جواب درس ۱۰ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

جواب درس ۱۰ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

گام به گام درس دهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۰ فارسی هشتم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

گام به گام درس دهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۰: قلم سحر آمیز، دو نامه

جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ درس دهم فارسی هشتم

۱- سیّدجمال الدّین اسدآبادی در چه زمینه‌هایی استعداد داشت؟ 
جواب: زبان آموزی
سخنوری
مباحث سیاسی
مسائل اجتماعی
ادبیات
فلسفه

۲- چه رابطه‌ای بین شعر حافظ و نقّاشی کمال‌الدّین بهزاد بود؟
جواب: کمال‌الدین بهزاد پرنده‌ای را در حال اوج گرفتن نشان می‌داد و شعر حافظ نیز همین صحنه را تداعی می‌کرد. این دو توجه سردار زخمی را جلب کردند و به او آرامش بخشیدند تا او درد را فراموش کند.

۳- چرا روحانیّت و چهره‌های علمی – فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟
جواب: روحانیّت
به دلیل جایگاه دینی و معنوی و چهره‌های علمی – فرهنگی به دلیل دانش و آگاهی مورد احترام و اعتماد مردم هستند. آنها با سخنان و رفتار خود، می‌توانند بر افکار و رفتار مردم تأثیر بگذارند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۷۸ درس دهم فارسی هشتم

۱- درباره تأثیر دو نامه میرزای شیرازی و سیّدجمال، گفت‌وگو کنید. دو نامه کار خودشان را کردند.
جواب: موقعیت سنجی و دشمن شناسی سیدجمال‌الدین باعث شد تا از موقعیت اجتماعی مرجع تقلید زمان میرزای شیرازی استفاده کرده و نقشه شوم استکبار را رو نماید. سید به میرزا نامه نوشت و میرزا فتوای تاریخی خود را صادر کرد و این دو نامه باعث ناکام ماندن دشمنان شد.

۲- از دیوان حافظ، متن شعر «ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت» را بیابید؛ در گروه بخوانید و قافیه‌های آن را مشخص کنید. جواب: جواب گفت‌وگو صفحه ۷۸ درس دهم فارسی هشتم

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۷۹ درس دهم فارسی هشتم

۱- در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند «شنبه» متفاوت باشد. جواب: 
استانبول استامبول
وقتی وختی

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه اسمی و وابسته‌های آن را مشخّص کنید. جواب:
شعر (هسته)
زیبا (صفت بیانی)،
هم در گزینش (هسته)
لفظ (مضاف الیه)
و هم در بیان (هسته)
معنا (مضاف الیه)
توجه مخاطب را بر می‌انگیزد.
میرزای (هسته)
بزرگ (صفت بیانی)،
مرجع (هسته)
شجاع (صفت بیانی)،
فتوای (هسته)
تاریخی (مضاف الیه)
را نوشت.

۳- در نمونه‌های زیر، جناس‌ها را بیابید.
– الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟
جناس: جویم و گویم
– سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند / همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند
جناس: چمن و چمن ، چمن و سمن
– نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. 
جناس: قامت و قیمت ، مهتر و بهتر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.