جواب درس ۱۰ فارسی هفتم؛ صفحه ۹۳, ۹۵

جواب درس ۱۰ فارسی هفتم؛ صفحه ۹۳, ۹۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۰ فارسی هفتم؛ صفحه ۹۳, ۹۵

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس دهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۰ :: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند صالح انقلاب

جواب خودارزیابی صفحه ۹۳ فارسی هفتم

۱- معلّم، برای تشویق نیما چه کرد؟
جواب: به او کتابی داد تا مطالعه کند.

۲- دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟ 
جواب: هردو به خواندن قرآن و شعر و ادبیات و مطالعه علاقه‌مند بودند و برای سرافرازی کشور تلاش کردند.

۳- به نظر شما چرا دکتر حسابی، با «علم بدون عمل» مخالف بود؟
جواب: زیرا علم بدون عمل مثل زنبور بی‌عسل است و سودی ندارد. هم چنین کسی که از علم خود در زندگی بهره نمی‌برد، در زندگی ناموفق خواهد بود و تنها عمل است که پس از کسب علم می‌تواند موجب ترقی و تکامل شود.

جواب کار گروهی صفحه ۹۵ فارسی هفتم

۱- با راهنمایی معلّم خود در مورد ویژگی‌های شعر نیمایی، گفت‌وگو کنید.
جواب: شعر نیمایی سبکی از شعر معاصر فارسی است که نخستین نمونه‌ی شعر نو در ادبیات فارسی است و برآمده از نظریه‌ی ادبی نیما یوشیج شاعرِ معاصر ایرانی است؛ تحولی که نما یوشیج انجام داد در دو حوزه‌ی فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود.

۲- دیوان پروین را به کلاس بیاورید و در مورد یکی از شعرهای او صحبت کنید. جواب:

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست *** برای خاطر بیچارگان نیاسودن
بکاخ دهر که آلایش است بنیادش *** مقیم گشتن و دامان خود نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن *** هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن *** برای خدمت تن، روح را نفرسودن
برون شدن ز خرابات زندگی هشیار *** ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن
رهی که گمرهیش در پی است نسپردن *** دریکه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۹۵ فارسی هفتم

۱- زمان فعل‌های زیر را مشخّص کنید.
خواهم رفت⇦ آینده
می‌نویسند⇦ حال
گرفته بودی ⇦ گذشته
شنیدیم ⇦ گذشته
نشسته بودید⇦ گذشته
آمدند⇦ حال

۲- پیام، قافیه و ردیف را در «قطعه زیر» بنویسید.
برزگری پند به فرزند داد *** کای پسر این پیشه پس از من توراست
هر چه کُنی کشت، همان بدْرَوی *** کار بد و نیک چو کوه و صداست
پیام این قطعه: هرچه بکاری درو میکنی؛ نتیجهی اعمال و رفتار ما به خودمان بر خواهد گشت
قافیه: را / صدا
ردیف: است

۳- با توجّه به متن درس، جای خالی را با کلمه مناسب، پرکنید.
– معلّم با همان لحن گرمش ادامه داد: «خیلی عالی است.»
– اگر با او همسفر می‌شدی در طول راه تلاوت زیبای قرآن او را می‌شنیدی.

۴- در متن زیر غلط‌های املایی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.
مهم این است که در مقابل سختی‌ها تصلیم نشد. اگر انسان در برابر دشواری‌ها بایستد، بر آن چیره می‌شود، البتّه باید سبر و تاقت را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد.
تسلیم – صبر – طاقت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.