جواب فعالیت درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۴ تاریخ دهم

جواب فعالیت درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۴ تاریخ دهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۵، تاریخ دهم

گام به گام تاریخ دهم / درس ۱۴ :: دین و اعتقادات

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۹ تاریخ دهم انسانی

گزید‌ه‌های بالا از سرود‌ه‌های زرتشت در کتاب اوستا را مطالعه کنید و پاسخ دهید که هریک از این گزیده‌ها ناظر بر کدام یک از اصول اعتقادی زرتشت است.
جواب: ۱- گفتار نیک(اعتقادات) ۲- پندار نیک(اندیشه) ۳- کردار نیک.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۱ تاریخ دهم انسانی

گزیده متن‌های بالا را به دقت مطالعه کنید و پس از همفکری با یکدیگر، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف- شواهدی که دلالت بر زرتشتی بودن هخامنشیان می‌کنند، کدام‌اند؟
جواب: ۱- ذکر نام اهوره مزدا در کتییه های پادشاهان هخامنشی
۲- اشتراک در نام مهر و ناهید که در آنین هخامنشیان به عنوان ایزد و در آئین مزدیسنا به عنوان فرشتگان آمده اند
۳- پرستش و نیایش آتش و بر پا کردن آتشکده
۴- نام ویشتاسب پدر داریوش یکم را همان گشتاسب(تلفظ اوستایی) حامی زرتشت می دانند.
5- باور به ارته یا اشا

ب- هرودت به چه تفاو‌ت‌هایی درباره باورهای ایرانیان عصر هخامنشیان با اعتقادات یونانیان باستان اشاره کرده است؟
جواب: یونانیان، خداوند را مانند سرشت انسان‌های می‌دانند و برای آنها تندیس و پرستشگاه و محراب می‌ساختند. اما ایرانیان، به این مورد اعتقاد نداشتند و بیشتر به یک خدا معتقد بودند و خورشید و ماه، زمین و آتش و بادها را ستایش می‌کردند.

پرسش‌های نمونه صفحه ۱۳۵ تاریخ دهم انسانی

۱- اعتقادات و سیاست دینی شاهان هخامنشی چگونه بود؟
جواب: شاهان هخامنشی به آزادی دین و عقیده مردم خود پایبند بودند، مانند کورش که در فتح بابل به مردوک خدای بابلیان احترام گذاشت.

۲- سیاست دینی اشکانیان، چه آثار و نتایج فرهنگی و اجتماعی در پی داشت؟
جواب: باعث احساس امنیت و آرامش خاطر پیروان دیگر ادیان می‌شد، مثلا یونانی‌ها، خدایان خود را آزادانه ستایش می‌کردند و یا یهودی‌ها، مسیحیان و بوداییان آزادانه به تبلیغ و فعالیت مشغول بودند و این، باعث هم‌زیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان در ایران شد.

۳- آثار و پیامدهای سیاسی و دینی رسمیت یافتن دین زرتشتی در دوران ساسانی را بررسی کنید.
جواب: با رسمیت یافتن دین زرتشتی و نیرومند شدن موبدان، برخی گروه‌های غیر زرتشتی، همچون مانویان و مسیحیان با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شدند. مانویان تحت تعقیب قرار گرفتند و به مناطق مرزی گریختند. مسیحیان نیز مورد بدبینی و تعقیب و آزار قرار گرفتند. در این دوره آتشکده‌های بسیاری در شهرها و روستاهای ایران ساخته شد. اوستا به زبان پهلوی ترجمه و شرح و تفسیرهایی بر آن نوشته شد.

۴- بررسی کنید که وجود آتشکده های سه گانه در دوران ساسانیان، با کدام یک از مباحث درس ۱۲ ارتباط دارد.
جواب: با توجه به تقسیم‌بندی اجتماعی سه گانه در اقوام آریایی، بر پایه شغل پیشه افراد نیز وجود داشت که میراث مشترک آریائیان هند و ایرانی به شمار می‌رفت. در این تقسیم بندی، افراد جامعه به سه قشر «روحانیان»، «جنگجویان» و «کشاورزان و شبانان» تقسیم شده بودند.

۵- تأثیر رقابت و دشمنی سیاسی میان امپراتور یهای ساسانی و روم را بر وضعیت مسیحیان ایران شرح دهید.
جواب: به مسیحیان ایران به چشم جاسوس و پیرو روم نگاه می‌کردند، از این رو بسیاری از آنها مورد تعقیب و آزار قرار می‌گرفتند و فشار مالیاتی بر آنها بیشتر می‌شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.