جواب فعالیت درس ۱ پیام نهم؛ صفحه ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸

جواب فعالیت درس ۱ پیام نهم؛ صفحه ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸

گام به گام درس اول پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۱ پیام نهم؛ صفحه ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۸

گام به گام درس اول پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۱ :: تو را چگونه بشناسم؟

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱ درس ۱ پیام نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱ درس ۱ پیام نهم

۱- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.
جواب: ملک، پاک، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، سزاوار ستایش، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز، بری از بیم، بری از امید، بری از عیب، بری از خطا، وصف ناپذیر، بی‌مانند، ازلی، ابادی، بی‌حرکت، ظاهری، کم ناشادنی، زیاد ناشدنی، عزیز، جلیل، علیم، یقین، نور، سرور، جود، آشکار، نهان، آمرزنده، دوستدار بندگان، عقوب کننده سخت، عادت، تواب، رزاق و…

۲- چه صفات دیگری از خدا می‌شناسید، که در این شعر به آن اشاره نشده است؟
جواب: جمیل، جبار و…

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴ درس ۱ پیام نهم

با همفکری هم گروهی‌های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟
جواب: رحمان و رحیم بیشتر تکرار شده است، چون صفت بخشندگی او بر همگان مایه امید می باشد و نسبت به همه مهربان است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ درس ۱ پیام نهم

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژهٔ ما مخلوقات است و نمی‌توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.
مخلوقات: فانی هستند ، محدود ،جهل ،خستگی
خداوند: باقی است ، نامحدود ، دانا و توانا

معنی حمد صفحه ۱۷ پیام نهم

شما با ذکرهای زیر به خوبی آشنایید؛ زیرا در هر نماز آنها را تکرار می‌کنید:

اَلحَمدُ للِّٰه رَبِّ العالَمینَ
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

ٰسُبحانَ رَِبِّی العَظیمِ وَ بحَمدِه
پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و او را سپاس می‌گویم.

سُبحانَ اللِّٰه وَ الحَمدُ للِّٰه
پاک و منزه است خداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ درس ۱ پیام نهم

۱- راه‌های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و دربارهٔ هر کدام به اختصار توضیح دهید.
جواب: ۱) تفکر در قرآن، زیرا توصیف خداوند از خود، دقیق و بی‌نقص است.
۲) تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه‌هایی که در سرتا سر جهان آفرینش متجلی است.

۲- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟
جواب: حمد به معنای ستایش است. وقتی میگوییم «الحمدلله»، میخواهیم بگوییم که «هر ستایش برای خداست.» کسی و چیزی قابل ستایش است که کمالات و زیبایی هایی در او باشد. می دانیم که همه زیبایی ها و خوبی ِ های جهان از خداست. پس ستایش حقیقی و حمد واقعی از آن اوست.
«تسبیح» به معنای پاک و منزه دانستن است. وقتی میگوییم «سبحان الله، » میخواهیم بگوییم خداوند از هر نقص و عیبی، مُنَزَه است یعنی آن نقص هایی که در سایر موجودات است، در او نیست و او خدایی کامل و بی نقص است.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۸ درس ۱ پیام نهم

۱- با مراجعه به آیات ۵۸ تا ۶۵ سوره حج و آیات ۲۵ تا ۳۰ سوره شوری، آیاتی را که در آن به شناخت خدا اشاره شده، یادداشت و آنها را با خطی زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید. جواب:
۱- خدا دانا و بردبار است
۲- خدا شب را به روز و روز را در شب فرو می برد و خداوند شنوا و بینا است
۳- خدا بخشنده و آمرزگار است
۴- خدای یکتا است که حق است و هر چه سوای او می خوانند باطل است و او والا و بزرگ است
۵- خدا دقیق و کاردان است
۶- خدا بی نیاز و ستوده است
۷- خدا کائنات زمین را به خدمت شما گرفته. و کشتی ها را که به فرمان وی به دریاها روان است و آسمان را نگاه می دارد تا جز به اذن وی به زمین نیفتد که خدا با مردم مهربان و رحیم است.

۲- از دعاهای بسیار زیبا که به حمد و تسبیح خداوند پرداخته است، دعای جوشن کبیر و دعای روز عرفه است. با مراجعه به آنها برخی از صفات خدا را که در این دعاها ذکر شده است، استخراج کنید و در کلاس ارائه دهید.
 الف) جوشن کبیر:
۱- رحمان ۲- رحیم ۳- کریم ۴- مقیم ۵- عظیم ۶- قدیم ۷- علیم ۸- حلیم ۹- حکیم ۱۰
ب) دعای روز عرفه:
۱- عالم ۲-قوی ۳-غفور ۴- رازق ۵-شافی ۶- ستار ۷-ناصر ۸-توّاب ۹-مجیر ۱۰-محمود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.