جواب درس ۱۰ نگارش سوم؛ صفحه ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴

جواب درس ۱۰ نگارش سوم؛ صفحه ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴

گام به گام درس دهم نگارش سوم

جواب درس ۱۰ نگارش سوم؛ صفحه ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴

گام به گام درس دهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس دهم: یارِ مهربان

جواب املا و واژه اموزی صفحه ۶۰ درس دهم نگارش سوم

۱- از روی بند سوم متن درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
راستش بهترین وقت برای من، آن لحظه‌ای است که مرا در آغوش می‌گیرید و به قلبتان نزدیک می‌کنید. در چنان لحظه‌هایی است که گرمای وجود شما را حس می‌کنم. ضربانِ قلب شما، نغمه‌ی زیبا و قشنگی دارد. من با شنیدن تپش قلب کوچولو و مهربانِ شما، از حالتان باخبر می‌شوم.

جواب صفحه ۶۱ درس دهم نگارش سوم

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

مراقب _ تشکر _ آزرده _ باسوادتر _ پرت _ همراهانی _ باغ های نور

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.
خیلی مراقب هستید تا در باد و باران نمانم
از شما تشکّر می‌کنم.
می‌دانم که گاهی بعضی از شما، از دست من، خسته و آزرده می‌شوید
از اینکه می‌بیبنم شما هر روز همراه من، بزرگ‌تر و باسوادتر می‌شوید، خیلی خوش‌حالم.
مشتی بر من کوبید و مرا به گوشه‌ای پرت کرد؛
ما همراهانی هستیم که با هم به سفرهای خیالی می‌رویم.
تو را به باغ‌های نور می‌بَرَد

۳- دور کلمه هایی که با «مند» ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش. جواب صفحه ۶۱ درس دهم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۶۲ درس دهم نگارش سوم

۱- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

بهترین …وقت… برای من آن …لحظه ای… است که مرا در …آغوش… میگیرید. …ضربان… قلب شما، …نغمه‌ی… زیبا و …قشنگی … دارد. من با شنیدن …تپش… قلب کوچولو و مهربان شما از …حالتان… باخبر میشوم.

 

۲ ده کلمه ی جدید از متن درس انتخاب کن. سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.
آزرده – باسواد – پرت – تپش – تشکر – لحظه – لذّت – مراقب – ناراحت – همراهانی

۳ جمله را با توجه به کلمه های تعیین شده، تغییر بده.

هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، لذت میبریم.
الف) …هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، شاد می شویم… (شاد میشویم)
ب) …هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، بیدار می شویم… (بیدار میشویم)
ج)  …دیروز، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، لذّت بردیم… (دیروز)

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ درس دهم نگارش سوم

۱- از روی سر مشق، خوش خط و زیبا بنویس.

من یار مهربانم ، دانا و خوش بیانم / گویم سخن فراوان، با آنکه بی زبانم

۲- نام دوستت را بنویس؛ یکی از کلمه های زیر را انتخاب کن و با آن یک جمله درباره ی دوستت بنویس.

هنرمند _ توانمند _ ثروتمند _ دردمند _ کارمند

آرش: آرش یک پسر هنرمند و نقاش است.

۳- کلمه های جدول، از چپ به راست و از راست به چپ، معنی دار هستند. خانه ها و جاهای خالی را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ درس دهم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۶۴ درس دهم نگارش سوم

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن.

موضوع کلی: « دانش اموز»
1️⃣ دانش اموز درس خوان
2️⃣ دانش اموز مودب
3️⃣ دانش آموز منظّم

موضوع کلی:«کتابخانه»
1️⃣عضو شدن در کتابخانه
2️⃣ امانت گرفتن کتاب از کتابخانه
3️⃣ شکل قفسه های کتابخانه

موضوع کلی: «زمستان»
1️⃣ میوه های زمستان
2️⃣ بارش برف در زمستان
3️⃣ تعطیل شدن مدارس در زمستان 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.