جواب درس ۱۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۷، ۹۸

جواب درس ۱۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۷، ۹۸

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۹۷، ۹۸

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۳: ادبیات انقلاب

خودارزیابی صفحه ۹۷ درس سیزدهم فارسی هشتم

۱- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.
جواب: خدا محوری و دین باوری، رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه، وحدت و یکپارچگی مردم

۲- مقصود از عبارت «انقلاب اسلامی، تولّدی دیگر» چیست؟
جواب: انقلاب اسلامی، باعث تحولات عمیقی در جامعه ایران شد. این تحولات، در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به چشم می‌خورد. به همین دلیل، انقلاب اسلامی را می‌توان تولدی دوباره برای جامعه ایران دانست.

۳- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟ 
جواب: آثار فرهنگی، بازتابی از اندیشه‌ها، باورها و ارزش‌های جامعه هستند. این آثار، می‌توانند نشان دهند که مردم جامعه به چه چیزهایی اهمیت می‌دهند و چه دیدگاهی نسبت به مسائل مختلف دارند.

گفت‌وگو صفحه ۹۸ درس سیزدهم فارسی هشتم

۱- پس از مشورت و گفت‌وگو با اعضای گروه درباره «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.
جواب: به عهدهٔ دانش آموز

۲- درباره راه‌های تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی و… گفت‌وگو کنید.
جواب: راه‌های تقویت خودباوری نوجوانان در زمینه‌های مختلف عبارتند از:
– آموزش مهارت‌های زندگی
– تشویق و حمایت والدین و معلمان
– پرورش عزت نفس
– افزایش دانش و مهارت‌های خود

فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۹۸ درس سیزدهم فارسی هشتم

۱- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی – وصفی) بیابید و بنویسید.
ترکیب وصفی (موصوف – صفت):
واقعه عظیم – معیارهای ارزشی – بنیان‌گذار فرزانه
ترکیب اضافی (مضاف – مضاف الیه):
نظام شاهنشاهی – ولایت فقیه- وحدت کلمه – انقلاب ادبیات

۲- مفرد واژه‌های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه‌های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.
■ عوامل: عامل – عاملان – عامل‌ها
■ آثار: اثر – اثرها
■ فضایل: فضیلت – فضیلت‌ها
■ مفاهیم: مفهوم – مفهوم‌ها
■ افکار: فکر – فکرها
■ علما: عالم – عالمان / عالم‌ها

۳- در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، وابسته‌ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.
نخستین عامل مهم
نخستین: وابسته پیشین
عامل: هسته
مهم: وابسته پسین
صبح صادق
صبح: اسم (هسته)
صادق: صفت بیانی
یک اثر ادبی
یک: وابسته پیشین
اثر: اسم (هسته)
ادبی: وابسته پسین
این انقلاب امیدبخش
این: وابسته پیشین
انقلاب: اسم (هسته)
امید بخش: وابسته پسین
همان ملت غیور
همان: وابسته پیشین
ملّت: اسم (هسته))
غیور: وابسته پسین

۴- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.
جواب: ۱- «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند» کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانانی ندارد.
۲- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. کنایه است از هر کاری خواستی در هر وقت شروع کنی ارزشمند است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.