جواب درس ۱۰ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱

جواب درس ۱۰ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱

جواب درس دهم فلسفه یازدهم رشته انسانی

جواب درس ۱۰ فلسفه یازدهم؛ صفحه ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱

جواب درس دهم فلسفه یازدهم رشته انسانی

گام به گام فلسفه یازدهم فصل سوم – درس دهم : چیستی انسان (۲)

جواب تامل صفحه ۷۷ درس دهم فلسفه یازدهم

متن زیر را که ترجمه ای آزاد و خلاصه شده از یک شعر بلند ابنسیناست، بخوانید سپس درباره سؤال های طرح شده، تأمل کنید.
جواب تامل صفحه ۷۷ درس دهم فلسفه یازدهم

۱ کبوتر نماد و نشانه چیست؟ دلیل تشبیه آن حقیقت به کبوتر چیست؟
پاسخ: نفس انسان – به این دلیل که نفس هم مانند کبوتر از جانب بالا به انسان داده شده است

۲ چرا کبوتر در ابتدا از این فرود و هبوط ناراحت است؟
پاسخ: زیرا از جایگاهی بلند و رفیع به جایگاهی پست و پایین مرتبه فرود آمده است

۳ به نظر شما چرا این هبوط رخ داده است؟
پاسخ: همانطور که می دانیم حقیقت انسان، همان نفس انسان است نه بدن مادی؛ بدن مادی صرفا یک ابزار برای نفس است اما نفس هم بدون بدن نمی تواند تکلیفی انجام دهد، در واقع نفس و بدن در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند
نفس از جانب بالا به پایین آمده تا بتواند شناخت برتری نسبت به خود، جهان هستی و خداوند پیدا کند و پس از مدتی با کمال بیشتری دوباره به جایگاه رفیع خود صعود کند

جواب تامل صفحه ۷۹ درس دهم فلسفه یازدهم

این فعالیت امتحانی نمی باشد
ابن سینا معتقد است که نفس انسانی، بی واسطه خود را می یابد و نسبت به خود، آگاهی بی واسطه دارد. اعتقاد او این نیست که من چون فکر میکنم، یا چون بدن خود را حس میکنم و میبینم، یا چون خاطراتم را می یابم، پس هستم. ابن سینا در توضیح دیدگاه خود میگوید انسانی را فرض کنید که کاملا در فضا معلق باشد، یعنی نه به جایی تکیه داده باشد، نه طنابی به او وصل باشد، نه نسیمی بوزد که بدنش آن را احساس کند؛ یعنی این انسان فرضی در شرایطی قرار داشته باشد که هیچ احساس و ادراکی از بدن به وی منتقل نشود. چنین انسانی باز هم نسبت به « خود» آگاه است و « خود» را مییابد. در این مثال ابنسینا تأمل کنید و دریافت خود را از آن توضیح بدهید؛ به نظر شما این مثال میتواند بیانگر کدام ویژگی نفس باشد؟
پاسخ: ابن سینا در این مثال وجود و هستی را بر ماهیت و چیستی مقدم می پندارد و برخلاف رنه دکارت فیلسوف فرانسوی که می گفت: می اندیشم پس هستم معتقد است که چون هستم پس می اندیشم؛ یعنی چون من وجود دارم می توانم اندیشه کنم و اندیشه کردن یکی از ویژگی های ماهوی من می باشد (اصالت وجود این مثال بیانگر غیرمادی و مجرد بودن نفس است)

جواب تامل صفحه ۸۰ درس دهم فلسفه یازدهم

سهروردی کتابی به نام «قصه الغربه الغریبه» وی در این کتاب یک داستان تمثیلی از همین جدایی و دورافتادگی آورده که خلاصه آن چنین است:
کودکی که اهل مشرق است، به دیار غربت رانده میشود. اهالی سرزمین غربت به هویت او پی میبرند و او را به زنجیر میکشند و در قعر چاهی زندانی میکنند، به طوری که فقط شب هنگام میتواند از آنجا خارج شود. تا اینکه یک روز، به ناگاه پرندهای از جانب شرق که وطن اوست، میرسد و این پیام را به او میرساند که بی درنگ به سوی وطن گمشده خود کوچ کند. با تأمل در این داستان، به سؤال های زیر پاسخ دهید:

۱ مقصود سهروردی از «رانده شدن» چیست؟
پاسخ: هبوط انسان از عالم بالا به عالم پایین
۲ دیار غربت کجاست؟ آیا مکانی روی زمین است؟
پاسخ: جهان مادی – بله
۳ اهالی غربت چه کسانی هستند؟
پاسخ: انسان هایی که در فطرت اول باقی مانده اند
۴ زندانی و در زنجیر شدن کودک به چه معناست؟
پاسخ: وابسته شدن به تعلقات دنیوی
۵ کوچ کردن کودک چگونه ممکن است؟
پاسخ: با خودشناسی و شناخت حقیقت انسان(نفس) و شناخت جهان و شناخت خداوند متعال

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۱ درس دهم فلسفه یازدهم

۱- اکنون که دیدگاه های مختلف را درباره حقیقت و چیستی انسان مطالعه کرده اید، نکته اصلی هر دیدگاه را بیان کنید.
نظر ارسطو: ……………
پاسخ: قوه نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است، نه بدن. بدن بدون نفس، یک موجود مرده است
نظر ابن سینا: ……….
پاسخ: نفس انسان موجودی غیر مادی است و استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد
نظر دکارت: ………….
پاسخ: «من» همان روح یا نفس است که مرکز اندیشه های ماست
نظر صدرائیان:……………
پاسخ: روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه این ها وحدتی حقیقی دارند
نظر داروینیست ها: ………..
پاسخ: انسان چیزی نیست جز یک حیوان راست قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده تر است
نظر ماتریالیست ها: ……….
پاسخ: انسان فقط یک بعد دارد که همان بعد جسمانی است ذهن و روان هم چیزی جز مغز و سلسله اعصاب نیست
نظر سهروردی: …….
پاسخ: نفس انسان همان جنبه نورانی وجود است و این نفس اگر نورانیت بیشتری کسب کند، حقایق هستی را بهتر رویت می کند و مسیر کمال را طی می کند

۲- به نظر شما کدام دیدگاه حقیقت و چیستی انسان را بهتر بیان کرده است؟ دلیل شما چیست؟
پاسخ: به غیر از دیدگاه داروینیست ها و ماتریالیست ها سایر دیدگاه ها حقیقت انسان را بهتر بیان کرده اند زیرا سایر دیدگاه ها اعتقاد دارند که انسان علاوه بر بدن، یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به ان است

۳- دیدگاه فلاسفە اسلامی درباره انسان را با نظرات مختلف در معرفت شناسی مطابقت دهید و بگویید نظر این فلاسفه با کدام دیدگاه در معرفت شناسی نزدیکی بیشتر دارد؟
پاسخ: دیدگاه فلاسفه مسلمان با دیدگاه بهره مندی از همه ابزارهای معرفت(حس، عقل و قلب) نزدیکی بیشتری دارد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.