جواب درس ۱ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۲, ۳۳, ۳۴

جواب درس ۱ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۲, ۳۳, ۳۴

گام به گام درس اول کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۱ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۳۲, ۳۳, ۳۴

گام به گام درس اول کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس اول

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان هفتم

١- اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید.

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان هفتم

معنی: اکرم و کیمیا خواهر هستند. به مدرسه ماهان در کرمان می روند. آنها مدرسه خود را دوست دارند. آنها دوستان زیادی در آنجا دارند. بهترین دوست اکرم مانا و بهترین دوست کیمیا آرام است. مدرس زبان انگلیسی اکرم خانم مکانی و معلم انگلیسی کیمیا خانم کمالی است. هر دو در مدرسه بسیار خوشحال هستند.

٢- نامهایی را که در بین اعضای خانواده، بستگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.
برعهده دانش آموز است.

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان هفتم

 

جواب صفحه ۳۳ کتاب کار زبان هفتم

٣- خانوادهای به تازگی صاحب دو فرزند دیگر شدهاند، یک پسر و یک دختر. به آنها در انتخاب اسامی کوچک نوزادانشان کمک کنید و اسم موردنظر را به هریک از موارد زیر وصل نمایید. 

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان هفتم

۴- با نوشتن نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود، کارت شناسایی زیر را تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان هفتم

۵- نام و نام خانوادگی سه نفر از افرادی را که میشناسید، بنویسید.

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان هفتم

۶- اسامی کوچک این شهدای گران قدر را بنویسید.

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان هفتم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.