جواب درس ۱۰ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۱۰ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس دهم عربی هفتم

جواب درس ۱۰ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس دهم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۱۰ :: الْأَیّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْأَلْوانُ

کلمات صفحه ۱۱۶ عربی هفتم

أبیَض: سفید حَیاه: زندگی
الاثْنَینِ: دوشنبه خَریف: پاییز
الْأحَد: یکشنبه الْخَمیس: پنجشنبه
أحْمَر: سرخ رَبیع: بهار
أخْضَر: سبز السَّبْت: شنبه
الْأربِعاء: چهارشنبه سَحاب: ابر
أزْرَق: آبی شِتاء: زمستان
أسْوَد: سیاه صَیْف: تابستان
أصْفَر: زرد غَداً: فردا
أَلوان: رنگ‌ها «مفرد: لَوْن» غُراب: کلاغ
أمْسِ: دیروز اَلْیَوم: امروز
الثُّلاثاء: سه شنبه یَوم: روز

ترجمه درس دهم صفحه ۱۱۷ عربی هفتم

ترجمه درس دهم صفحه ۱۱۷ عربی هفتمروزها و فصل‌ها و رنگ‌ها

الْمُدَرِّس: ما أیّامُ الْأُسْبوعِ؟
ترجمه: معلم: روزهای هفته چیست؟
الطّالِبُ: یَوْمُ السَّبْتِ، الْأحَدِ، الاثْنَیْنِ، الثُّلاثاءِ، الْأَربِعاءِ، الْخَمیسِ، الْجُمُعَهِ.
ترجمه: دانش آموز: روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه

الْمُدَرِّس: وَ ما هیَ فُصولُ السَّنَهِ؟
ترجمه: معلم: و فصل‌های سال جیست؟
الطّالِب: الرَّبیعُ وَ الصَّیفُ وَ الْخَریفُ وَ الشِّتاءُ.
ترجمه: دانش آموز: بهار، تابستان، پاییز، زمستان

الْمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَوْمٍ و فَصْلٍ؟
ترجمه: معلم: ما در چه روز و چه فصلی هستیم؟
الطّالِب: الْیَومُ یَومُ الأرْبِعاءِ وَ الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبیعِ.
ترجمه: دانش آموز: امروز، روز چهارشنبه و فصل، فصل بهار است.

الْمُدَرِّس: کَیفَ الْجَوُّ فی کُلِّ فَصْلٍ؟
ترجمه: معلم: هوا در هر فصل چطور است؟
الطّالِب: الجَوُّ فی الرَّبیعِ مُعتَدِلٌ. الرَّبیعُ فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَیاهِ الجَدیدَهِ.
ترجمه: دانش آموز: هوا در بهار معتدل است. بهار فصل زیبایی و زندگی جدید است.
وَ الصَّیفُ حارٌّ وَ فَصْلُ الْفَواکِهِ اللَّذیذَهِ
ترجمه: تابستان گرم است و فصل میوه‌های لذیذ است
وَ الْخَریفُ لا حارٌّ وَ لا بارِدٌ وَ فَصْلُ سُقوطِ أوراقِ الْأشْجارِ وَ الشِّتاءُ بارِدٌ.
ترجمه: و پاییز نه گرم است و نه سرد است و فصل ریختن برگ‌های درختان است و زمستان سرد است.

ترجمه درس دهم صفحه ۱۱۸ عربی هفتم

۱۱-الْمُدَرِّس: ما الْأَلوانُ؟
ترجمه: معلم: رنگ‌ها چیست؟
۱۲-الطّالِب: الْأسْودُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ وَ الْأخْضَرُ وَ الْأزْرَقُ وَ الْأصْفَرُ.
ترجمه: دانش آموز: سیاه، سفید و قرمز و سبز و آبی و زرد

۱۳-الْمُدَرِّس: ما الْمِثالُ لِهٰذِهِ الْألْوانِ؟
ترجمه: معلم: مثال برای این رنگ‌ها چیست؟
۱۴-الطّالِب: الْغُرابُ أسْوَدُ وَ السَّحابُ أبْیَضُ وَ الرُّمّانُ أحْمَرُ وَ الشَّجَرُ أخْضَرُ وَ الْبَحْرُ أزْرَقُ وَ الْمَوزُ أصْفَرُ.
ترجمه: دانش آموز: کلاغ سیاه و ابر سفید و انار قرمز و درخت سبز و دریا آبی و موز زرد است.

