جواب درس ۱۱ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷

جواب درس ۱۱ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷

گام به گام درس یازدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۱ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۶ ، ۵۷

گام به گام درس یازدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۱: نماز بخوانیم

جواب تمرین کنیم صفحه ۵۶ هدیه ها دوم ابتدایی

خوب است یک نماز دو رکعتی را با کمک معلّم در کلاس یا نمازخانه مدرسه تمرین کنیم.
پاسخ: پاسخ نوشتاری ندارد و باید در کلاس اجرا شود.

جواب خاطره صفحه ۵۶ هدیه ها دوم ابتدایی

اوّلین نمازی که خواندم …
پاسخ: را هیچ گاه فراموش نمی کنم چون خیلی خوشحال بودم که می توانم از خدای خود به خاطر نعمت هایش تشکر کنم .

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۶ هدیه ها دوم ابتدایی

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۶ هدیه ها دوم ابتدایی

جواب همراه با خانواده صفحه ۵۷ هدیه ها دوم ابتدایی

امشب در خانه ما جشن کوچکی برپاست.
مادر غذای خوش‌مزه‌ای درست کرده و پدر شیرینی خریده است.
من و برادرم مهدی، نماز خواندن را یاد گرفته‌ایم.
این جشن به خاطر من و اوست
با خودم می‌گویم …
پاسخ: خوشحالم از اینکه توانستم نماز خواندن را یاد بگیرم و این جنش نیز به من انگیزه بیشتری در نماز خواندن و عبادت خداوند میدهد