جواب درس ۱۲ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۱

جواب درس ۱۲ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۱

گام به گام درس دوازدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۲ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۶۱

گام به گام درس دوازدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۲: پدر مهربان

جواب فکر می‌کنم صفحه ۶۱ هدیه ها دوم ابتدایی

امام علی (علیه السّلام) با کودکانِ یتیم، بازی می‌کرد تا … .
پاسخ: آن ها را خوشحال کند تا جای خالی پدر را کمتر احساس کنند .

جواب دوست دارم صفحه ۶۱ هدیه ها دوم ابتدایی

به آدم‌های نیازمند کمک کنم، پس … .
پاسخ: مانند امام علی ( علیه السلام ) با آن ها مهربان و به آن ها محبت و توجه می کنم .

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۶۱ هدیه ها دوم ابتدایی

داستان‌هایی را که از زندگی امام علی (علیه‌السّلام) شنیده‌اید، برای دوستان خود تعریف کنید.
پاسخ: عصر خلافت امام علی علیه السلام بود. مردی مقداری عسل و انجیر برای امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه آورد.
امام هماندم دستور داد کودکان یتیم را حاضر نمایند. کودکان یتیم را حاضر نمودند، آن حضرت سر مشک های عسل را در اختیار آنها قرار داد تا از آن عسل ها بخورند، سپس آن عسل را در میان ظرف ها ریخت و بین مردم تقسیم نمود.
به حضرت اعتراض کردند که چرا اجازه می دهید یتیمان خود از سرظرف ها بخورند؟ حضرت فرمود:  امام پدر یتیمان است و باید به عنوان پدر به فرزندان خود اجازه چنین کاری را بدهد تا آنان احساس یتیمی نکنند.

جواب امین و مینا صفحه ۶۱ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا می‌خواهند به کمک شما جاهای خالی را کامل کنند.

امام علی (علیه‌السّلام)
۱- اولین: ……..امام مسلمانان…………
۲- پدر: ..……… امام حسن و حسین…….
۳- همسر: ………حضرت فاطمه………..
۴- داناترین: ……..مردم…………