جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۳ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۳ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۳ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دهم

گام به گام فارسی دهم / در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری میباشد

درس سیزدهم : گردآفرید

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۰۶ فارسی دهم

۱- به کمک فرهنگ لغت، معانی «برکشیدن» را بنویسید.
پاسخ: بیرون کشیدن – استخراج کردن – برآوردن – بالا کشیدن – جدا کردن – پوشاندن با چادر – گسترش – افزودن و…

۲- دو واژه از متن درس بیابید که با کلمه «فتراک» تناسب داشته باشد.
پاسخ: بادپا – اسپ – کمند

۳- در گذر زمان، شکل نوشتاری و گفتاری برخی کلمات تغییر می‌کند؛ مانند: «سپید ← سفید».
از متن درس، نمونه‌ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید. 
پاسخ: اسپ = اسبجواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۶ فارسی دهم

۱- واژگان قافیه در کدام بیت‌ها، دربردارنده آرایه جناس‌اند؟
پاسخ:

فرود آمد از دژ به کردار شیر *** کمر بر میان، بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد *** چو رعدِ خروشان یکی وَیلَه کرد
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ *** برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
بزد، نیزه او به دو نیم کرد *** نشست از برِ اسپ و برخاست گرد
رها شد ز بندِ زره، موی اوی *** درفشان چو خورشید شد، روی اوی
که همرزم جُستی، هم افسون و رنگ *** نیامد ز کار تو بر دوده ننگ
چو سهراب را دید بر پشت زین *** چنین گفت: کای شاهِ تُرکانِ چین

۲- مفهوم عبارتهای کنایی زیر را بنویسید.
پاسخ: سپهبد، عنان، اژدها را سپرد: سپهبد، افسار اسب را رها کرد-
رخ نامور سوی توران کنی: برگردی

۳- یک مَثَل از متن درس بیابید و درباره معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا، دو مَثَل، معادل آن بنوسید.
پاسخ: خورد گاو نادان ز پهلوی خویش – مفهوم ضرب المثل: آسیب دیدن از داشته های خود.
– وقتی گاو از روی نادانی زیاد بچرد و چاق و فربه شود، زودتر به قصاب سپرده می شود و این آسیب به خاطر نادانی است.
– معادل: « دشمن طاووس آمد پرّ او.«یا» از ماست که بر ماست»جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۷ فارسی دهم

۱- دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ، چه بود؟
پاسخ: آگاهی ساکنان دژ از اسیر شدن هجیر به دست سهراب و شکست گردآفرید

۲- معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
به آورد با او بسنده نبود *** بپیچید ازو روی و برگاشت زود

پاسخ: [گردآفرید در جنگاوری] نمی‌توانست با سهراب برابری کند [به همین خاطر] به سرعت برگشت و از او روی گرداند.(فرار کرد.)

۳- فردوسی در این داستان، گردآفرید را با چه ویژگی‌هایی وصف کرده‌است؟
پاسخ: شیرزن – پهلوان – دلاور – نامدار – جنگاور- کمندافکن – نیکدل – باغیرت – باتدبیر و حیله گر

۴.«حماسه» در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح ادبی، شعری است با ویژگی‌های زیر: (متن کامل در صفحه ۱۰۷) 
🔹بر پایه این توضیح، این درس را با متن روان خوانی «شیرزنان» مقایسه کنید.
پاسخ: در هر دو مورد به دلاوری و بزرگی زنان ایران اشاره کرده است و زنان را بازوی قدرتمندی برای پیشرفت و آبادانی و دفاع کشورمان، ایران عزیز، معرفی نموده است.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۹ فارسی دهم

۱ کدام ویژگی‌های شعر حماسی را در این سروده می‌توان یافت؟ دلایل خود را بنویسید.
زمینه ملی:
در آن به آداب و رسوم و اعتقادات مردمش اشاره کرده است و فرهنگ آنها را در مبارزه نشان می‌دهد.
زمینه قهرمانی: از پهلوانان و دلاورانی سخن گفته که سرشتشان با دیگران متفاوت است و از کسی جز خدا نمی‌هراسند.

۲ یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.