جواب درس ۱ نگارش سوم؛ صفحه ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲

جواب درس ۱ نگارش سوم؛ صفحه ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲

گام به گام درس اول نگارش سوم

جواب درس ۱ نگارش سوم؛ صفحه ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲

گام به گام درس اول نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس اول: محله ی ما

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۸ درس اول نگارش سوم

۱- از روی پنج سطر اولِ درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ:
تابستان بود. امید با خانواده‌اش تازه به این محلّه آمده بود.
او در کلاس سوم، ثبت‌نام کرده بود و هنوز به محلّه‌ی جدید، عادت نکرده بود. امید از این‌که هیچ دوستی در آنجا نداشت، ناراحت بود و در گوشه‌ای نشسته بود و فکر می‌کرد. مادرش که داشت وسایل خانه را جابه‌جا می‌کرد، از او پرسید: «چرا این‌قدر ناراحت هستی؟ نگران نباش! این‌جا هم دوستان خوبی پیدا می‌کنی. حالا بلند شو؛ پدرت می‌خواهد بیرون برود. تو هم با او برو، تا با محلّه‌ی جدید آشنا شوی.»

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.
اطراف-صف-ایستگاه-مغازه-فضای سبز-نماز خانه-معرفی-دروازه بان-خاطره-لحظه-فرصت

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.
پاسخ: اطراف – صف – مغازه – فضای سبز – معرّفی – دروازه بان – لحظه

جواب صفحه ۹ درس اول نگارش سوم

۳- با دیدن کلمه ی زیر، چه کلمه هایی را به یاد می آوری، آن ها را در زیر بنویس. پاسخ: جواب صفحه ۹ درس اول نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۹ درس اول نگارش سوم

۱- از روی پنج سطر بعدی درس بنویس.
پاسخ: امید، همراه پدرش، از خانه خارج شد. او با دقّت به اطراف نگاه می‌کرد. بوی نان تازه می‌آمد. چند نفری در صف نانوایی ایستاده بودند. امید و پدرش، کمی جلوتر به بازارچه رسیدند. بازارچه تعداد زیادی مغازه و دکّان کوچک و بزرگ داشت. بعضی از آن‌ها لباس و کیف و کفش می‌فروختند و بعضی دیگر، کتاب و دفتر. چندتایی از آن‌ها هم موادّ غذایی داشتند. امید از مقابل قنّادی گذشت و به شیرینی‌هایی که چیده شده بود، نگاه کرد.

جواب صفحه ۱۰ و ۱۱ درس اول نگارش سوم

۲ متن درس را بخوان و کلمه های خواسته شده را پیدا کن و بنویس.

کلمههایی که یکی از شکلهای «ص» را دارند. کلمه هایی که «ط» دارند. کلمه هایی که «ظ» دارند.
صف اطراف
خاطرات
عظمت
نظر
لحظه

۳- مشخص کن هر زنبور روی کدام گل میتواند بنشیند.

جواب  صفحه ۱۰ و ۱۱ درس اول نگارش سوم

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۱ درس اول نگارش سوم

۱- از روی سرمشق زیر، با خط خوش بنویس.

ای نام تو بهترین سر آغاز — بی نام تو نامه کی کنم باز

۲ برای تصویر یک جمله ی زیبا بنویس.جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۱ درس اول نگارش سومپاسخ: دانش آموزان در کلاس درس میخواند و با دقت به سخنان آموزگار گوش میدهند.

۳ جدول را کامل کن.

۱_ در مسجد….می خوانندنماز
۲_ مکانی برای خرید در هر محلهبازار
۳_ مغازه ی شیرینی فروشیقنادی
۴_ نام دیگر دکانمغازه
۵_ نام دیگر پارکبوستان
۶_ همان نام نویسی است ثبت نامجواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۱ درس اول نگارش سوم

جواب صفحه ۱۲ نگارش سوم ابتدایی

الف) به تصویرها نگاه کن و درباره ی هر یک از آن ها، دو جمله بنویس.

جواب صفحه ۱۲ نگارش سوم ابتدایی

۱- دانش آموزان با نظم از در مدرسه بیرون می‌روند.
۲- آنها برای رفتن به پارک جنگلی سوار اتوبوس می شوند.

جواب صفحه ۱۲ نگارش سوم ابتدایی

۱- بعد از رسیدن به پارک آنها یکی یکی از اتوبوس پیاده شدند.
۲- دانش آموزانی که بیشتر با هم دوست بودند دست همدیگر را گرفتند

جواب صفحه ۱۲ نگارش سوم ابتدایی

۱- دانش آموزان همراه با معلم خود به همه‌ی قسمت های پارک سر زدند.
۲- به همه ی دانش آموزان خیلی خوش گذشت.

ب) جمله های بالا را به ترتیب کنار هم بنویس.
پاسخ: دانش آموزان با نظم از در مدرسه بیرون می روند. آنها برای رفتن به پارک جنگلی سوار اتوبوس می شوند. بعد از رسیدن به پارک آنها یکی یکی از اتوبوس پیاده شدند. دانش آموزانی که بیشتر با هم دوست بودند دست همدیگر را گرفتند. دانش آموزان همراه با معلم خود به همه‌ی قسمت های پارک سر زدند. به همه ی دانش آموزان خیلی خوش گذشت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.