جواب درس ۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

جواب درس ۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

گام به گام درس اول فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

گام به گام درس اول فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱: پیش از اینها

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ درس اول فارسی هشتم

۱- شاعر در مصراع «اینجا خانه خوب خداست» به چه نکته‌ای اشاره دارد؟
جواب: مسجد

۲- درک و دریافت خود را از مصراع «نام او نور و نشانش روشنی» بیان کنید. 
جواب: خدا همچنان که در قرآن آمده است «اللهُ نورُ سموات و الاَرض» نور است، راهنما و روشنی بخش زندگی بندگان است.

۳- چه راه‌هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟
جواب: همه آفریده‌های خدا مانند طبیعت و… نشانه‌ای برای شناخت خداوند است.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۵ درس اول فارسی هشتم

۱- درباره زمینه فکری شعر «ستایش» در گروه‌ها گفت‌وگو کنید.
جواب: زمینه فکری شعر سعدی ستایش خداست و در آن صفت‌ها و عظمت خدا و همچنین معجزه بعضی از پیامبران ذکر شده است. این ابیات برگرفته از آیات قرآن است و زمینه فکری آن، همان فکر قرآنی است.

۲- درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با متن درس پس از تأمّل و تفکّر، گفت‌وگو کنید.
«ما از رگِ گردن به شما نزدیک‌تریم» سوره «ق»، آیه ۱۶
مفهوم: خدا از همه چیز و همه کس به ما نزدیک‌تر است. در همه جا حضور دارد و همیشه با ماست.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۵ درس اول فارسی هشتم

۱- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد.
جواب: نماز – لحظه – ذهن – وضو

۲- جدول زیر را کامل کنید. فعالیت‌های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

۳- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.
بیت ۸:
ردیف: نبود، نبود و قافیه: ما و زیبا
بیت ۱۸:
ردیف: تازه کرد، تازه کرد و قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی

۴- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟
«گلستان کُند آتشی بر خلیل *** گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل»
جواب: به داستان در آتش انداختن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خداوند اشاره می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.