جواب درس ۱۱ نگارش سوم؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰

جواب درس ۱۱ نگارش سوم؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰

گام به گام درس یازدهم نگارش سوم

جواب درس ۱۱ نگارش سوم؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰

گام به گام درس یازدهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس یازدهم: نویسنده بزرگ

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۶۵ درس یازدهم نگارش سوم

۱- از روی حکایت درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
حاتم طایی را گفتند: «از خود بزرگ همّت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟»
گفت: «بلی؛ یک روز چهل شتر، قربانی کرده بودم اُمَرای عرب را؛ و خود به گوشه‌ی صحرا، به حاجتی بیرون رفتم. خارکَنی را دیدم،‌ پُشته فراهم نهاده.»
گفتم: «به مهمانی حاتم چرا نروی؛ که خَلقی بر سِماطِ او، گرد آمده‌اند؟»
گفت: «هر که نان از عملِ خویش خورَد منّتِ حاتمِ طایی نبرد»
من او را به همّت و جوان‌مردی از خود، برتر دیدم.

جواب صفحه ۶۶ درس یازدهم نگارش سوم

۲- با هر یک از این کلمه ها یک جمله بنویس.

اُمَرا: حاتم در یک مهمانی اُمَرا را دیده بود.
پشته: خارکن، پشته را به خانه اش می برد.
سماط: خلقی بر سماط حاتم طایی گرد آمده بودند.

۳- این کلمه ها از چه قسمت هایی ساخته شده اند، آنها را بنویس. جواب صفحه ۶۶ درس یازدهم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۶۷ درس یازدهم نگارش سوم

۱- از روی چهار سطر آخر متن درس با خط خوانا و زیبا بنویس.
سعدی با قرآن و احادیث نیز آشنایی کامل داشت. مردم کشور ما، از گذشته تاکنون، با آثار سعدی آشنا هستند و در سخن گفتن، از جمله‌های بسیار زیبای او استفاده می‌کنند. بسیاری از مردم دنیا نیز، آثار او را می‌خوانند و به آن‌ها علاقه دارند.
اگر روزی به شیراز رفتی، حتماً به دیدنِ آرامگاهِ این نویسنده و شاعر بزرگ، برو.

۲- این کلمه ها را با دقت بخوان و دور هشت کلمه را که املای آنها سخت تر است، خط بکش. جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۶۷ درس یازدهم نگارش سوم

۳ این جمله، مربوط به کدام گزینه است؟
«داستان کوتاهی که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصیحت همراه است و تجربه ای از زندگی را بازگو میکند.» جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۶۷ درس یازدهم نگارش سوم

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۸ درس یازدهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، با خط خوش و زیبا بنویس.
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ / یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟

۲- به این دو تصویر با دقت نگاه کن و یک تفاوت آن ها را در یک جمله بنویس. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۸ درس یازدهم نگارش سومدر تصویر سمت راست یک پسر هست که در تصویر چپ پسر حذف شده است

۳-این تکه های سنگ را از معدنی در نیشابور بیرون آورده اند. کلمه های مربوط را روی سنگ بنویس، سپس حرف اوّل آنها را کنار هم بگذار تا بدانی از این معدن، چه چیزی استخراج میشود. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۸ درس یازدهم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۶۹ درس یازدهم نگارش سوم

موضوع زیر را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و دربارهی آن یک بند بنویس.
موضوع کلی: «پاییز»
1️⃣ هوای پاییز
2️⃣برگ زرد درختان
3️⃣ میوه های پاییزی
موضوع: هوای پاییز
در هوای پاییز، هوا خنک و خنکی دارد که احساس آرامش و شادابی را به آدم‌ها منتقل می‌کند. برگ‌های درختان با رنگهای زرد، نارنجی و قرمز به زمین فرا می‌گیرند و زمین را به یک تابلوی طبیعی زیبا تبدیل می‌کنند. افراد در این فصل به دلیل هوای معتدل و خنک، به راحتی می‌توانند بیرون بروند و از طبیعت لذت ببرند.

جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۷۰ درس یازدهم نگارش سوم

۱- با توجه به متن «خواب خلیفه»، جمله ها را به ترتیب اتفاقات داستان، مرتب و شماره گذاری کن. جواب فعالیت های تکمیلی صفحه ۷۰ درس یازدهم نگارش سوم

 

۲- کلمه ی «او»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
مردی که پیش حکیم رفته بود

۳- کلمه ی «تو»، که در متن «راز جعبه» مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
حکیم

۴- چرا حکیم به جای راز خوشبختی، موشی به آن شخص داد؟
با این کار می خواست قدرت راز داری مرد را آزمایش کند و به او بفهماند ک راز داری کار سخت و مشکلی است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.