جواب فعالیت درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۵ تاریخ دهم

جواب فعالیت درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۱۵ تاریخ دهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۲، تاریخ دهم
گام به گام تاریخ دهم / درس ۱۵ :: زبان، علم و آموزش

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۳۷ تاریخ دهم انسانی

به نظر شما استفاده از زبان‌های ایلامی و بابلی در اسناد رسمی هخامنشیان، نشان دهنده کدام ویژگی حکومت هخامنشی است؟
جواب: نشانه جایگاه این زبان‌ها در هخامنشی است و حکومت هخامنشی حکومتی فراگیر محسوب می‌شد که از دستاوردهای تمدنی دیگر اقوام استفاده می‌کرد.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۸ تاریخ دهم انسانی

به نظر شما چه ارتباطی می‌تواند میان گسترش داستا‌ن‌های حماسی و پهلوانی با شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر اوایل دوران حکومت اشکانیان، وجود داشته باشد؟
جواب: نشان از احساس بیگانگی مردم ایران نسبت به فرهنگ یونانی دوره سلوکی داشته و در اوایل حکومت اشکانی به عنوان وسیله‌ای برای گسترش قدرت خاندان‌های ایرانی از جمله اشکانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۳۹ تاریخ دهم انسانی

به نظر شما چرا زرتشتیان در اواخر عصر ساسانی و اوایل دوران اسلامی، به نگارش آثار دینی و ادبی خود روی آوردند؟
جواب: به خاطر ترس از فراموشی آموزه‌های دین زرتشت و نابودی این مذهب و همچنین رواج ادیان و آیین‌های دیگر در قلمرو حکومت ساسانیان به خصوص مسیحیان و طعنه آنان به زرتشتیان برای نداشتن کتاب موبدان را واداشت تا به نوشتن آثار زرتشتی روی آورند.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۴۰ تاریخ دهم انسانی

الف) هر کدام از متن های شمار. ۱، ۲ و ۳ به کدام یک از ابعاد تعلیم و تربیت اشاره می‌کنند؟
جواب: متن ۱: به ابعاد دینی، اخلاقی و اجتماعی اشاره شده است.
متن ۲: به ابعاد جسمانی و اخلاقی اشاره شده است.
متن ۳: تمامی ابعاد را در بر می‌گیرد.

ب) با همفکری بگویید متن شماره ۳، شما را به یاد کدام یک از شعرهای مولانا می‌اندازد؟ دیوان غزلیات شمس را به کلاس بیاورید و آن شعر را بخوانید.
جواب: روزها فکر من این است و همه شب سخنم *** که چراغ غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود ***  به کجا می‌روم؟ آخر ننمایی وطنم

پرسش‌های نمونه صفحه ۱۴۲ تاریخ دهم انسانی

۱- چهار مورد از مهم‌ترین زبا‌ن‌های ایرانی دوران باستان را فهرست کنید و دلیل اهمّیت هر یک از آنها را بیان کنید.
جواب: ۱- زبان ایلامی به عنوان زبان نوشتاری دوره هخامنشی به کار می‌رفت.
۲- زبان پارتی یا پهلوی اشکانی زبان رسمی درباری حکومت اشکانیان و مناطق شمال و شمال شرق ایران بود.
۳- زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی زبان رسمی و درباری حکومت ساسانیان بود.
۴- زبان اوستایی زبان دینی زرتشتیان بود.
۵- زبان ایرانی نو، زبانی که در دوران اسلامی به تدریج در مناطق مختلف ایران رواج یافت.

۲- به نظر شما چرا آثار ادبی مکتوبی از دوران هخامنشیان و اشکانیان بر جا نمانده است؟ (دو دلیل ذکر نمایید)
جواب: در ایران باستان، نقل شفاهی داستان‌ها و تعالیم دینی و ادبی، بر کتابت و نوشتن ترجیج داده می‌شد. از این رو، نوشتن متن‌های ادبی و دینی، چندان معمول نبود و تنها اسناد مربوط به سیاست و تا حدودی اقتصاد را کتابت می‌کردند. از دوره اشکانیان نیز تقریباً هیچ نوشته‌ای به زبان و خط پارتی بر جای نمانده است؛ اما شواهد بسیاری دلالت بر وجود ادبیات شفاهی پرباری در آن زمان دارد و اینکه بسیاری از آثار و نوشته‌های آن دوران در اثر جنگ‌ها و یا عوامل طبیعی و… از بین رفته است.

۳- گوسان‌ها، چه نقش فرهنگی‌ای در تاریخ ایران در عصر اشکانیان داشتند؟
جواب: آنها داستان‌های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل کردند و مانع از بین رفتن ادبیات شفاهی باستانی ایران در طول زمان شدند.

۴- مهم‌ترین اهداف تعلیم و تربیت در ایران باستان چه بوده است؟
جواب: ۱- پرورش فرزندانی دانا، پرهیزگار، دلیر، بردبار، فرمانبر و سخت کوش و همچنین تأکید بر ارزش دانایی و خردورزی ۲- آموزش و انتقال فنون به فرزندان هر یک از طبقات سیاسی، نظامی، اداری و یا دینی ۳- آموزش متون دینی.

۵- با توجه به مطالبی که در درس ۱۲ درباره ویژگی‌های نظام طبقاتی عصر ساسانی خواندید، چه ارتباطی میان این نظام با آموزش و تحصیل وجود داشته است؟
جواب: تعلیم و تربیت به صورت انحصاری بوده و در اختیار طبقات مسلط جامعه مانند مقامات سیاسی و نظامی، موبدان و دبیران قرار می‌گرفت و همچنین وسیله‌ای برای حفظ امتیازات سیاسی، اجتماعی و مذهبی بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.