جواب درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

جواب درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۱۰: جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی

گفت و گو کنید صفحه ۸۷ جامعه شناسی یازدهم

شما وضعیت نظام جهانی موجود را از نظر استقرار صلحی پایدار، چگونه توصیف و ارزیابی می‌کنید؟ آیا عملکرد سازمان ملل در این زمینه کارساز بوده است؟ دلایل خود را ذکر کنید.
پاسخ: جنگ ها و تنش های فعلی جهان و بویژه منطقه خاورمیانه نشان می دهد که با صلح پایدار فاصله زیادی وجود دارد. سازمان ملل و شورای امنیت علی رغم تلاش های موجود، به دلیل آن که نهادی متاثر از موازنه های قدرت در جهان اند، قادر نیستند اقدام عملی مستقل، بی طرف و تعیین کننده انجام دهند.

درباره پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول و پیامدهای سیاسی جنگ جهانی دوم در ایران گفت و گو کنید.
پاسخ:
پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول برای ایران:
وقوع قحطی و گرسنگی(مانند قحطی همدان)- بحران مالی- فقر-شیوع بیماری
پیامدهای سیاسی جنگ جهانی دوم برای ایران:
ایران اگرچه در ابتدا اعلام بی طرفی کرد، اما نهایتا درگیر جنگ شد. در ۹ شهریور ۹۹۳۹ نیروهای شوروی و بریتانیایی به ایران حمله کردند. پیامد سیاسی اصلی این واقعه کناره گیری اجباری رضاخان و انتقال سلطنت به پسرش محمدرضا پهلوی بود.

گفت و گو کنید صفحه ۸۹ جامعه شناسی یازدهم

به نظر شما میان چالش فقر و غنا در کشورهای اروپایی و چالش‌های زیر چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 
– شکل‌گیری بلوک شرق و غرب در جهان:
پاسخ: بلوک شرق متکی به نظریات مارکسیسم و کمونیسم بود. این نظریات به عنوان راه حل هایی برای چالش فقر و غنا در غرب ارائه شده بودند. در نتیجه شکل گیری بلوک شرق و غرب یکی از پیامدهای وجود چالش فقر و غنا می باشد.
– ایجاد تقابل شمال و جنوب در جهان:
پاسخ: تقابل شمال و جنوب چالشی جهانی است که بواسطه گسترش چالش فقر و غنا در سطح جهان شکل گرفت زیرا کشورهای ثروتمند با استثمار و استعمار، منابع کشورهای فقیر را غارت و به کشور خود منتقل کردند.

مفاهیم اساسی صفحه ۹۰ جامعه شناسی یازدهم

کشورهای شمال و جنوب، جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، مرکز و پیرامون، استعمارگر و استعمار زده، جهان اول و دوم و سوم، جنگ جهانی اول و دوم

خلاصه کنید صفحه ۹۰ جامعه شناسی یازدهم

– اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را کسانی به کار می‌برند که به ابعاد فرهنگی چالش و نزاع میان کشورهای غنی و فقیر توجه دارند.
– به‌تدریج چالش فقر و غنا در غرب به نقاط دیگر جهان منتقل و تبدیل به چالش بین کشورهای ضعیف و غنی شد.
– از چالش بین کشورهای فقیر و قدرتمند با اسامی مختلف یاد می‌شود؛ از جمله تقابل شمال جنوب، جهان اول و دوم و سوم، مرکز و پیرامون، استعمارگر و استعمارزده.
– جنگ، محصول جوامعی است که در آن انسان‌ها به گروه‌های پراکنده تجزیه می‌شوند.
– هانتینگون از آخرین مرحله درگیری‌ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن‌ها یاد می‌کند.
– در جنگ‌های جهانی با درگیری کشورهای اروپایی و در قالب اندیشه‌های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی آغاز شد ولی به اروپا محدود نشد و همه جهان را درگیر خود ساخت.
– پس از پایان دوم، جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب آغاز شد و تا فروپاشی بلوک شرق ادامه یافت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.