جواب درس ۱ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۴, ۱۶

جواب درس ۱ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۴, ۱۶

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس اول فارسی هفتم

جواب درس ۱ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۴, ۱۶

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس اول فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱ :: زنگ آفرینش

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هفتم

۱- چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزوهای خود را مطرح کردند؟ 
جواب: غنچه، شبنم، دانه، جوجه گنجشک، جوجه کوچک پرستو، جوجه‌های کبوتران و معلم

۲- منظور شبنم از جمله «می‌خواهم آفتاب شوم» چیست؟ 
جواب: می‌خواهم با گرمای خورشید بخار شوم و به آسمان بروم و با خورشید یکی شوم.

۳- اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟ 
جواب: کاش می‌شد هیچ درختی قطع نشود، کاش هر روز درختی می‌کاشتیم.

جواب کار گروهی صفحه ۱۶ فارسی هفتم

۱- درباره تعداد جمله‌های بند دوم شعر (بیت ۳ و ۴)، گفت‌وگو کنید.
فعل های بودند (مصراع اول)، بود (مصراع دومبود (مصراع چهارم) در جمله مشاهده میشوند و فعل مصراع سوم به قرینه‌ی معنوی حذف شده است که با توجه به مفهوم آن متوجه میشویم که فعل حذف شده، «داشت» است.

۲- شعر را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
جواب: ین کار گروهی در کلاس باید انجام شود

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۶ فارسی هفتم

۱- واژه صحیح را با توجّه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.
الف) مسلمانان دو ماه محرّم و …صفر… را گرامی می‌دارند. (سفر، صفر)
ب) هیچ کس او را نمی‌شناسد؛ او در اینجا …غریب… است. (قریب، غریب)

۲- با حروف روبرو، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد. (م، ح، ر، ز، ت، ی)
جواب:
۱- حرم
۲- حرمت
۳- تحریم
۴- حریم
۵- تمیز
۶- رحمت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.