۱۵-الْمُدَرِّس: ما ألْوانُ عَلَمِ الْجُمْهوریَّهِ الْسْلامیَّهِ الْإیرانیَّهِ؟
ترجمه: معلم: رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۱۶-الطّالِب: الْأخْضَرُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ.
ترجمه: دانش آموز: سبز و سفید و قرمز

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۱۹ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ در جای خالی گزینۀ مناسب بنویسید.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۱۹ عربی هفتم
۱- أَمْسِ کانَ یَوْمَ الثُّلاثاءِ فَالیَوْمُ یَوْمُ …… (الْخَمیسِ / الْأرْبِعاءِ✔)
ترجمه: دیروز سه شنبه بود. پس امروز روز چهارشنبه است. (پنج‌شنبه / چهارشنبه)

۲- الْیَومُ یَومُ السَّبْتِ وَ غَداً یَوْمُ …… (✔الْأَحَدِ / الاثنَیْنِ)
ترجمه: امروز روز شنبه و فردا روز یکشنبه است. (یکشنبه / دوشنبه)

۳- أوَّلُ الْفُصولِ فَصْلُ …… . (✔الرَّبیعِ / الْخَریفِ)
ترجمه: اول فصل‌ها، فصل بهار است. (بهار / پاییز)

۴- الشِّتاءُ فَصْلٌ …… . (حارٌّ / بارِدٌ✔)
ترجمه: زمستان فصل سردی است. (گرم / سرد)


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ ترجمه کنید.
۱- لَوْنُ السَّحابِ، أبْیَضُ. رنگ برگ‌ها، سبز است.
۲- لَونُ الْأوراقِ، أخضَرُ. رنگ موز، زرد است.
۳- لَوْنُ الْغُرابِ، أسوَدُ. رنگ ابر، سفید است.
۴- لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ. رنگ انار، قرمز است.
۵- لَوْنُ السَّماءِ، أزْرَقُ. رنگ، آسمان آبی است.
۶- لَوْنُ الْمَوزِ، أصْفَرُ. رنگ کلاغ، سیاه است.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۲۰ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ ضمیر مناسب را برای موارد خواسته شده مشخّص کنید.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۲۰ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۲۱ عربی هفتم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ شناسه‌های مناسب در نقطه چین بگذارید.

(تَ ، تِ ، تْ ، تُ ، ا ، تا ، وا ، نَ ، تُما ، تُم ، تُنَّ ، نا)

۱- أَنتِ صنعتِ… حَقیبَهً.
ترجمه: تو یک کیف ساختی.
۲- أَنَا ندمتُ…. مِن أَعمالی.
ترجمه: من از کارهایم پشیمان شدم.
۳- هیَ سلمتْ… مِنَ الْخَطَرِ.
ترجمه: او از خطر در امان ماند.
۴- هُم سمحوا… لی بِالْکَلامِ.
ترجمه: آن‌ها به من اجازه حرف زدن دادند.
۵- أَ أَنتُما کتبتُما… واجِباتِکُما؟
ترجمه: آیا تکالیفتان را نوشته اید؟
۶- نَحنُ قبلنا.. هَدیَّتَهُ أَمسِ.
ترجمه: ما دیروز هدیه او را قبول کردیم.
۷- أَ أَنتَ ما حصدتَ…. الْمَحصولَ؟
ترجمه: آیا محصول را درو نکردی؟
۸- هُنَّ بحثنَ… عَنِ اللَّونِ الْأَصفَرِ.
ترجمه: آنها دنبال رنگ زرد گشتند.
۹- أَنتُنَّ ما رجعتنَّ… مِنَ الْبُستانِ.
ترجمه: شما از باغ بازنگشتید.
۱۰- أَنتُم ما صعدتُم… ذٰلِکَ الْجَبَلَ الْأَخضَرَ.
ترجمه: شما از آن کوه سرسبز بالا نرفتید.
۱۱- هٰذانِ وَلَدانِ. هُما رفعا… الْعَلَمَ الْأَحمَرَ.
ترجمه: اینها پسر هستند؛ آنها پرچم را بالا بردند.
۱۲- هاتانِ بِنْتانِ. هُما ذهبتا… عِندَ مُعَلِّمَتِهِما.
ترجمه: اینها دختر هستند؛ آنها پیش معلمشان رفتند.

معنی متن اخر کتاب صفحه ۱۲۶ عربی هفتم

در متن زیر برای شما عزیزان پایه هفتمی معنی و ترجمه صفحه ۱۲۶ کتاب عربی هفتم را قرار داده ایم، موفق باشید.

معنی متن اخر کتاب صفحه ۱۲۶ عربی هفتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.