جواب خود ارزیابی درس ۱ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۱۹

خود ارزیابی درس ۱ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۱۹

گام به گام درس اول علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

خود ارزیابی درس ۱ علوم و فنون یازدهم؛ صفحه ۱۹

گام به گام علوم و فنون یازدهم / درس ۱: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های ۷ و ۸ و ۹

خود ارزیابی صفحه ۱۹ علوم فنون یازدهم

۱- حمله مغول بر محتوای شعر و نثر قرن هفتم چه تأثیراتی گذاشت؟
جواب: فرهنگ شهر ها از خراسان به عراق عجم منتقل شد. قصیده کمرنگ شد و غزل رونق گرفت .مثنوی مجالی برای ظهور عاطفه و اخلاق و عرفان شد. شعر این عصر، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد. نثر به دو جریان ساده نویسی و پیچیده نویسی گرایش پیدا کرد.

۲- دو جریان نثر قرن هفتم را از نظر ویژگی‌های زبانی بررسی کنید. 
الف) جریان نثر ساده:
در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد.
ب) جریان نثر پیچیده:
تاریخی مثل تاریخ وصّاف و تاریخ جهانگشا

۳- شعر سبک عراقی را با شعر سبک خراسانی از نظر قالب مقایسه کنید.
جواب: قالب رایج در سبک خراسانی عموما قصیده بود، در حالی که در سبک عراقی، شعرا به سرودن شعر در قالب غزل تمایل بیشتری نشان دادند.

۴- فکر و اندیشه غالب بر آثار مولانا جلال الدّین را بیان کنید.
جواب: مولانا در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد. او در مثنوی معنوی و دیوان شمس بسیاری از معارف بشری و مسائل عرفانی را بیان کرده است.

۵- چه عواملی سبک ادبیات فارسی را از خراسانی به عراقی تغییر داد؟ آنها را بررسی کنید.
جواب: ۱- تغییر مراکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم
۲- روی کار آمدن حکومت های سلجوقی و غزنوی
۳- رواج عرفان و تصوف
۴- تأسیس مدارس زمینی و رواج معارف اسلامی … .

۶- کدام‌یک از ویژگی‌های فکری سبک عراقی موجب پیدایش عرفان در قرن هفتم شد؟
جواب: ترویج روحیه تسماح و تساهل، خدمت به خلق، آزادی و اعتقاد بی‌ثباتی دنیا و اعتقاد به عشق الهی و قضا و قدر، منجر به پیدایش عرفان در قرن هفتم شد.

۷- جدول زیر را تکمیل کنید:

نام نویسنده نوع نثر کتاب  موضوع و محتوا 
گلستان سعدی  مسجع  حکمت و اخالق (تعلیمی)
مرصاد العباد نجم الدین رازی گاه ساده و گاه دارای سجع و موازنه  سلوک دین و تربیت نفس انسانی (عرفانی)
تاریخ جهانگشا عطا ملک جوینی  مصنوع و دشوار  شرح ظهور چنگیز – تاریخ خوارزم شاهیان – فتح قلعه های اسماعیلیه – حکومت جانشینان حسن صباح

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.