جواب فعالیت های درس دوازدهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دوازدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۲ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دوازدهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۲ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۲: تحولات هویتی جهان اجتماعی؛ تحولات فرهنگی و از خودبیگانگی فرهنگی

جواب تبیین کنید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی دهم

غرب‌زدگی جوامع غیرغربی مهم‌ترین مانع تعامل آنها با جهان غرب است. به نظر شما این جوامع برای دستیابی به تعامل با جهان غرب باید چه مسیری را بپیمایند؟
جواب: در واقع مسیری که باعث میراث فرهنگی خودمان گردد تنها راه جلوگیری از غرب زدگی تقویت فرهنگ داخلی است.

جواب پیشنهاد دهید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی دهم

امروزه رسانه‌ها و فضای مجازی با عبور از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی جوامع، از سویی تعامل فرهنگی را از سطح محققان و مولدان فرهنگی به عموم کاربران و مصرف کنندگان فرهنگی منتقل کرده است؛ و از سوی دیگر تعامل فرهنگی را از سطح نمادها و هنجارها به عمق عقاید و ارزش‌ها می‌کشاند. این وضعیت باعث می‌شود تا عقاید و ارزش‌های جهان‌های اجتماعی توحیدی، اسطوره‌ای و دنیوی در عرض هم و البته با کمیت و کیفیت نابرابر در دسترس همه افراد قرار گیرند؛ بدین ترتیب رسانه‌ها و فضای مجازی عرصه مهم‌ترین منازعه هویتی می‌گردد. فضای مجازی چه فرصت‌ها و تنگناهایی برای ساماندهی معقول این منازعه هویتی دارد؟ ما برای پاسداری از هویت فرهنگی خود چه ظرفیت‌هایی داریم؟ برای حفظ و بسط هویت فرهنگی خودمان در سطح فردی و اجتماعی (محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) چه تکالیفی داریم؟ شما چه پیشنهاداتی دارید؟
فضای مجازی:
فرصت‌ها: تبادل نظر، دسترسی به منابع فرهنگی، تقویت هویت‌های محلی
تنگناها: اطلاعات نادرست، هویت‌های سطحی، انزوا و قطبی شدن
ظرفیت‌های پاسداری از هویت:
تاریخ و تمدن غنی
تنوع فرهنگی
منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی
تکالیف حفظ و بسط هویت:
در سطح فردی: شناخت هویت، احترام به تنوع، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، انتقال هویت به نسل‌های بعدی
در سطح اجتماعی: حمایت از تولیدات فرهنگی، ترویج گفتگوی بین فرهنگی، مقابله با تهاجم فرهنگی، ایجاد و تقویت نهادهای فرهنگی
پیشنهادات:
آموزش سواد رسانه‌ای
حمایت از تولید محتوای فرهنگی
تقویت گفتگوی بین فرهنگی
استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی

بخوانیم و پاسخ دهیم صفحه ۱۰۵ جامعه شناسی دهم

۱- چرا ارسنجانی گفت اگر این قانون تصویب شود، شاه حکومتش را از دست خواهد داد؟
جواب:  به این دلیل که مردم ایران تحمل قبول این قانون را ندارند و علیه این قانون، تظاهرات به پا کرده و حکومت را از دست آنان می گیرند.

۲- چرا شاه می خواهد به سفیر آمریکا نشان دهد با اینکه تصویب این قانون خطرهایی دارد، ولی او حاضر به انجام آن است؟
جواب:  به دلیل سرسپردگی و جلب اعتماد آمریکایی ها و اینکه او را از سلطنت بر ایران خلع نکنند.

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۰۶  جامعه شناسی دهم

از خود بیگانگی تاریخی و حقیقی چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا اگر جهان اجتماعی به یکی از معانی از خود بیگانگی دچار شود، ناگزیر به دیگری هم مبتلا می‌شود؟ یا ممکن است جامعه‌ای در یک معنا از خود بیگانه نباشد، ولی در معنای دیگر، از خود بیگانه باشد؟
جواب: خود بیگانگی تاریخی مقدمه خود بیگانگی حقیقی است. در واقع انسان با شناخت تاریخ خود می تواند مستندهایی بر فرهنگ خود ارائه دهد، در غیر این صورت در مقابل فرهنگ بیگانه سلاحی برای پاسخگویی ندارد.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۱۰۷ جامعه شناسی دهم

از خودبیگانگی فرهنگی ،  خود باختگی فرهنگی، غرب زدگی، از خود بیگانگی تاریخی، از خود بیگانگی حقیقی

جواب خلاصه کنید صفحه ۱۰۷ جامعه شناسی دهم

_ از خود بیگانگی تاریخی و از خود بیگانگی حقیقی دو نوع متفاوت از خود بیگانگی فرهنگی هستند.
جواب: _ تعامل و کنش های اجتماعی در سطح عقاید می تواند موجب خودباختگی فرهنگی شود.
_ از خودباختگی تاریخی به دلیل فراموش شدن فرهنگ تاریخی حاصل می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.