جواب فعالیت های درس یازدهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس یازدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۱ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس یازدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۱ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۱: تحولات هویتی جهان اجتماعی؛ هویت جهان اجتماعی و فرآیند تحولات هویتی

جواب تأمل کنید صفحه ۹۴ جامعه شناسی دهم

جواب تأمل کنید صفحه 90 جامعه شناسی دهم

هویت فرهنگی جهان اجتماعی چه رابطه‌ای با هویت اجتماعی افراد دارد؟ آیا این دو می‌توانند مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند؟ برای پاسخ، از نمونهٔ زیر کمک بگیرید.

هر خانواده، یک گروه اجتماعی است. هویت خانوادگی ما، بخشی از هویت اجتماعی ما و نتیجهٔ عضویت در یک خانواده است. در هر جهان اجتماعی به هر شکل از زندگی خانواده نمی‌گویند، بلکه تنها شکلی از زندگی که براساس عقاید، ارز ش‌ها و هنجارهای نهاد خانواده باشد، پذیرفته می‌شود. در مقابل، نهاد خانواده نیز تا زمانی دوام می‌آورد که گروه‌های خانوادگی، عقاید، ارز ش‌ها، هنجارها و نمادهای آن را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. اکنون شما دربارهٔ رابطهٔ میان جهان اجتماعی و نهادهای آن فکر کنید.

هویت خانوادگی افراد خانواده‌ها نهاد خانواده هویت فرهنگی جهان اجتماعی

جواب: هویت اجتماعی افراد نمی‌تواند مستقل از هویت فرهنگی جهان اجتماعی باشد. می‌دانیم جهان اجتماعی مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی است که بر اثر کشش‌های آگاهانه و اختیاری افراد ایجاد شده است؛ بنابراین تعامل بین نهادها و افراد، استقلال آنها را از بین می‌برد و تعامل دوسویه آنها را به هم وابسته می‌کند. هویت فرهنگی، نهاد‌های اجتماعی را تعریف می‌کند و نهاد اجتماعی درصدد رفع نیاز پدیده‌های اجتماعی بر می‌آید که این پدیده‌ها حاصل کنش افراد جامعه هستند.
بدیهی است با تغییر نیاز‌ها، کارکرد پدیده‌ها تغییر کرده و تغییر نهاد موجب تغییرات درونی در هویت فرهنگی می‌شود که بازتاب آن تغییر در نهاد‌ها خواهد بود.

جواب تحلیل کنید صفحه ۹۴ جامعه شناسی دهم

با هویت اجتماعی افراد و هویت فرهنگی جهان اجتماعی آشنا شدید. آیا هر نوع بحران هویت اجتماعی، به بحران هویت فرهنگی منجر می‌شود؟ در چه صورتی بحران هویت در سطح افراد، به بحران هویت در سطح جهان اجتماعی می‌انجامد؟ مثلا ممکن است در ایران برخی افراد یا خانواده‌ها دچار بحران هویت باشند؛ ولی نهاد خانواده دچار بحران هویت نباشد. در چه صورتی بحران هویت افراد و خانواده‌ها به بحران هویت در نهاد خانواده منجر می‌شود؟
این تحلیل را می‌توان دربارهٰ گروه‌های دیگر اجتماعی مانند گروه‌های تحصیلی، شغلی، ورزشی و… نیز به کار گرفت.
جواب: اگر ریشه این بحران از والدین(پدر و مادر) باشد دامنه آن زیاد وسیع نمی باشد؛ اما اگر عواملی مثل تبلیغات و جامعه و فرهنگ های متعارض جامعه دلیل اصلی این بحران باشد، می توان در سطح جامعه نیز اتفاق بیفتد.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۹۵ جامعه شناسی دهم

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، تزلزل فرهنگی، بحران هویت، تحول فرهنگی مثبت، تحول فرهنگی منفی، علل درونی تحول فرهنگی، کهولت جهان اجتماعی و دوران پسامدرن.

جواب خلاصه کنید صفحه ۹۹ جامعه شناسی دهم

هویت فرهنگی جامعه گسترده‌تر از هویت اجتماعی افراد است.
_ هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیری هویت‌های اجتماعی متناسب خود را پدید می‌آورد.
_ تحول فرهنگی، تغییرات اساسی در جهان اجتماعی است که هویت فرهنگی را متحول می‌سازد.
_ تزلزل فرهنگی، نشان دهندهٔ ناتوانی جهان اجتماعی در سامان دادن به کنش‌های اجتماعی است.
_ بحران هویت، نشان دهندهٔ ناتوانی جهان اجتماعی در حفظ و دفاع از عقاید و ارزش‌های اجتماعی است.
_ یکی از علل درونی تحولات فرهنگی، بن‌بست‌های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی موجود است.
_ اگر جهان اجتماعی متناسب با نیازهای معنوی افراد عمل نکند، یأس، ناامیدی و خودکشی را در جامعه گسترش می‌دهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.