخْرٌ لِلْوالِدَینِ.
ترجمه: فرزند نیک برای پدر و مادر افتخار است.

۴- کلَامُ الْوالدَِینِ مِنَ الذَّهَبِ.
ترجمه: سخن پدر و مادر از طلاست.

۵- هاتانِ الشَّجَرَ تانِ، بِلا ثَمَرٍ.
ترجمه: این دو درخت ، بدون میوه است

۶- هٰذانِ الصَّفّانِ، کَبیرانِ.
ترجمه: این دو کلاس ، بزرگ است.

کلمات صفحه ۲۱ عربی هفتم

أَحْیاء: زندگان «مفرد: حَیّ» فَلّاح: کشاورز
أَنتُم: شما «جمع مذکر» کَنْز: گنج «جمع: کُنوز»
أَوْسَطِ: میانه‌ترین | أَوسَطُها: میانه‌ترین آن لاعِب: بازیکن
أولئِٰکَ: آنان، آن مِفتاح: کلید «جمع: مَفاتیح»
جالِس: نشسته مَکتَبَه: کتابخانه
حَجَر: سنگ «جمع: أحجار» مَوْت: مرگ
حدیقَه: باغ «جمع: حَدائِق» نحَنُ: ما
سَبْعینَ: هفتاد واقِف: ایستاده
سَنَه: سال «جمع: سَنَوات» ها: ـَ ش، ـِ او، ـَ آن | أوسَطُها: میانه‌ترینِ آن
صَداقَه: دوستی هٰؤلاءِ: اینان، اینها، این
صِغَر: خُردسالی، کوچکی هُم: ایشان، آنان «جمع مذکر»
عَداوَه: دشمنی کردن هُنَّ: ایشان، آنان «جمع مؤنث»
عِنْدَ: نزد، کنار نَصِّ الدَّرسِ: کَنْزُ الْکُنوزِ
فائِز: بَرنده

ترجمه درس اول صفحه ۲۲ عربی هفتم

ترجمه درس اول صفحه ۲۲ عربی هفتم

گنج گنج‌ها

۱- تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً
ترجمه: ساعتی فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

۲- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ
ترجمه: دشمنی کردن عاقل بهتر از دوستی نادان است.

۳- الْعِلْمُ فی الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فی الْحَجَرِ
ترجمه: علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

۴- خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها.
ترجمه: بهترین کارها میانه‌ترین آن‌هاست.

۵- الْجَهْلُ مَوْتُ الَْاحْیاءِ.
ترجمه: نادانی مرگ زندگان است.

ترجمه درس اول صفحه ۲۲ عربی هفتماین ها و آنها

أولٰئِکَ، مُجاهِدونَ.

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِدونَ.
آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِدونَ، صابِرونَ.
آن رزمندگان صبور هستند
هُم ناجِحونَ.
آنها موفق هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِداتٌ.
آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِداتُ، صابِراتٌ.
آن رزمندگان صبور هستند
هُنَّ ناجِحاتٌ.
آنها موفق هستند

ترجمه درس اول صفحه ۲۳ عربی هفتم

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّونَ.
اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِبینَ، الْإیرانیّینَ.
این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلُاءِ اللّاعِبونَ، فائِزونَ.
این بازیکنان، برنده هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّاتٌ.
اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِباتِ الْإیرانیّاتِ.
این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلاءِ اللّاعِباتُ، فائِزاتٌ.
این بازیکنان، برنده هستند

۱- «هٰؤلاءِ» و «أولٰئِکَ» در اشاره به جمع مذکّر و مؤنّث مشترک هستند.
۲- اسم مذکّر با «ونَ» یا «ینَ» جمع بسته و «جمع مذکّر سالم» نامیده می‌شود؛ مثال: مُعَلِّمونَ، مُعَلِّمینَ
۳- اسم مؤنّث با «ات» جمع بسته و «جمع مؤنّث سالم» نامیده می‌شود؛ مثال: مُعَلِّمات
۴- جمع برخی اسم‌ها، «مکسّر» یعنی شکسته است. در این جمع شکل مفرد کلمه تغییر می‌کند؛ مثال:
حَدیقَه: حَدائِق
مِفْتاح: مَفاتیح
طِفْل: أطفال
عِبْرَه: عِبَر

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۴ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم

🔶 تمرین یک_ الاول
✒ ترجمه کنید، سپس «جمع‌های سالم و مکسّر» و نیز «مثنّی» را معلوم کنید.

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۴ عربی هفتم۱. هٰؤلاءِ الطّلاب ، فائِزونَ فی مُسابَقَتَینِ . مسابقه الحفظ و مسابقه القراءه
ترجمه: این دانش آموزان، در دو مسابقه برنده اند: مسابقه‌ی حفظ و مسابقه تلاوت
الطّلاب: سالم
فائِزونَ: مثنی
مُسابَقَتَینِ: مثنی
مسابقه: مثنی

۲. هٰؤلاءِ الطّالباتُ ، ناجِحاتٌ فی مُسابَقَهِ حِفْظِ الْقُرآنِ.
ترجمه: این دانش‌آموزان، در مسابقه‌ی حفظ قرآن موفق هستند.
الطّالباتُ: سالم
ناجِحاتٌ: سالم

۳. فی کُتُبِ الْقِصَصِ عِبَرٌ لِلْأطفالِ و الکبار .
ترجمه: در کتاب‌های قصه پند‌هایی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد.
کُتُبِ: مکسر
الْقِصَصِ: مکسر
عِبَرٌ: مکسر
لِلْأطفالِ: مکسر

۴. أولٰئِکَ الرِّجالُ ، جالِسونَ علی الکراسی .
ترجمه: آن مرد‌ها، بر روی صندلی ها نشسته اند.
الرِّجالُ: مکسر
جالِسونَ: سالم
عالِمَینِ: مثنی


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید؛ سپس جمله‌ها را ترجمه کنید. (یک کلمه اضافه است.)
لاعِبَهٌ : بازیکن – مَکتَبَهٌ : کتابخانه – کُرسیٌّ : صندلی – کَنزٌ : گنج – وَردَهٌ : گل

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۵ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۵ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۵ عربی هفتم


🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ در جای خالی گزینۀ مناسب بنویسید.جواب تمرین درس ۱ صفحه ۲۵ عربی هفتم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.