جواب درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس سیزدهم جامعه یازدهم

جواب درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس سیزدهم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۱۳: سرآغاز بیداری اسلامی

گفت و گوکنید صفحه ۱۱۰ جامعه شناسی یازدهم

محمد عبده شاگرد سید جمال‌الدین اسدآبادی در مصر است و این سخن منسوب به اوست: در شرق مسلمانان را دیدم و اسلام را ندیدم و در غرب اسلام را دیدم و مسلمانان را ندیدم. در کلاس درباره این سخن گفت‌و‌گو کنید و آن را نقد و بررسی نمایید.
پاسخ: این نشانه عدم شناخت عمیق از فرهنگ غرب است و ظاهرا فقط لایه بیرونی آن دیده شده است محمد عبده جز منور الفکرانی است که خطر غرب را بیشتر در رفتار های سیاسی و اقتصادی می دیدند و قدرت غرب را نتیجه عمل کردن به دستورات اسلام می دانستند.

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۲ جامعه شناسی یازدهم

درباره فعالیت‌های اسلام ستیزانه رضاخان و چهره‌های منوّرالفکری که در کابینه‌های او حضور داشتند، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: جایگزینی قوانین غربی به جای قوانین مذهبی، مبارزه باشعائردینی، ایجادمحدودیت برای روحانیت، کشف حجاب و…

مطالعه کنید صفحه ۱۱۳ جامعه شناسی یازدهم

درباره سرانجام جریان‌های ناسیونالیستی و مارکسیستی در ایران مطالعه کنید.
جریان‌های ناسیونالیستی مانند: جبهه ملی حزب مشروطه ایران و حزب پان‌ایرانیسم
جریان‌‌های مارکسیستی مانند: حزب توده، سازمان چریک‌های فدایی خلق، راه کارگر و…

با هم تکمیل کنید صفحه ۱۱۳ جامعه شناسی یازدهم

نخستین جریان‌های اجتماعی جهان اسلام ویژگی‌ها نقد و ارزیابی
1- بیدار گران اسلامی
2- منور الفکران غرب گرا
3- روشنفکران چپ
۱- بیداری را در بازگشت به اسلام و عمل به آن می دانستند.
۲- بیداری را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
۳- تحت تاثیر جریان های چپ در کشور های اروپایی و در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی عمل می کردند
۱- با وجود رویکرد اعتراض آمیز نسبت به فرهنگ غرب ولی آشنایی عمیقی بافرهنگ غرب نداشتند.
۲- آن ها ابتدا از ضرورت اصلاحات در کشور سخن می گفتند، در نهایت با حمایت کشورهای غربی در جوامع خود حکومت های سکولار را تشکیل دادند.
۳- تاپیش از فروپاشی بلوک شرق، در کشور های اسلامی جاذبه داشتند و بعد از آن جاذبه خود را از دست دادند و غرب گرایان جوامع اسلامی به اندیشه های لیبرالیستی غربی روی آوردند.

مفاهیم اساسی صفحه ۱۱۴ جامعه شناسی یازدهم

نخستین بیدارگران اسلامی، استبداد قومی و قبیله‌ای، عالمان دینی، فقاهت، عدالت، منوّرالفکران، روشن فکران چپ، روشن فکری التقاطی

خلاصه کنید صفحه ۱۱۴ جامعه شناسی یازدهم

منوّرالفکران غرب گرا، بیداری را در عبور از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا می‌کردند.
– فقاهت و عدالت دو عنصر برتر در فرهنگ اسلامی در حاشیه ی مناسبات قدرت‌‌های قومی، مهجور باقی مانده بودند.
– قدرت حاکمان سکولار در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینهٔ تاریخی این کشورها نداشت.
– از همان ابتدای رویارویی جهان اسلام با غرب متجدد، جریان‌های فکری و اجتماعی متفاوتی در کشورهای اسلامی ایجاد شد.
– بیدارگران اسلامی، منوّرالفکران غرب‌زده و روشن فکران چپ برجسته‌ترین جریان‌های فکری جهان اسلام در مقابل غرب بودند.
– همه‌ جریان‌های فکری به دنبال اصلاح رفتار دولت‌های اسلامی بودند اما با اهداف متفاوت.
– منوّرالفکران غرب ‌زده، بیداری را در گذر از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی و سکولار معنا می‌کردند.
– روشن فکران چپ در بعد اقتصادی روش منوّرالفکران را برای اصلاح امور نمی‌پسندیدند و بر ایده‌های مارکسیستی تأکید می‌کردند.
– منوّرالفکران تحت حمایت بلوک غرب و روشن فکران چپ تحت حمایت بلوک شرق بودند.
– برخی حرکت‌های اعتراض‌آمیز روشن فکران چپ کشورهای مسلمان، اغلب مورد حمایت بلوک شرق قرار می‌گرفت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.