جواب فعالیت درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۳ تاریخ دهم

جواب فعالیت درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۳ تاریخ دهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۷، تاریخ دهم

گام به گام تاریخ دهم / درس ۱۳ :: اقتصاد و معیشت

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۵ تاریخ دهم انسانی

به چهار گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه درباره تأثیر و نقش یکی از عوامل زیر بر گسترش تجارت در دوره هخامنشیان گفت وگو و استدلال کنید:
جواب: ۱) موقعیت جغرافیایی و وسعت قلمرو: به دلیل وسعت و همسایگی با قدرتمندانی چون روم باعث رونق و گسترش تجارت در دوره هخامنشیان شد.
۲) را‌ه‌ها و وسایل حمل و نقل: جاده‌های شاهی و راه‌های دریایی به دلیل وجود دریاهای فراوان
۳) پول و اوزان: واحدهای پولی و وزنی و غیره موجب اثبات ارزش هرگونه جنس تجارتی شد
۴) کشاورزی و صنعت: بر اثر گسترش راه‌ها و توسعه تجارت، کشت گونه‌های جدیدی از گیاهان و درختان در سراسر قلمرو پهناور و سلسله‌های ایران، معمول گردید و همچنین باعث رونق برقراری روابط سیاسی و تجاری هم شد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ تاریخ دهم انسانی

با توجه به محتوای این درس و در سهای ۹ و ۱۰، چهار مورد از مخارج اساسی حکومت‌ها را در ایرا ن باستان فهرست کنید.
جواب: ۱- مخارج مربوط به سپاه ۲- ساخت راه‌ها و پرستشگاه‌ها ۳- بناها و کاخ‌ها ۴- هزینه‌های مربوط به جنگ‌ها.

پرسش‌های نمونه صفحه ۱۲۷ تاریخ دهم انسانی

۱- عوامل مؤثر بر رونق و شکوفایی کشاورزی ایران را در عصر باستان فهرست کنید.
جواب: ۱- تشویق مردم به امور کشاورزی توسط شاهان هخامنشی
۲- تخفیف‌های بسیار خوب مالیاتی
۳- احداث قنات و بند و سد بر روی رودها و حفر نهرهای انتقال آب در سرتاسر کشور.
۴- استفاده از تجربیات اقوام مختلف در کار کشاورزی
۵- آموزه‌های دینی زرتشتی که به کشت و کار تشویق می‌کرد.

۲- چرا حکومت‌ها در ایران باستان به را‌ه‌ها و وسایل حمل‌ونقل اهمیت زیادی می‌دادند؟
جواب: ۱) از جهات سیاسی و نظامی و سرکوب شورش‌ها
۲) نظارت بر قلمرو پهناور امپراتوری
۳) خبر رسانی زود هنگام
۴) از جهت اقتصادی، به خصوص رشد بازرگانی
۵) انتقال اندیشه، فرهنگ و هنر و معماری

۳- سه مورد از اقدامات مهم داریوش اوّل هخامنشی را که بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشت، فهرست کنید.
جواب: ۱- ضرب سکه‌هایی با وزن و عیار مشخص به نام دریک
۲- تعیین واحدهای وزن و اندازه گیری مشخص
۳- ساخت راه‌ها
۴- یکپارچه ساختن سرزمین‌های ثروتمند و متمدن

۴- به نظر شما چرا اشکانیان و ساسانیان مانع از روابط مستقیم تجاری میان روم با هند و چین می‌شدند؟
جواب: در زمان اشکانیان، ابریشم چین و ادویه هندوستان مشتریان زیادی در قلمرو روم داشت. بنابراین درآمد هنگفتی از حقوق گمرکی، عوارض حمل و نقل و راهداری، نصیب حکومت اشکانی می‌شد. امپراتوری روم، نخست در دوره اشکانی و سپس در عهد ساسانی، تلاش کرد که به طور مستقیم با هند و چین ارتباط تجاری برقرار نماید، اما اشکانیان و ساسانیان هوشمندانه مانع رومیان شدند.

۵- عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم ایران را در دوران باستان شرح دهید.
جواب: عوامل سیاسی، مدیریتی و اقلیمی در این جریان نقش داشت. در دوران صلح و آرامش و کاردانی پادشاهی لایق، هم رفاه در کشور برقرار بود و هم اقتصاد رونق داشت؛ اما در زمان شورش و ناامنی و هجوم دشمنان خارجی، اوضاع اقتصادی و معیشتی رو به رکود می‌رفت. عوامل طبیعی و اقلیمی مانند خشکسالی، سیل، طوفان و تخریب سدها و یا بیماری‌های طاعون و وبا نیز باعث افت تولید و شرایط بدِ معیشتی می‌شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.