جواب درس ۱۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۷, ۱۱۸

جواب درس ۱۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۷, ۱۱۸

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس سیزدهم فارسی هفتم

جواب درس ۱۳ فارسی هفتم؛ صفحه ۱۱۷, ۱۱۸

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس سیزدهم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۱۳ :: اُسوه نیکو

جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم

۱- رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
جواب: با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می‌کرد و می‌فرمود: فرزندان ما پاره‌ی جگر ما هستند. وقتی به مسجد می‌رفت حسن و حسین بر گردن و پشتش می‌نشستند و ایشان آن چنان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیاند بعد از سجده هر دو را در بر می‌گرفت و بر صورتشان بوسه می‌زد.

۲- کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب‌تر است، چرا؟
جواب: یکی از رفتار های خوب پیامبر اخلاق خوب او است . اگر اخلاق خوب داشته باشی همه تو را دوست دارند و باعث شایستگی فرد نیز می شود .

۳- به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می‌بخشید امّا نسبت به قانون‌شکنی، گذشت نداشت؟ 
جواب: زیرا بد رفتاری با خود مسئله ای شخصی است و می توان از آن گذشت ولی قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است و حق دیگران را ضایع میکند و قابل گذشت نیست.

۴ خداوند در مورد مهربانی پیامبر(ص) چه میفرمود؟
جواب: به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه‌ی نیکویی است .

جواب کار گروهی صفحه ۱۱۸ فارسی هفتم

۱- خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را «اُسوه» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می‌توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟
جواب: با سرلوحه قرار دادن پیامبر (ص) و عمل کردن به دستوراتی که ایشان به عنوان اسوه‌ی نیکو برای هدایت و راهنمایی ما داشته اند.

۲- شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السّلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت‌وگو کنید. 
جواب: محمّد ک آفرینش هست خاکش
هزاران آفرین بر جان پاکش
چراغ افروز چشم اهل بینش
طراز کارگاه آفرینش
ریاحین بخشِ باغ صبحگاهی
کلید مخزن گنج الهی
گفت پیغمبر: شما را ای مهان
چون پدر هستم شفیق و مهربان

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۱۱۸ فارسی هفتم

۱- برای هریک از کلمه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور : حاضر ، محضر، احضار ،حضار
عطوفت : عاطفه ، عطف ، معطوف ، عاطف
حریم : حرم ، محرم ، حرام

۲- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده … برمی‌خاست… (برمی‌خواست، برمی‌خاست)
ب) اجازه نمی‌داد کسی جز در مقام …دادخواهی… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)

۳- بن مضارع فعل‌های زیر را مشخص کنید.
جواب: می‌خوانم: خوان _ می‌روم: رو _ می‌پرسد: پرس _ می‌شنوند: شنو

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.